Especificacions de certificats de residència fiscal

 • L'estat d'alarma declarat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, mitjançant Reial Decret 463/2020 de 14 de març, va provocar el tancament temporal de l'Oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a l'atenció presencial.Això va obligar a buscar alternatives d'urgència a la tramitació, fins a eixe moment presencial, dels formularis de residència fiscal dels diferents països.

  La característica comuna a la majoria d'eixos formularis (per exemple, el 21RFI de Portugal, el 5000-ÉS de França i altres de similars) és que, al costat dels apartats en els quals el contribuent declara les dades de les rendes percebudes al país de la Hisenda sol·licitadora del formulari, hi ha un apartat que ha de complimentar la AEAT certificant, en el seu cas, la residència fiscal del contribuent, mitjançant firma manuscrita del funcionari i estampació del segell de la AEAT al formulari en suport paper.

  Així, per exemple, en el Model 21RFI de Portugal la certificació de residència fiscal per part de la AEAT es realitza mitjançant la firma i segellament del següent apartat:

  Model 21RFI de Portugal

  Esta manera de certificar la residència fiscal d'un contribuent no té cap validesa jurídica que la que proporcionen els certificats de residència fiscal aprovats per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, el contingut del qual figura als annexos IV i V de la mateixa (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2010).

  certificats de residència fiscal aprovats per l'Ordre EHA/3316/2010.Annex IV

  certificats de residència fiscal aprovats per l'Ordre EHA/3316/2010.Annex V

  Els certificats de residència fiscal aprovats per l'esmentada Ordre, a diferència dels formularis de residència fiscal dels diferents països que es tramiten de forma presencial en suport paper, es poden sol·licitar i obtindre a través de la seu electrònica de la AEAT accedint al següent enllaç:

  Certificats tributaris.Expedició de certificats tributaris.Residència fiscal

  Per a garantir la integritat del document, de manera que les Administracions tributàries dels països en els quals s'haja de presentar el certificat puguen acarar el mateix a través de la Seu electrònica de la AEAT, els esmentats certificats s'emeten amb un Codi Segur de Verificació (CSV) i als mateixos s'acompanya un annex en el qual s'explica, detalladament, tant en espanyol com en anglés, la garantia que oferix el CSV, així com les fases del senzill procediment de confrontació dels certificats tributaris que presenten els obligats tributaris a les Hisendes dels diferents països.

  Per eixe motiu, durant la vigència de l'estat d'alarma, es va oferir, com a procediment alternatiu a la tramitació presencial dels formularis de residència fiscal, l'expedició dels certificats de residència fiscal aprovats per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, amb les garanties descrites.

  Addicionalment, la AEAT va comunicar als diferents països la solució adoptada davant de la impossibilitat que els obligats tributaris pogueren presentar els formularis de residència fiscal dels diferents països per a la seua tramitació a les oficines.

  Doncs bé, ja que la situació sanitària una vegada finalitzat l'estat d'alarma aconsella mantindre les mesures de prevenció davant el COVID-19, sent una d'elles la de minimitzar la manipulació de documents en paper per la possibilitat de pervivència del virus en este suport físic, és pel que es considera convenient que la AEAT mantinga el sistema alternatiu d'expedició dels certificats de residència fiscal aprovats per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre.

  Esta mesura serà comunicada de nou per la AEAT als diferents països.

  En conseqüència, l'obligat tributari deurà:

  1. Sol·licitar i obtindre el certificat de residència fiscal a través de la Seu Electrònica de la AEAT accedint a través de l'enllaç abans referit:

   Certificats tributaris.Expedició de certificats tributaris.Residència fiscal

  2. Consignar en l'apartat en el qual la AEAT certifica la residència fiscal mitjançant firma i segell, un avís indicant que l'esmentada certificació s'adjunta en document a part.

  Seguint amb l'exemple del formulari portugués 21RFI, eixe apartat, complimentat per l'obligat tributari, quedaria així:

  formulari portugués 21RFI emplenat

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda