Ajuda Procediment DB17 - Document Electrònic de reembors de l'Impost sobre el Valor Afegit a viatgers.(DER)