Una vegada s'ha presentat la primera declaració del Model 720 corresponent a un exercici s'ha de tornar a presentar cada any?Respecte a quina informació s'ha de tornar a presentar?

Una vegada presentada la declaració del Model 720 respecte d'una o algunes de les obligacions d'informació contingudes en el mateix (a la qual es fa referència en la pregunta núm. 1), només haurà de tornar a presentar-se este Model, quan en relació amb una o algunes d'estes obligacions es produïsca un increment del límit conjunt establit per a cada bloc d'informació superior a 20.000 euros respecte del qual va determinar la presentació de l'última declaració.

Exemple:

Es presenta a l'exercici 2013 Model 720, respecte a la informació de l'exercici 2012.En esta declaració informativa es va informar de comptes bancaris en entitats financeres situades a l'estranger i béns immobles a l'estranger amb els saldos i valors següents

 

Saldo últim trimestre 2012

Saldo a 31/12/2012

Compte núm. 1

40.000

45.000

Compte núm. 2

15.000

12.000

TOTAL SALDOS

55.000

57.000

 

Valor de adquisición

 

Immoble núm. 1

50.000

 

Immoble núm. 2

20.000

 

TOTAL valor

70.000

 

Tornarà a existir obligació de presentar la declaració informativa, Model 720, en exercicis successius quan es produïsca un increment del límit conjunt establit per a cada bloc d'informació superior a 20.000 euros respecte del qual va determinar la presentació de l'última declaració.

Exercici 2013:

Si a l'exercici 2013 els valors dels immobles no es modifiquen substancialment (i tampoc no es presenta cap altra causa per a la seua declaració com per exemple seria la seua transmissió),  el saldo conjunt de tots els comptes en l'últim trimestre incrementa 15.000 € i el saldo conjunt de tots els comptes a 31 de desembre augmenta en 18.000 €, de manera que els saldos totals són els següents:

 

Ejercicio 2013

 

Saldo últim trimestre 2013

Saldo a 31/12/2013

Compte núm. 1

20.000

18.000

Compte núm. 2

40.000

23.000

Compte núm. 3

10.000

34.000

TOTAL SALDOS

70.000

75.000

Els increments experimentats en els saldos conjunts dels comptes han sigut els següents:

 

Increment del saldo conjunt de l'últim trimestre

Increment del saldo conjunt a 31 de desembre

Increment respecte a l'exercici 2012

15.000

18.000

A l'exercici 2013 no hi haurà obligació de presentar el Model 720, respecte a l'obligació d'informació sobre béns immobles a l'estranger (article 54 bis del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol).Tampoc no existix obligació de presentar el model 720, respecte a l'obligació d'informació sobre comptes en entitats financeres situades a l'estranger (article 42 bis del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol) ja que el saldo conjunt (total) en l'últim trimestre i el saldo conjunt (total) a 31 de desembre no s'ha incrementat cap d'ells  en més de 20.000 € respecte als imports que van determinar l'obligació de declarar a l'últim exercici de la seua presentació, en este cas l'any anterior (sempre que a més no es presente cap altra causa que obligue a la seua presentació, com seria per exemple la transmissió o en el seu cas cancel·lació de qualsevol d'ells).

Exercici 2014:

Si a l'exercici 2014 el saldo conjunt de tots els comptes en l'últim trimestre incrementa 2.000 € i el saldo conjunt de tots els comptes a 31 de desembre augmenta en 10.000 €. Els increments de saldos per cada any i en conjunt són els següents:

 

Increment del saldo conjunt de l'últim trimestre

Increment del saldo conjunt a 31 de desembre

Increment respecte a l'exercici 2012

15.000

18.000

Increment respecte a l'exercici 2013

2.000

10.000

Increment respecte a l'últim exercici en què es va presentar declaració per esta obligació d'informació (art.42 bis del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007)

17.000

28.000

L'increment que s'ha de tindre en compte, és l'increment experimentat del saldo conjunt de l'últim trimestre i del saldo conjunt a 31 de desembre respecte als saldos que van determinar l'obligació de declaració sobre comptes en entitats financeres situades a l'estranger (article 42 bis del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol) a l'últim exercici en el qual es va presentar la mateixa.

En este cas l'increment del saldo conjunt a 31 de desembre de 2014 respecte al saldo conjunt a 31 de desembre de l'últim exercici en el qual es va presentar declaració, Model 720, per esta obligació d'informació, ha sigut superior a 20.000 € després a l'exercici 2014 es presentarà declaració informativa, Model 720, per l'obligació d'informació sobre la totalitat dels comptes en entitats financeres situades a l'estranger.

Normativa:   La regulació de la “freqüència” en la presentació de la declaració informativa respecte a cada una de les obligacions es troba

  • en l'apartat 5 de l'article 42 bis del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol, per als comptes en entitats financeres situades a l'estranger;
  • en l'apartat 5 de l'article 42 ter del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol, per als valors, drets, assegurances i rendes depositades gestionades, o obtingudes a l'estranger;
  • en l'apartat 7 de l'article 54 bis del Reglament General aprovat pel RD 1065/2007, de 27 de juliol, per a béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger.
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda