Si una persona o entitat té l'obligació de presentar declaració informativa, model 720, tant per comptes en entitats financeres situades a l'estranger, com per  valors, drets, assegurances i rendes depositades gestionades, o obtingudes a l'estranger, i per béns immobles situats a l'estranger i drets sobre els mateixos, es poden declarar les tres obligacions d'informació en el mateix model?

Si, cada un dels tres blocs de béns, constituïx una obligació d'informació diferent, però les tres obligacions d'informació s'articulen a través d'un mateix model informatiu.D'esta manera les tres obligacions d'informació es complirien emplenant el Model 720 informant de tots els béns i drets respecte als quals existisca obligació d'informar.

Normativa: Cada un dels blocs d'informació següents, constituïx una   obligació d'informació diferent:

  • Comptes en entitats financeres situades a l'estranger.Esta obligació d'informació es regula a l'article 42 bis del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per  RD 1065/2007, de 27 de juliol.(En el Model 720 es correspon amb el valor de la “Clau tipus de bé o de dret C”).
  • Valors, drets, assegurances i rendes depositades gestionades, o obtingudes a l'estranger.Esta obligació d'informació es regula a l'article 42 ter de l'esmentat Reglament General aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol.(En el Model 720 es correspon amb els valors del camp  “Clau tipus de bé o dret”, “V” “I” i “S”).
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger.Esta obligació d'informació es regula a l'article 54 bis del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol.(En el Model 720 es correspon amb el valor de la “Clau tipus de bé o de dret B”)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda