Instruccions model 303

IVA- AUTOLIQUIDACIÓ

INGRÉS DE L'IVA A LA IMPORTACIÓ LIQUIDADA PER LA DUANA.

AJUDA - PRESENTACIÓ 303

Instruccions del model 303


PER A CONFECCIONAR I PRESENTAR EL MODEL 303, ES POT:

 • Accedir per l'opció - "Si desitja confeccionar i presentar el model de forma electrònica"
  • Presentació exercici en curs (tant si tributa en règim general com si tributa en règim simplificat amb caràcter exclusiu o no).
  • Els subjectes passius que tributen exclusivament a una Administració Foral i que hagen optat per diferir l'ingrés de l'IVA a la importació prèviament liquidat per la Duana, únicament, han d'accedir a la presentació a través del tràmit especifique creat en este apartat.

  En este cas, el model s’haurà de presentar de manera electrònica (amb un certificat electrònic o amb Cl@ve PIN).

 • Accedir per l'opció “Si desitja imprimir el model per a la seua presentació en paper"
  • Formulari del model 303 per a la seua presentació (predeclaració) exercici en curs (tant si tributa en règim general com si tributa en règim simplificat amb caràcter exclusiu o no)

  El formulari permet generar un PDF per a presentar-lo en paper a les entitats col·laboradores si el resultat és “a ingressar”, a les oficines de l’Agència Tributària si el resultat és “a compensar” o “sense activitat” o en qualsevol d’estes entitats o oficines si el resultat és “a retornar”.

Per a confeccionar i presentar el model 303 corresponent a exercicis anteriors a l'actual ha d'accedir a “Formularis d'exercicis anteriors” o a “presentació d'exercicis anteriors”.

Recorde que per als exercicis anteriors al 2017 s’ha de presentar o omplir un formulari diferent en funció de si es tributava en règim general o en règim simplificat (amb caràcter exclusiu o no).

FORMES DE PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ:

 1. Les PERSONES FÍSIQUES, no obligades a utilitzar certificat electrònic, podran presentar les seues declaracions mitjançant la utilització de Cl@ve PIN o mitjançant la presentació del formulari del model 303 imprés (generat mitjançant la utilització del servei d'impressió ubicat a la Seu Electrònica).
 2. Les ENTITATS, NO OBLIGADES A CERTIFICAT ELECTRÒNIC, podran presentar la seua declaració, mitjançant la presentació del formulari del model 303 imprés (generat mitjançant la utilització del servei d'impressió ubicat a la Seu Electrònica).
 3. OBLIGATS A LA UTILITZACIÓ D'UN CERTIFICAT ELECTRÒNIC reconegut emés d'acord a les condicions que establix la Llei 59/2003:les administracions públiques, els obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les unitats de gestió de Grans Empreses, els obligats tributaris el període de liquidació dels quals coincidisca amb el mes natural i les entitats que tinguen la forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada estan obligats a presentar-la de manera electrònica amb un certificat electrònic reconegut (certificat electrònic o DNI electrònic).

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Autoliquidacions TRIMESTRALS:

 • De l’1 al 20 del mes següent al període de liquidació (abril, juliol i octubre).
 • L’autoliquidació del quart trimestre s’ha de presentar de l’1 al 30 de gener.

En els casos en què s'haja de presentar la declaració resum anual model 390, el termini de presentació serà de l'1 al 30 de gener.

Autoliquidacions MENSUALS:

Per als períodes de liquidació de juliol 2017 i següents:

 • De l'1 al 30 del mes següent al període de liquidació, o fins a l'últim dia del mes de febrer en el cas de l'autoliquidació corresponent al mes de gener.

Per als períodes de liquidació anteriors a juliol de 2017 el termini de presentació era la següent:

 • De l’1 al 20 del mes següent al període de liquidació.
 • L’autoliquidació corresponent al mes de desembre s’ha de presentar de l’1 al 30 de gener.

QÜESTIONS GENERALS

OBLIGATS A DECLARAR EN EL MODEL 303

Han d’utilitzar el model 303:

 • Els subjectes passius el període de liquidació dels quals coincidisca amb el trimestre natural, incloses les persones o entitats que apliquen el règim especial simplificat regulat al capítol II del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
 • Aquells el període de liquidació del qual coincidisca amb el mes natural, d'acord amb l'establit en els apartats 1, 2n i 3r de l'article 71.3 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Declaració "a ingressar"

La declaració serà "a ingressar" si el resultat de la liquidació (casella 71) és positiu i s'efectua l'ingrés efectivament.

Declaració "amb sol·licitud de devolució"

La declaració serà "amb sol·licitud de devolució" si el resultat de la liquidació (casella 71) és negatiu i sol·licita devolució.

Les declaracions amb sol·licitud de devolució que no corresponguen a l’últim període de liquidació de l’exercici (mensual o trimestral) només es podran tramitar com a tals si el declarant és un subjecte passiu inscrit en el Registre de devolució mensual (article 30 del RIVA).

Declaració "a compensar"

La declaració serà "a compensar" si el resultat de la liquidació (casella 71) és negatiu i no sol·licita devolució.

Declaració "resultat zero”

La declaració serà "resultat zero" quan el resultat de la liquidació siga zero.

Declaració “sense activitat"

La declaració serà "sense activitat" quan no s'hagen meritat ni suportat quotes durant el període declarat.

IDENTIFICACIÓ (1)

Consignará los datos identificativos del sujeto pasivo.Així mateix, haurà d’indicar si es dona alguna de les situacions següents:

 • En el cas que s'accedisca a través del tràmit "Presentació Ingrés de l'IVA a la importació liquidat per la Duana (Tributació exclusivament foral)", només haurà de complimentar les dades identificatives del subjecte passiu i la circumstància que es tracta d'un subjecte passiu que tributa exclusivament davant d'una Administració Foral i que ha optat per diferir l'ingrés de l'IVA a la importació prèviament liquidat per la Duana.

  Si es marca esta opció només serà possible l'emplenament de la casella 77 corresponent a l'“IVA a la importació liquidat per la Duana pendent d'ingrés”, les caselles de resultat, i en el seu cas les caselles corresponents a autoliquidació complementària.

 • En la resta de casos, les situacions que s'han d'informar després de l'emplenament de les dades identificatives, són les següents:
  • Si està inscrit en el Registre de devolució mensual.
  • Si tributa exclusivament en règim simplificat.
  • Si es tracta d'una autoliquidació conjunta (article 71.6 del RIVA).
  • Si ha sigut declarat en concurs de creditors en el període a què correspon l’autoliquidació, en este cas haurà de:
   • consignar la data dins el període de liquidació en què es va dictar la interlocutòria de declaració de concurs (dia, mes i any)
   • consignar si l’autoliquidació inclou els fets imposables produïts en el període de liquidació abans de la declaració de concurs (preconcursal) o si inclou els fets imposables posteriors (postconcursal).
  • Si ha optat pel règim especial del criteri de caixa (art. 163 undecies LIVA) o és destinatari d’operacions a què s’aplique este règim especial, haurà de marcar les caselles corresponents.
  • Si el subjecte passiu opta per l'aplicació de la prorrata especial d'acord amb el previst a l'article 103.Dos.1r de la LIVA haurà de marcar la casella corresponent.Així mateix, també haurà de marcar la casella corresponent quan opte per la revocació de l'aplicació de la prorrata especial d'acord amb el previst a l'article 103.Dos.1r de la LIVA.
  • Si el subjecte passiu porta voluntàriament els Llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT, d'acord amb el previst a l'article 68 bis del RIVA, haurà de marcar esta casella.
  • Únicament en l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de cada exercici, el subjecte passiu haurà d'indicar si està exonerat de presentar la Declaració-resum anual de l'IVA.

  Recorde:S'exclou de l'obligació de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390) als següents subjectes passius de l'Impost:

  • Subjectes passius obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzen exclusivament les activitats següents:
   1. Activitats que tributen en règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, i/o
   2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

    L'exclusió de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit prevista en este guió es mantindrà en el cas que els subjectes passius realitzen, a més, activitats per les quals no existisca obligació de presentar autoliquidacions periòdiques.

  • Subjectes passius que porten els Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'acord amb el previst a l'article 62.6 del RIVA

   Este col·lectiu està exonerat de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390), des de la declaració corresponent a l'exercici 2017.

  En ambdós supòsits l'exoneració de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit no serà procedent en el cas que no existisca obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

  Els subjectes passius exclosos de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit hauran de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a estos efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació, amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a què es referix la seua declaració, en el seu cas, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades a l'exercici.

  Únicament en l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de cada exercici, els subjectes passius que estiguen exonerats de presentar la Declaració-resum anual de l'IVA hauran d'emplenar la pregunta Existix volum anual d'operacions, (art 121 LIVA)?, indicant:

  • Sí, si el seu volum anual d'operacions de l'exercici és diferent de zero.
  • No, si el seu volum anual d'operacions de l'exercici és igual a zero.

  MERITACIÓ (2)

  Exercici

  Haurà de consignar les quatre xifres de l’any a què correspon el període mensual o trimestral pel qual efectua la declaració.

  Període

  Haurà de consignar, segons corresponga:

     1. Amb dos xifres el període mensual pel qual efectua la declaració, segons la correspondència següent:01=enero;02=febrero;03=marzo;04=abril;05=mayo;06=junio;07=julio;08=agosto;09=septiembre;10=octubre;11=noviembre;12=diciembre.
     2. El període trimestral d'acord amb la següent taula:
      • 1T 1r  Trimestre
      • 2T 2n  Trimestre
      • 3T 3r  Trimestre
      • 4T 4t  Trimestre

  LIQUIDACIÓ (3)

  RÈGIM GENERAL

  IVA meritat

     • 01 a 09

      En les tres primeres línies es faran constar les bases imposables gravades, en el seu cas, als tipus del 4%, 10% i 21%, el tipus aplicable i les quotes resultants.

     • 10 y 11

      En l'espai reservat a les "adquisicions intracomunitàries de béns i serveis" es faran constar les bases imposables gravades corresponents al total d'adquisicions intracomunitàries de béns i serveis realitzades en el període de liquidació, i la quota resultant.

     • 12 y 13

      Es consignaran les bases imposables i de les quotes meritades en el període de liquidació per inversió del subjecte passiu (article 84.Uno.2n i 4t de la Llei de l'IVA) quan tinguen el seu origen en operacions diferents de les consignades a les caselles 10 i 11.

     • 14 y 15

      Modificació de bases i quotes:s’han de fer constar amb el signe que corresponga la modificació de bases imposables i quotes d’operacions en què es done qualsevol de les causes previstes en l’article 80 de la LIVA (article 24, apartats 1 i 2 del RIVA) i també qualsevol altra modificació de bases i quotes.

     • En el cas que s’efectuen vendes en règim de viatgers, minorarà en la declaració les bases imposables i les quotes que corresponguen a les devolucions per este règim efectuades en el període de liquidació.L'import de la minoració de les bases imposables per devolucions en règim de viatgers es consignarà amb signe positiu a la casella 60 i en el seu cas, a la casella 94 de l'autoliquidació de l'últim període de liquidació de l'exercici.

     • Exemple minoració de bases i cuotes per devolució d'IVA en règim de viatgers:

     • L'empresa A, amb període de liquidació mensual, ha efectuat el mes de març de l'any n devolucions d'IVA en règim de viatgers al tipus general per import de 210 euros.

      En el 303 de març, per les devolucions en règim de viatgers efectuades, A haurà d'emplenar les següents caselles:

      • Casella 14:-1.000
      • Casella 15:-210
      • Casella 60:1.000

      En el model 303 de desembre, per les devolucions efectuades al març, l'entitat A haurà d'emplenar la casella 94 (per estar exonerada de presentar el 390 en tindre període de liquidació mensual):

      • Casella 94:1.000

      En cap dels supòsits de modificació s'haurà de procedir a desglossar per tipus de gravamen les bases i quotes modificades.Si la modificació suposa minoració de bases i quotes, s’ha de consignar amb el signe menys.

     • 16 a 24

      En l'espai reservat al recàrrec d'equivalència es faran constar les bases imposables gravats, en el seu cas, als tipus del 0,5%, 1,4%, 5,2% i 1,75%, el tipus aplicable i la quota resultant.

     • 25 y 26

      Modificacions de bases i quotes del recàrrec d'equivalència:s’ha de fer constar amb el signe que corresponga la modificació de bases imposables i del recàrrec d’equivalència d’operacions en què es done qualsevol de les causes previstes en l’article 80 de la LIVA (article 24, apartats 1 i 2 del RIVA) i si la modificació suposa minoració de la base i del recàrrec d’equivalència, s’ha de consignar amb el signe menys.

  IVA deduïble

  Si l’empresa du a terme operacions exemptes sense dret a deducció, ha d’aplicar la regla de prorrata a les quotes suportades.En qualsevol cas, les bases han de figurar sense prorratejar.

     • 28 a 39

      Es faran constar les bases imposables i l'import de les quotes suportades deduïbles, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata, distingint si es tracta d'operacions corrents o operacions amb béns d'inversió (Article 108 LIVA).

     • 40 y 41

      Es faran constar l'import de la base imposable i de les quotes deduïbles rectificades, regularitzades en les autoliquidacions de l'exercici.No s’han d’incloure les rectificacions que hagen sigut regularitzades en autoliquidacions de períodes anteriors (article 24, apartat 2.b), del RIVA).Si el resultado de la rectificación implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

     • 42

      S’ha de fer constar l’import de les compensacions satisfetes a subjectes passius acollits al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca després d’aplicar, si escau, la regla de prorrata.

     • 43

      S’ha de fer constar el resultat de la regularització de les deduccions per béns d’inversió i s’ha d’incloure, si escau, la regularització de deduccions anteriors a l’inici de l’activitat.Si el resultat de la regularització implica una minoració de les deduccions, es consignarà amb signe negatiu.

     • 44

      S’ha de fer constar el resultat de la regularització de les deduccions provisionals practicades durant l’exercici com a conseqüència de l’aplicació del percentatge definitiu de prorrata que corresponga.Només s’ha d’omplir en el 4T o en el mes 12 o en els supòsits de cessació d’activitat.

  RÈGIM SIMPLIFICAT

  A) Activitats agrícoles, ramaderes i forestals:

  En este apartat s’han de consignar les dades referents a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que es transcriuen a continuació:

  Codi

  Activitat

  01

  Ramadera d’explotació intensiva de bestiar porcí de carn i avicultura de carn

  02

  Ramadera d’explotació intensiva d’avicultura d’ous i bestiar oví, caprí i boví de llet

  03

  Ramadera d’explotació intensiva de bestiar boví de carn i cuniculicultura

  04

  Ramadera d’explotació intensiva de bestiar porcí de cria, boví de cria i altres intensives o extensives no compreses expressament en altres apartats

  05

  Ramadera d’explotació intensiva de bestiar oví i caprí de carn

  06

  Servicis de cria, guarda i engreix d’aviram

  07

  Apicultura

  08

  Altres faenes i servicis accessoris fets per agricultors, ramaders o titulars d’activitats forestals que estiguen exclosos del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit i servicis de cria, guarda i engreix de bestiar, excepte aus.

  09

  Activitats accessòries exercides per agricultors, ramaders o titulars d’activitats forestals no incloses en el règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca de l’Impost sobre el Valor Afegit.

  10

  Aprofitaments que corresponguen al cedent en les activitats agrícoles, exercides en règim de parceria, dedicades a l’obtenció de productes agrícoles no inclosos en els apartats següents.

  11

  Aprofitaments que corresponguen al cedent en les activitats agrícoles, exercides en règim de parceria, dedicades a l’obtenció de farratges

  12

  Aprofitaments que corresponguen al cedent en les activitats agrícoles, exercides en règim de parceria, dedicades a l’obtenció de plantes tèxtils i tabac

  13

  Aprofitaments que corresponguen al cedent en les activitats forestals exercides en règim de parceria

  14

  Procés de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals per a l’obtenció de formatge

  15

  Procés de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals per a l’obtenció de vi de taula

  16

  Procés de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals per a l’obtenció de vi amb denominació d’origen

  17

  Procés de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals per a l’obtenció d’altres productes diferents dels anteriors

  Codi de l’activitat:s’ha de consignar el codi assignat a cada activitat a la primera columna del quadre.

  Volum d’ingressos:es farà constar el volum total d'ingressos generats per l'activitat durant el període, excloses les subvencions corrents o de capital, les indemnitzacions, així com l'IVA, i en el seu cas, el recàrrec d'equivalència que grave l'operació.En el cas d’activitats en què se sotmeten els productes naturals a transformació, elaboració o manufactura, s’ha de fer constar el valor dels productes naturals utilitzats en el procés, a preu de mercat.

  IMPORTANT: 1T, 2T, 3T:el volum total d'ingressos serà el del trimestre;4T: el volum total serà el de l'exercici.

  Índex de la quota meritada per operacions corrents:s’ha de fer constar l’índex de quota a ingressar que figura a l’orde ministerial per la qual s’aproven els índexs o mòduls aplicables a cada sector d’activitat.

  Quota meritada:la quota corresponent a cada sector d’activitat s’obté multiplicant la quantitat que figura a la casella “volum d’ingressos” per l’“índex de la quota meritada per operacions corrents” que corresponga.

  Cal omplir els tres primers trimestres (1T, 2T i 3T)

  Percentatge de l’ingrés a compte: s’ha de consignar el percentatge establit per a l’ingrés a compte, d’acord amb el que establix l’orde ministerial per la qual s’aproven els índexs o mòduls aplicables a cada sector d’activitat.

  A.-  Ingrés a compte:s’ha de fer constar, per a cada activitat, l’import de l’ingrés a compte que s’ha d’efectuar, d’acord amb el que establix l’orde ministerial per la qual s’aproven els índexs o mòduls aplicables a cada sector d’activitat.Per a quantificar l'import trimestral dels ingressos a compte s'estimarà la quota reportada per operacions corrents aplicant l'"índex de quota meritada per operacions corrents" corresponent sobre el volum total d'ingressos del trimestre, excloses les subvencions corrents o de capital i les indemnitzacions, així com l'IVA, i sobre ella s'aplicaran els percentatges establits per a cada activitat.

  Només s’han d’omplir en el 4t trimestre

  Quotes suportades:s’ha de consignar l’import de les quotes suportades o satisfetes per operacions corrents en l’exercici per l’adquisició o importació de béns i servicis diferents dels actius fixos, destinats al desenrotllament de l’activitat, en els termes establits en el capítol I del títol VIII de la Llei de l’IVA, i a este efecte es consideren actius fixos els elements de l’immobilitzat.També poden ser deduïdes les compensacions agrícoles satisfetes pels subjectes passius per l’adquisició de béns o servicis a empresaris acollits al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.S’ha de sumar a l’import de les quotes suportades l’1% de l’import de la quota meritada per operacions corrents en concepte de quotes suportades de difícil justificació.

  B.-  Quota anual derivada del règim simplificat:s’ha de consignar el resultat de deduir de la quota meritada per operacions corrents les quotes suportades o satisfetes per operacions corrents.

  B) Activitats en règim simplificat (excepte agrícoles, ramaderes i forestals).

  Activitat:s’ha de consignar l’epígraf de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

  Nre. d’unitats de mòdul:s’ha de fer constar el nombre d’unitats corresponent als mòduls previstos.Així, si per a una activitat el mòdul 1 és el personal ocupat i el mòdul 2 és la potència elèctrica, a la casella corresponent al MÒDUL 1 s’ha de consignar el nombre de persones ocupades i a la del MÒDUL 2 s’ha d’indicar el nombre de quilowatts contractats.Si la quantitat de mòdul no és un nombre enter, s’ha d’expressar amb dos nombres decimals.

  IMPORTANTE:1T, 2T i 3T els mòduls i índexs correctors aplicables inicialment seran els corresponents als dades-base referits al dia 1 de gener de cada any.Si les dades-base de cada mòdul no són un nombre enter, s’han de tindre en compte dos decimals.Quan alguna dada-base no es pot determinar el primer dia de l’any, es pren, a l’efecte de l’ingrés a compte, la corresponent a l’any anterior.Esta mateixa regla s’aplica en el cas de les activitats de temporada.Si l’any anterior no va exercir l’activitat, els mòduls i índexs correctors aplicables inicialment seran els corresponents a les dades-base referides al dia en què s’inicie l’activitat.4T Es consignaran els mòduls efectivament fets servir a l'exercici.

  Import:s’ha de consignar el resultat de multiplicar el nombre d’unitats de mòdul utilitzades o instal·lades en l’activitat per la quantitat assignada a cada un en l’orde ministerial que els aprova.

  C.-  Quota meritada per operacions corrents:la quota meritada per operacions corrents és la suma de les quanties corresponents als mòduls previstos.

  D.-  Reduccions:es consignarà l'import de la reducció resultant d'aplicar a la quota reportada per operacions corrents (C) el percentatge de reducció fixat bé en l'autorització concedida per l'Administració tributària, supòsits excepcionals de caràcter individual, bé pel Ministre d'Hisenda i AAPP, mitjançant Ordre ministerial en aquells supòsits excepcionals de caràcter general, incendis, inundacions, etc.

  Cal omplir els tres primers trimestres (1T, 2T i 3T)

  Z.-  Índex corrector d'activitats de temporada: s’ha de consignar l’índex corrector quan siga aplicable.S’ha de consignar l’índex corrector a aplicar per a les activitats de temporada segons el quadre següent o el que establix l’orde ministerial per la qual s’aproven els índexs o mòduls:

  Fins a 60 dies de temporada .............................. 1,50

  De 61 a 120 dies de temporada ......................... 1,35

  De 121 a 180 dies de temporada ....................... 1,25

  Tenen la consideració d’activitats de temporada les que habitualment només es desenrotllen durant certs dies de l’any, continus o alterns, sempre que el total no supere els cent huitanta dies per any.

  E.-  Percentatge de l’ingrés a compte: s’ha de consignar el percentatge establit per a l’ingrés a compte, d’acord amb el que establix l’orde ministerial per la qual s’aproven els índexs o mòduls aplicables a cada sector d’activitat.

  F.-  Ingrés a compte:s’ha de fer constar, per a cada activitat, l’import de l’ingrés a compte que s’ha d’efectuar, d’acord amb el que establix l’orde ministerial per la qual s’aproven els índexs o mòduls aplicables a cada sector d’activitat.Amb caràcter general, l’ingrés a compte de la quota derivada del règim simplificat es calcula en funció dels mòduls establits per a cada activitat i dels percentatges i índexs correctors aplicables.A l’efecte de l’ingrés a compte, els mòduls i índexs correctors aplicables inicialment són els corresponents a les dades-base referides al dia 1 de gener de cada any.Si les dades-base de cada mòdul no són un nombre enter, s’han de tindre en compte dos decimals.Quan alguna dada-base no es pot determinar el primer dia de l’any, es pren, a l’efecte de l’ingrés a compte, la corresponent a l’any anterior.Esta mateixa regla s’aplica en el cas de les activitats de temporada.Si l’any anterior no va exercir l’activitat, els mòduls i índexs correctors aplicables inicialment seran els corresponents a les dades-base referides al dia en què s’inicie l’activitat.

  Si hi ha activitats de temporada, cal tindre en compte igualment “l’índex corrector d’activitats”, de manera que l’ingrés a compte per a esta activitat resulta de l’operació següent:

  F = [C - D] * Z * E

  En el cas d'activitat accessòria de caràcter empresarial o professional, es quantificarà l'import de l'ingrés trimestral aplicant la quantitat assignada per a el mòdul “Import de les comissions o contraprestacions” (ITL) sobre el total dels ingressos del trimestre procedents d'eixa activitat accessòria.de manera que l’ingrés a compte resulta de l’operació següent:

  F= [ (C) – (ILT) - (D)] * (E) + ILT

  * ITL:mòdul import total de les comissions per loteries

  47  S’ha de fer constar la suma de l’import dels ingressos a compte del conjunt de les activitats exercides en el període del liquidació.

  Només s’han d’omplir en el 4t trimestre

  G.-  Quotes suportades per operacions corrents:s’ha de consignar l’import de les quotes suportades o satisfetes per operacions corrents en l’exercici per l’adquisició o importació de béns i servicis diferents dels actius fixos, destinats al desenrotllament de l’activitat, en els termes establits en el capítol I del títol VIII de la Llei de l’IVA, i a este efecte es consideren actius fixos els elements de l’immobilitzat.També poden ser deduïdes les compensacions agrícoles satisfetes pels subjectes passius per l’adquisició de béns o servicis a empresaris acollits al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, segons el que disposa l’article 130 de la Llei de l’IVA.S’ha de sumar a l’import de les quotes suportades l’1% de l’import de la quota meritada per operacions corrents en concepte de quotes suportades de difícil justificació.

  H.-  Índex corrector d'activitats de temporada:s’ha de consignar l’índex corrector quan siga aplicable.S’ha de consignar l’índex corrector a aplicar per a les activitats de temporada segons el quadre següent o el que establix l’orde ministerial per la qual s’aproven els índexs o mòduls:

  Índex corrector

  Fins a 60 dies de temporada .............................. 1,50

  De 61 a 120 dies de temporada ......................... 1,35

  De 121 a 180 dies de temporada ....................... 1,25

  Tenen la consideració d’activitats de temporada les que habitualment només es desenrotllen durant certs dies de l’any, continus o alterns, sempre que el total no supere els cent huitanta dies per any.

  I.-  Resultat:s’ha de consignar la diferència entre la quota meritada i les suportades per operacions corrents, incloses les de difícil justificació.Si es tracta d’una activitat de temporada, esta quantitat s’ha de multiplicar per l’índex corrector previst en la casella anterior.

  J.-  Percentatge quota mínima:s’ha de consignar el percentatge establit per a cada activitat en l’orde que aprova els índexs i mòduls del règim especial simplificat de l’IVA.

  K.-  Devolució quotes suportades altres països: s’ha de consignar l’import de les devolucions de quotes suportades en altres països per l’adquisició de béns o servicis utilitzats en el desenrotllament de l’activitat.

  L.-  Quota mínima:Es consignarà el resultat d'aplicar el percentatge establit per a cada activitat en l'Ordre que aprova els índexs i mòduls a l'import de la quota meritada per operacions corrents indicat a la casella C una vegada tingudes en comptes les reduccions.No obstant això, si s’han percebut devolucions de quotes suportades en altres països per l’adquisició de béns o servicis utilitzats en el desenrotllament de l’activitat, s’ha d’incrementar la quota mínima en eixe import.

  En les activitats de temporada esta quota mínima es multiplica per l’índex corrector de temporada.

  M.-  Quota derivada del règim simplificat.Es consignarà, per a cada activitat, la més gran de les quantitats següents:la consignada a la casella I i la consignada a la casella L.

  Activitats A) +B)  Resultats règim simplificat (Només es complimentaran en el 4t trimestre.)

  48 Suma de les quotes derivades del règim simplificat: en esta casella ha de consignar el resultat de l’operació indicada en l’autoliquidació amb el signe que corresponga.48 = B� + B�.... + M�+ M�...

  49 Suma d'ingressos a compte de l'exercici: en esta casella ha de consignar el resultat de sumar els imports dels ingressos a compte fets al llarg de l’exercici.

  50 Resultat: 50 = 48 – 49

  S’ha d’omplir en qualsevol període de liquidació

  Quotes meritades

  51 Adquisicions intracomunitàries de béns: s’ha de consignar la suma total de les quotes meritades en el període de liquidació per les adquisicions intracomunitàries de béns subjectes i no exemptes.No obstant això, el subjecte passiu pot liquidar estes quotes a la declaració-liquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici.

  52 Lliurament d'actius fixos: s’ha de consignar l’import de les quotes meritades per entregues efectuades en el període de liquidació dels actius fixos materials i les transmissions dels actius fixos immaterials.No obstant això, el subjecte passiu pot liquidar estes quotes a la declaració-liquidació corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici.

  53 IVA reportat per inversió del subjecte passiu: s’ha de consignar la suma total de les quotes meritades per inversió del subjecte passiu (article 84.U 2n i 4t de la Llei de l’IVA).

  IMPORTANTs’han d’incloure les operacions d’adquisició intracomunitària de servicis i qualsevol altre supòsit diferent que done lloc a la inversió del subjecte passiu.

  54 Total quota resultant: s’ha de consignar el resultat següent en funció del període de liquidació:

  Si 1T, 2T, 3T:suma de les caselles 47, 51, 52 i 53, amb el signe que corresponga.

  Si 4T:suma de les caselles 50, 51, 52 i 53, amb el signe que corresponga.

  IVA deduïble:

  55 Adquisició o importació d'actius fixos: s’ha de fer constar el total de les quotes suportades o satisfetes en el període per l’adquisició o importació d’actius fixos deduïbles segons el que disposa el títol VIII de la Llei de l’IVA.

  IMPORTANT també s’han d’incloure les quotes suportades en l’adquisició d’elements de transport respecte de les quals no s’haja sol·licitat la devolució a través del model 308.

  56 Regularització de béns d'inversió: Només es complimentaran en el 4t trimestre, es farà constar el resultat de la regularització de les deduccions per béns d'inversió realitzades en períodes anteriors, incloent-se, en el seu cas, la regularització de deduccions anteriors a l'inici de la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals.Si el resultat de la regularització implica una minoració de les deduccions, es consignarà amb signe negatiu.

  57 Suma de deduccions: es farà constar amb el signe que corresponga el resultat de la suma de les caselles 55 i 56

  Resultat del règim simplificat:

  58 Resultat del règim simplificat: es consignarà, amb el signe que corresponga, la diferència entre el Total quota resultant i la suma de deduccions (58 = 54 - 57).

  INFORMACIÓ ADDICIONAL

  59  Lliuraments intracomunitaris de béns i serveis:s’han de fer constar l’import de les entregues intracomunitàries de béns exemptes fetes durant el període de liquidació, segons el que disposa l’article 25 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, i l’import de les prestacions de servicis intracomunitàries del període de liquidació.

  60  Exportacions i operacions assimilades:s’ha de fer constar l’import total, en el període objecte de declaració, de les operacions exemptes de l’impost següents:

     • Les exportacions fora del territori de la Unió Europea, incloent els enviaments amb caràcter definitiu a les Canàries, Ceuta i Melilla, segons el disposat a l'article 21 de la Llei de l'IVA
     • Les bases imposables corresponents a les devolucions en règim de viatgers efectuades en el període de liquidació.consignar amb signe positiu (veure exemple de les caselles 14 i 15).
     • - Les entregues i prestacions de servicis a què es referixen els articles 22 i 64 de la Llei.
     • - Les operacions exemptes esmentades en els articles 23 i 24 d’eixa Llei.
     • - Les operacions dutes a terme en el règim especial de les agències de viatges que estiguen exemptes per aplicació de l’article 143 de la Llei de l’IVA.

      S’entén per import de les operacions indicades la suma total de les contraprestacions corresponents, inclosos els pagaments anticipats, o, si no n’hi ha, dels valors a l’interior, dels béns exportats, enviats o entregats i dels servicis prestats.

  61 Operacions no subjectes i amb inversió del subjecte passiu que originen el dret a deducció: s’ha de fer constar l’import total, en el període objecte de declaració, de:

     • Els lliuraments d'or a les que siga d'aplicació la regla continguda a l'article 84, apartat Uno, número 2n, lletra b) de la Llei i els lliuraments d'or d'inversió a què es referix l'article 140 de la mateixa Llei.
     • Els lliuraments no subjectes de béns destinats a altres Estats membres de la Unió Europea en virtut del disposat a l'article 68, apartat quatre de la Llei.
     • Les operacions a què es referix a l'article 84 Uno.2n a), c), d), e), f) i g) de la Llei.
     • Qualsevol altre lliurament de béns i prestació de serveis no subjecta per aplicació de les regles de localització (en este últim cas sempre que no s'hagen d'incloure a la casella 59).

  Exclusivament per a aquells subjectes passius acollits al règim especial del criteri de caixa i per a aquells que siguen destinataris d’operacions afectades per este:

  Imports de les entregues de béns i prestacions de servicis a les quals s’haja aplicat el règim especial del criteri de caixa i hagen resultat meritades conforme a la regla general de meritació que conté l’art. 75 LIVA.

  62  Base Imposable, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis a què resulte aplicable el règim del criteri de caixa, que s'hagueren meritat en el període de liquidació conforme a la regla general de meritació continguda a l'article 75 LIVA (és a dir, com si no els haguera resultat d'aplicació el règim especial del criteri de caixa).

  63  Quota, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis a què resulte aplicable el règim del criteri de caixa, que s'hagueren meritat en el període de liquidació conforme a la regla general de meritació continguda a l'article 75 LIVA (és a dir, com si no els haguera resultat d'aplicació el règim especial del criteri de caixa).

  Imports de les adquisicions de béns i servicis a les quals siga aplicable o afecte el règim especial del criteri de caixa, d’acord amb la regla general de meritació que conté l’article 75 de la LIVA.

  74  Base Imposable, dels imports de les adquisicions de béns i serveis a les quals siga d'aplicació o afecte el règim especial del criteri de caixa conforme a la regla general de meritació continguda a l'article 75 LIVA (és a dir, com si no els haguera resultat d'aplicació el règim especial del criteri de caixa).

  75  Quota suportada, pels imports de les adquisicions de béns i serveis a les quals siga d'aplicació o afecte el règim especial del criteri de caixa conforme a la regla general de meritació continguda a l'article 75 LIVA (és a dir, com si no els haguera resultat d'aplicació el règim especial del criteri de caixa).

  RESULTAT

  76  Regularització quotes art. 80.Cinco.5ª LIVA.En aquells casos en què s’haja produït una modificació de la base imposable per part del subjecte passiu d’una operació que resulte totalment o parcialment impagada, el destinatari de l’operació que tinga la condició d’empresari o professional i haja aplicat prorrata, haurà de consignar en esta casella l’import corresponent a les quotes suportades que no es va poder deduir i de les quals és deutor davant de la Hisenda pública.

  64  Suma de resultats:es consignarà, amb el signe que corresponga, la suma del Resultat règim general (casella 46), del Resultat règim simplificat (casella 58) i de la Regularització quotes art. 80.Cinco.5ª LIVA (casella 76).

  65 Els subjectes passius que tributen conjuntament a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc (Llei 12/2002, de 23 de maig, BOE de 24 de maig i 15 de juny) o a la Comunitat Foral de Navarra (Llei 28/1990, de 26 de desembre, BOE de 27 de desembre), consignaran en esta casella el percentatge del volum d'operacions en territori comú.Els altres subjectes passius hauran de consignar en esta casella el 100%.

  66  Atribuible a l'Administració de l'Estat:s’ha de fer constar el resultat atribuïble abans de practicar la compensació de quotes de períodes anteriors.L’import d’esta casella ha de coincidir amb el de la casella 64, excepte si el subjecte passiu ha de tributar conjuntament a l’Administració de l’Estat i a les diputacions forals del País Basc o a la Comunitat Foral de Navarra, ja que en este cas l’import que ha de figurar és:66 = 64 x 65.

  77  IVA a la importació liquidat per la Duana pendent d'ingrés: s’ha de fer constar l’import de les quotes de l’impost a la importació incloses en els documents en els quals figure la liquidació practicada per l’Administració, rebuts en el període de liquidació.

  Només es pot omplir esta casella si es complixen els requisits establits en l’article 74.1 del Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.

  67  Quotes a compensar de períodes anteriors:Es farà constar, amb signe positiu, l'import de les quotes a compensar procedents de períodes anteriors que s'apliquen en el període objecte de l'autoliquidació.Si el subjecte passiu tributa conjuntament a diverses Administracions, consignarà en esta casella, exclusivament, el saldo a compensar contra l’Administració de l’Estat.

  68  Regularització anual:En l’última autoliquidació de l’any (la del període 4T o del mes 12) s’ha de fer constar, amb el signe que corresponga, el resultat de la regularització anual, d’acord amb el que disposen les lleis per les quals s’aproven el Concert econòmic entre l’Estat i la comunitat autònoma del País Basc i el Conveni econòmic entre l’Estat i la Comunitat Foral de Navarra.

  69  Resultat:69 = 66 + 77 – 67 + 68.Això no obstant, si el subjecte passiu tributa conjuntament a diverses administracions, en l’última autoliquidació de l’any s’haurà d’incrementar o disminuir la diferència per la quantia de la regularització que siga procedent, consignada a la casella 68.

  70  A deduir:Exclusivament en el supòsit de declaració complementària, per a determinar l'import a consignar a la casella 71, es farà constar el resultat de l'última declaració presentada per este mateix concepte, corresponent al mateix exercici i període, però exclusivament si en la declaració anterior s'ha realitzat un ingrés o s'ha percebut la devolució corresponent a la mateixa.

  71  Resultat de la liquidació:consigne en esta casella el resultat de l'operació indicada amb el signe que corresponga:71 = 69 - 70.

  (4) Compensació

  Si el resultat de la casella 71 és negatiu, podrà consignar l’import a compensar a la casella 72.

  Sense activitat (5)

  Si no s’han meritat ni suportat quotes durant el període a què es referix esta declaració, marque amb una X esta casella.

  Devolució (6)

  Subjectes passius inscrits en el Registre de devolució mensual:si el resultat de l’autoliquidació (casella 71) és negatiu, pot sol·licitar la devolució del saldo a favor seu i ha de fer constar el codi internacional de compte bancari (IBAN), banc o caixa i oficina on vol que se li abone la devolució i també l’import.

  Resta de subjectes passius:si en l’última autoliquidació de l’any (la del període 4T o del mes 12) el resultat és negatiu i vol sol·licitar la devolució del saldo a favor seu a la darreria de l’any, ha de fer constar el número del compte, banc o caixa i oficina on vol que se li abone la devolució i també l’import.

  (7) Ingrés

  Si la liquidació dona un saldo positiu, òmpliga la casella amb l’import de l’ingrés.Si efectua l’ingrés mitjançant càrrec en compte, introduïsca el codi internacional de compte bancari (IBAN) de càrrec.L’import ha de coincidir amb el que figura a la casella 71.

  (8) Complementària

  S’ha de marcar amb una “X” la casella indicada a este efecte quan esta declaració siga complementària d’una altra o altres autoliquidacions presentades anteriorment pel mateix concepte i corresponents al mateix exercici i període.En este cas, també s’ha de fer constar en este apartat el número identificatiu de 13 dígits de la declaració anterior.En cas d’haver-se presentat anteriorment més d’una declaració, s’ha de fer constar el número identificatiu de l’última d’estes declaracions.

  Important:només serà procedent la presentació d’autoliquidació complementària quan tinga per objecte regularitzar errors o omissions d’una altra declaració anterior que hagen donat lloc a un resultat inferior al degut.Per tant, de l’autoliquidació complementària haurà de resultar un import a ingressar superior al de l’autoliquidació anterior o bé una quantitat negativa a compensar en les autoliquidacions següents o a retornar inferior a la determinada anteriorment.

  La rectificació per qualsevol altra causa d’autoliquidacions presentades anteriorment no donarà lloc a la presentació d’autoliquidacions complementàries, sense perjudici del dret del contribuent a sol·licitar de l’Administració Tributària la rectificació d’estes quan considere que han perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims o que la seua presentació ha donat lloc a la realització d’ingressos indeguts, de conformitat amb el que establixen els articles 120.3 i 221.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE del 18), sempre que no s’haja practicat per l’Administració Tributària liquidació definitiva o liquidació provisional pel mateix motiu ni haja transcorregut el termini de quatre anys a què es referix l’article 66 de l’esmentada Llei General Tributària.

  No obstant això, cal advertir que el subjecte passiu pot procedir a la rectificació sense necessitat de presentar autoliquidació complementària en els termes previstos i en els supòsits admesos a l'article 89.Cinc de la Llei reguladora de l'IVA.

  En l’autoliquidació complementària s’han de fer constar amb les quanties correctes totes les dades a què es referixen les caselles del model 303, les quals substituiran completament les reflectides a les mateixes caselles de la declaració anterior.

  Les autoliquidacions complementàries s’han de formular en el model oficial vigent en l’exercici i període a què corresponga la declaració anterior.

  EXCLUSIVAMENT A COMPLIMENTAR EN L'ÚLTIM PERÍODE DE LIQUIDACIÓ PER AQUELLS SUBJECTES PASSIUS QUE QUEDEN EXONERATS DE LA DECLARACIÓ-RESÚMEN ANUAL DE L'IVA (MODEL 390).

  S'exclou de l'obligació de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390) alos següents subjectes passius de l'Impost:

     • Subjectes passius obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzen exclusivament les activitats següents:
      1. Activitats que tributen en règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit, i/o
      2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

      L'exclusió de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit prevista en este guió es mantindrà en el cas que els subjectes passius realitzen, a més, activitats per les quals no existisca obligació de presentar autoliquidacions periòdiques.

     • Subjectes passius que porten els Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'acord amb el previst a l'article 62.6 del RIVA.

      Este col·lectiu està exonerat de presentar la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (Model 390), des de la declaració corresponent a l'exercici 2017.

  En ambdós supòsits l'exoneració de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit no serà procedent en el cas que no existisca obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

  Els subjectes passius exclosos de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit hauran de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a estos efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació, amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a què es referix la seua declaració, en el seu cas, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades a l'exercici.

  Dades estadístiques:

  A Activitat/s a què es referix la declaració.S’ha de descriure l’activitat o activitats exercides pel subjecte passiu a què es referix la declaració diferenciant com a principal aquella activitat amb un volum d’operacions més gran en l’exercici.

  B Clau.S’ha de consignar un codi en funció de l’activitat exercida:

       • Si el període declarat és trimestral, 4t Trimestre, i no porta els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'AEAT, els codis a utilitzar són els següents:

         

        Codi

        Activitats subjectes a I.A.E

        1

        Activitats Agrícoles, Ramaderes, Forestals o Pesqueres, no subjectes a l'I.A.E

        2

        Llogaters de béns immobles de naturalesa urbana

        3

       • Si el període declarat és mensual, 12 M, sent trimestral 4t Trimestre, porta els llibres registre a través de la seu elecrónica de l'AEAT, els codis a utilitzar són els següents::

         

        Codi

        Activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (Activ.Empresarials)

        1

        Activitats subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (Activ.Professionals i Artístiques)

        2

        Llogaters de Locals de Negocis i garatges

        3

        Activitats Agrícoles, Ramaderes o Pesqueres, no subjectes a l'IAE

        4

        Subjectes passius que no hagen iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals i no estiguen donats d'alta en l'IAE

        5

        Altres activitats no subjectes a l'IAE

        6

  C Epígraf IAE.Se hará constar el Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas, en su caso, de la actividad desarrollada.

  D Operaciones económicas con terceras personas.Si el subjecte passiu ha efectuat amb alguna persona o entitat operacions per les quals tinga l’obligació de presentar la declaració anual d’operacions amb terceres persones, marque amb una “X” esta casella.


  Amb caràcter general si el període de liquidació és mensual no existirà obligació de presentar la Declaració anual d'operacions amb terceres persones, model 347, tret d'en aquells casos en el que el subjecte passiu haguera tingut període de liquidació trimestral durant l'exercici 2017 (fins a l'octubre) i haguera sigut inscrit en el Registre de devolució mensual a partir d'octubre de 2017.En este cas haurà de presentar el model 347 pel mesos corresponents a juliol, agost i setembre.Per a la resta de l'exercici s'hauran de remetre els registres de facturació corresponents al Llibre registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT


  Operaciones realizadas en el ejercicio:

  80  Operacions en règim general: es farà constar l'import total, exclòs el mateix IVA i, en el seu cas, el recàrrec d'equivalència, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuat pel subjecte passiu durant l'any natural en règim general d'IVA.No obstante, deben excluirse las siguientes operaciones:

       • Las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio de aplicación del Impuesto, cuando los costes relativos a dichas operaciones no sean soportados por establecimientos permanentes situados dentro del mencionado territorio.
       • Los autoconsumos de bienes comprendidos en las letras c) y d) del número 1.º del artículo 9 de la Ley del IVA.

        Tampoc no s'inclouran les operacions exemptes incloses a les caselles 93, 94 i 83 ni les operacions incloses a les caselles 84 i 85.

  81  Operacions a què havent-los aplicat el règim especial del criteri de caixa hagueren resultat meritades conforme a la regla general de meritació continguda en el art.75 LIVA:es farà constar l'import de les operacions realitzades a què els resulte d'aplicació el règim especial del criteri de caixa de l'IVA, com si a les mateixes no els hauria sigut d'aplicació el règim especial del criteri de caixa.  A efectos de determinar el volumen de operaciones, estas operaciones se entienden realizadas cuando se produzcan o, en su caso, cuando se hubiera producido el devengo del IVA conforme al artículo 75 de la Ley del IVA.

  93   Lliuraments intracomunitaris exempts:es farà constar l'import dels lliuraments intracomunitaris exemptes de l'Impost en virtut del disposat a l'article 25 de la Llei de l'IVA;

  94   Exportacions i altres operacions exemptes amb dret a deducció:es farà constar:

       • - La suma total de les contraprestacions corresponents a exportacions i operacions assimilades a l’exportació o, si no n’hi ha, els valors a l’interior de les operacions assenyalades (articles 21 i 22 de la Llei de l’IVA).
       • El importe de las bases imponibles correspondientes a las devoluciones efectuadas durante el año como consecuencia de las exportaciones realizadas en régimen de viajeros.
       • El importe de las operaciones exentas del Impuesto en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley del IVA.
       • El importe de las prestaciones de servicios relacionadas con la importación y cuya contraprestación esté incluida en la base imponible de las importaciones.
       • L'import de les prestacions de serveis exemptes realitzades en aplicació del règim especial de les agències de viatges (article 143 de la Llei de l'IVA).

  83  Operacions exemptes sense dret a deducció:s’ha de fer constar l’import de les operacions exemptes sense dret a deducció, com ara les esmentades en l’article 20 de la Llei de l’IVA.

  84  Operacions no subjectes per regles de localització o amb inversió del subjecte passiu:s’han de fer constar els imports de les entregues de béns i prestacions de servicis no subjectes per aplicació de les regles de localització (excepte les reflectides a la casella 85), de les entregues de materials d’or a les quals siga aplicable la regla que conté l’article 84, apartat u, número 2, lletra b), de la Llei de l’IVA i de les entregues d’or d’inversió a què es referix l’article 140 quinquies de la mateixa Llei.También se incluirán las operaciones a que se refiere el 84 Uno.2n a), c), d), e), f) i g) de la Llei.

  85  Lliuraments de béns objecte d'instal·lació o muntatge en altres Estats membres:s’ha de fer constar l’import de les entregues de béns que hagen de ser objecte d’instal·lació o muntatge abans de la posada a disposició, quan la instal·lació s’ultime en altres estats membres de la Comunitat Europea.

  Només es computaran aquelles en què la instal·lació o muntatge implique la immobilització dels béns entregats.

  86  Operacions en règim simplificat:s’ha de fer constar l’import total, exclòs l’IVA i, si escau, el recàrrec d’equivalència, de les activitats a les quals és aplicable el règim simplificat.

  95  Operacions en règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:si el subjecte passiu realitza, a més, alguna activitat acollida al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, farà constar en esta casella l'import dels lliuraments de béns i prestacions de serveis acollides a l'esmentat règim especial, incloent les compensacions percebudes.

  96  Operacions realitzades per subjectes passius acollits al Règim Especial del recàrrec d'equivalència:si el subjecte passiu és persona física o entitat en règim d'atribució de rendes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que realitza alguna activitat de comerç a la menuda a què siga aplicable el règim especial del recàrrec d'equivalència, farà constar en esta casella l'import, dels lliuraments de béns realitzats en l'àmbit de l'esmentat règim especial, exclòs el mateix IVA.

  97  Operacions en règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció:es farà constar l'import total, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit dels lliuraments de béns subjectes i no exempts efectuats pel subjecte passiu durant l'any natural en règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, tant si ha utilitzat el mètode de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici de cada operació o el marge de benefici global.

  98  Operacions en règim especial d'agències de viatges:es farà constar l'import total, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit, de les prestacions de serveis subjectes i no exemptes efectuades pel subjecte passiu durant l'any natural en règim especial d'agències de viatges.

  79  Lliuraments de béns immobles, operacions financeres i relatives a l'or d'inversió no habituals:es farà constar l'import dels lliuraments de béns immobles, subjectes a l'Impost, quan les mateixes no constituïsquen l'activitat habitual del subjecte passiu, i l'import de les operacions financeres de l'article 20.Uno.18 de la Llei de l'IVA que tinguen la mateixa consideració.

  99  Lliuraments de béns d'inversió:es farà constar l'import dels lliuraments de béns, subjectes a l'Impost, que segons el disposat a l'article 108 de la Llei de l'IVA, tinguen la naturalesa de béns d'inversió per al transmitent.

  88  Total volum d'operacions (Art. 121 Llei IVA):es farà constar el volum d'operacions determinat d'acord amb l'article 121 de la Llei de l'IVA (88 = 80 + 81 + 93 + 94 + 83 + 84 + 85 + 86 + 95 + 96 + 97 + 98 - 79 - 99).

  PRORRATA

  Este apartat serà complimentat per qualsevol subjecte passiu exonerat de presentar el model 390 que aplique la regla de prorrata per realitzar operacions amb dret a deducció i sense dret a deducció simultàniament.

  Es farà constar per a cada activitat les següents dades:

  500, 505, 510, 515 i 520 CNAE.:es consignarà el codi corresponent a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques que corresponga a cada una de les activitats desenvolupades pel subjecte passiu i de conformitat amb el quadre que figura al final de les presents instruccions.

  501, 506, 511, 516 i 521 Import total de les operacions:es farà constar l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzades pel subjecte passiu, incloses aquelles que no originen el dret a deduir, corresponents a l'activitat que es tracte.

  Per al càlcul de l'import total de les operacions no es tindran en compte les operacions recollides a l'article 104.Tres de la Llei de l'IVA.

  502, 507, 512, 517 i 522 Import de les operacions amb dret a deducció:es farà constar l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que originen el dret a la deducció, realitzades pel subjecte passiu, corresponents a l'activitat que es tracte.

  Per al càlcul de l'import de les operacions amb dret a deducció no es tindran en compte les operacions recollides a l'article 104.Tres de la Llei de l'IVA.

  503, 508, 513, 518 i 523 Tipus:es consignarà una “G” si aplica la prorrata general o una “E” si és la prorrata especial la que aplica el subjecte passiu.

  504, 509, 514, 519 i 524 % Prorrata:es farà constar en esta casella el percentatge definitiu en funció de les operacions de l'exercici corresponents a l'activitat que es tracte.

  ACTIVITATS AMB RÈGIMS DE DEDUCCIÓ DIFERENCIADES

  Este apartat serà complimentat per qualsevol subjecte passiu exonerat de presentar el model 390 en el cas que realitze activitats amb règims de deducció diferenciats (article 101 de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit), havent de desglossar l'apartat de l'IVA deduïble per a cada un dels sectors diferenciats numerats seqüencialment (caselles 700 a 805).

  S'haurà de tindre en compte que en este apartat no s'han de desglossar les operacions per tipus de gravamen.

  IVA DEDUÏBLE:GRUP 1

  IVA deduïble en operacions interiors.Bienes corrientes y servicios

  Caselles 700 i 701.Es farà constar l'import total de les bases imposables d'aquelles quotes suportades que siguen deduïbles totalment o parcialment i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, suportades en l'adquisició de béns i serveis directament relacionats amb l'activitat, que no estiguen excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

  IVA deduïble en operacions interiors.Bienes de inversión

  Caselles 702 i 703.Es farà constar, exclusivament, l'import de les bases imposables d'aquelles quotes suportades que siguen deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, suportades en l'adquisició de béns d'inversió directament relacionats amb l'activitat, que no estan excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata o el percentatge de deducció en cas d'afectació parcial.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

  IVA deduïble en importacions.Béns corrents

  Caselles 704 i 705.Es farà constar l'import de les bases imposables d'aquelles quotes satisfetes que siguen deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, satisfetes en les importacions de béns i operacions assimilades a les importacions que estiguen directament relacionades amb l'activitat, que no estiguen excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

  IVA deduïble en importacions.Bienes de inversión

  Caselles 706 i 707.Es farà constar l'import de les bases imposables d'aquelles quotes satisfetes que siguen deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, satisfetes en les importacions de béns d'inversió i operacions assimilades a les importacions relatives a béns d'inversió que estiguen directament relacionades amb l'activitat, que no estiguen excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata o el percentatge de deducció en cas d'afectació parcial.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

  IVA deduïble en adquisicions intracomunitàries.Béns corrents

  Caselles 708 i 709.Es farà constar l'import de les bases imposables d'aquelles quotes suportades que siguen deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, meritat en les adquisicions intracomunitàries de béns directament relacionats amb l'activitat, que no estiguen excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

  IVA deduïble en adquisicions intracomunitàries.Bienes de inversión

  Caselles 710 i 711.Es farà constar l'import de les bases imposables d'aquelles quotes suportades que siguen deduïbles totalment o parcialment, i les quotes deduïbles de l'Impost sobre el Valor Afegit, meritat en les adquisicions intracomunitàries de béns d'inversió directament relacionats amb l'activitat, que no estiguen excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata o el percentatge de deducció en cas d'afectació parcial.L'import de la base imposable es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

  Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca

  Caselles 712 i 713.Es farà constar l'import de les compres de productes i serveis que originen el pagament de les compensacions que siguen deduïbles totalment o parcialment i l'import de les compensacions satisfetes a subjectes passius acollits al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca en operacions directament relacionades amb l'activitat i no excloses del dret a deducció, després d'aplicar, en el seu cas, la regla de prorrata.L'import de les compres es consignarà, en tot cas, sense prorratejar.

  Rectificació de les deduccions

  Caselles 714 i 715.Es farà constar l'import de la base imposable i de les quotes deduïbles rectificades, regularitzades en les autoliquidacions de l'exercici.No s'inclouran aquelles rectificacions que hagen sigut regularitzades en autoliquidacions d'exercicis anteriors.Si el resultado de la rectificación implica una minoración de las deducciones, se consignará con signo negativo.

  Regularización de bienes de inversión

  Casella 716.Es farà constar el resultat de la regularització de les deduccions per béns d'inversió realitzades en períodes anteriors, incloent-se, en el seu cas, la regularització de deduccions anteriors a l'inici de l'activitat.Si el resultat de la regularització implica una minoració de les deduccions, es consignarà amb signe negatiu.

  Per a la resta d'apartats “IVA DEDUÏBLE:GRUP”: Les instruccions a considerar per a cada casella seran les mateixes que les descrites per a les caselles corresponents al Grup 1 amb la mateixa descripció.