Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre Activitats Econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre Societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable.
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per a incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el Valor Afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consistix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consistix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consistix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consistix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa.
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consistix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consistix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions Informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i firma electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per a acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registre en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

5.4.3 Liquidació

   
 1. L'IVA es liquidarà a compte presentant liquidacions dels tres primers trimestres de l'any natural.El resultat final s'obtindrà en la liquidació final corresponent al quart trimestre. 

  Els qui exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, tributen pel règim simplificat de l'IVA, hagen suportat quotes deduïbles de l'impost per l'adquisició de mitjans de transport afectes a l'esmentada activitat, amb determinats requisits, podran sol·licitar la devolució de les esmentades quotes si no han consignat i no consignaran, les referides quotes deduïbles en les autoliquidacions trimestrals corresponents al règim simplificat.La sol·licitud de devolució s'efectua presentant el model 308, per Internet, en els 20 primers dies naturals del mes següent a què s'haja realitzat l'adquisició del corresponent mitjà de transport. 

  Liquidació trimestral.Ingrés a compte;

  FASE 1:

  • (%) QUOTA REPORTADA PER OPERACIONS CORRENTS + 0,21 x import comissions (mòduls x unitat)

  FASE 2:

  • (+) IVA ADQUISICIONS INTRACOMUNITÀRIES
  • (+) IVA OPERACIONS INVERSIÓ SUBJECTE PASSIU
  • (+) IVA LLIURAMENTS ACTIUS FIXOS
  • (-) IVA ADQUISICIÓ ACTIUS FIXOS

  FASE 3: RESULTAT

  Amb les autoliquidacions trimestrals, model 303, es realitzarà un ingrés a compte del resultat final.

  L'import a ingressar es determina:

  • Import per operacions corrents.S'aplica el percentatge que corresponga a l'activitat, a l'import anual de les quotes meritades per operacions corrents, segons els mòduls i índexs referits a 1 de gener de cada any o la data d'inici si és posterior.

  • Import de la resta de les operacions.El resultat anterior s'incrementa en l'import de les quotes meritades per adquisicions intracomunitàries, inversió del subjecte passiu i lliuraments d'actius fixos i minorat per les quotes suportades o satisfetes en compres interiors, adquisicions intracomunitàries i importacions d'actius fixos.

  No obstant això, es podrà ingressar a compte, la quantitat que resulte de les operacions corrents, és a dir, una quantitat fixa que es coneix a començaments de l'any i esperar a la declaració del quart trimestre per a liquidar l'import de la resta de les operacions.Estos pagaments, en quantitat fixa, podran domiciliar-se. 

  L'import a ingressar o la quantia per retornar es determinarà en l'autoliquidació, model 303 per diferència entre el resultat final i els ingressos a compte realitzats en les autoliquidacions trimestrals. 

  Liquidació final (anual)

  FASE 1:

  • QUOTA DERIVADA DEL RÈGIM SIMPLIFICAT (la major de):
   • 1) QUOTA REPORTADA PER OPERACIONS CORRENTS mòduls x unitat
   • (-) QUOTA SUPORTADA O SATISFETA PER OPERACIONS CORRENTS
   • (-) COMPENSACIONS SATISFETES A SP ACOLLITS AL REAG i P
   • (-) 1% DE LA QUOTA REPORTADA PER DESPESES DE DIFICIL JUSTIFICACIÓ.
   • 2) QUOTA MÍNIMA (% quota reportada per operacions corrents)
  • (+) IVA TORNAT PER QUOTES SUPORTADES FORA DEL TERRITORI

  FASE 2:

  • (+) IVA ADQUISICIONS INTRACOMUNITÀRIES
  • (+) IVA OPERACIONS INVERSIÓ SUBJECTE PASSIU
  • (+) IVA LLIURAMENTS ACTIUS FIXOS 

  FASE 3:

  • (-) IVA ADQUISICIÓ ACTIUS FIXOS

  FASE 4:

  • (+/-) REGULARITZACIÓ BÉNS D'INVERSIÓ

  FASE 5:

  • (-) INGRESSOS A COMPTE (autoliquidacions trimestrals)

  FASE 6: RESULTAT

  El resultat final del règim simplificat es determina

  • Quota meritada per operacions corrents.Aplicant els mòduls fixats en l'Ordre que desenvolupa este règim.

  • Quota suportada per operacions corrents.Les quotes satisfetes per les compres interiors de béns i serveis, adquisicions intracomunitàries o importacions de béns, diferents dels actius fixos, destinades al desenvolupament de l'activitat, podran deduir-se en les condicions que s'establixen per al règim simplificat.

   Serà deduïble la compensació satisfeta als agricultors per les adquisicions realitzades d'acord amb el règim de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA.

   Així mateix, serà deduïble l'1% de l'IVA meritat en operacions corrents, per quotes suportades per despeses de difícil justificació.

   • Quota derivada del règim simplificat.Serà la més gran de:
    • La diferència entre l'IVA meritat i l'IVA suportat per les operacions corrents.

    • La quota mínima establerta per a cada activitat per operacions corrents, incrementada en l'import de les quotes suportades fora del territori d'aplicació de l'impost i que li hagen estat retornades en l'exercici.
   • La quota derivada del règim simplificat serà incrementada per les quotes meritades per:
    • Adquisicions intracomunitàries de tota mena de béns (corrents i actius fixos).

    • Operacions en les que resulte ser subjecte passiu per inversió.

    • Lliuraments d'actius fixos materials o intangibles.

  • Del resultat anterior podran ser deduïdes les quotes suportades o satisfetes per compres interiors, adquisicions intracomunitàries i importacions d'actius fixos.