Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre Activitats Econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre Societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable.
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per a incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el Valor Afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consistix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consistix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consistix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consistix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa.
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consistix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consistix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions Informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i firma electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per a acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registre en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

4.2 Base imposable.

   
 1. La base imposable (BI) és l'import de la renda del període impositiu minorada per les bases imposables negatives d'exercicis anteriors.Es regula el càlcul de la BI amb particularitats per a règims fiscals com el de cooperatives o entitats sense ànim de lucre.

  Segons el Pla General Comptable el resultat de l'empresa és la diferència entre vendes i ingressos i compres i despeses meritades a l'exercici.Per a determinar la BI, es partix del resultat comptable en el mètode de estimació directa (l'aplicat amb caràcter general).

  Les despeses comptables són, en general, deduïbles fiscalment, no obstant això, la norma fiscal n'assenyala alguns despeses no deduïbles que amb caràcter general i matisacions són:retribucions als fons propis, tributs, multes i sancions penals i administratives, pèrdues del joc, donatius i liberalitats, actuacions contràries a l'ordenació jurídica, fons interns per a cobrir contingències anàlogues a plans i fons de pensions, despeses de serveis en operacions amb paradisos fiscals, tret que es prove que corresponen a una operació efectivament realitzada, operacions híbrides, participacions en beneficis dels administradors, i pèrdues per deterioraments d'immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç, pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats o de valors representatius de deute.

  No són deduïbles els despeses financeres derivats de deutes amb altres entitats del mateix grup mercantil i que la destinació del deute siga l'adquisició, a altres entitats del mateix grup, de participacions en el capital de qualsevol altra entitat (forme o no part del mateix grup), o bé l'aportació al capital o fons propis d'altres entitats del grup.S'admet la deducibilidad d'estes despeses financeres si s'acredita que existixen motius econòmics vàlids per a la realització d'estes operacions.

  Tampoc no seran deduïbles les despeses derivades de l'extinció de la relació laboral o mercantil o ambdues, que superen, per a cada perceptor, de 1.000.000 €, o de l'import exempt segons la Llei de l'IRPF si fora superior.

  Els ajustaments són conseqüència de les discrepàncies existents entre la norma comptable i la fiscal.Els ajustaments permeten conciliar el resultat comptable amb l'establit en les normes la qual cosa regulen l'obtenció de la BI, i poden diferir en la qualificació, en la valoració o en la imputació temporal.

  Abans de la compensació de bases imposables negatives, podran practicar-se, entre altres, les següents reduccions:

  • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (Patent box): 

   Té com a finalitat estimular la realització d'activitats de creació de coneixements tècnics amb aplicació industrial o comercial en el marc d'una activitat innovadora, de manera que l'explotació de tals coneixements mitjançant la cessió del seu ús a tercers o la seua transmissió té un tractament especial consistent a integrar en la base imposable de l'entitat cedent només una part de la renda obtinguda a la cessió. Existixen dos règims en funció de si la data de cessió i transmissió dels actius intangibles és anterior o posterior a l'1 de juliol de 2016.A partir de la data indicada s'han aprovat xicotetes modificacions en l'import de la reducció, en els requisits exigits, intangibles les rendes del qual donen dret a reducció, així com la possibilitat que les rendes afectades siguen positives o negatives.

  • Reserva de capitalització:

   Per als períodes impositius iniciats a partir de gener de 2015 es va introduir la reserva de capitalització amb la finalitat d'estimular que les empreses es capitalitzen amb els beneficis obtinguts premiant fiscalment la seua no distribució.Esta mesura permet que les empreses que tributen al tipus general o al tipus incrementat (30% a partir de 2016) puguen reduir la base imposable prèvia del període impositiu en l'import del 10% dels beneficis obtinguts en el període impositiu immediat anterior que no siguen objecte de distribució en el període impositiu en què es reduïx la base imposable, sempre que l'import de tals beneficis no distribuïts es mantinguen en els fons propis de l'entitat durant un període de cinc anys des del tancament de l'exercici que correspon al període impositiu en què s'ha practicat esta reducció.La manera de determinar la base de la reducció és el benefici no distribuït generat a l'exercici immediat anterior, sempre que no s'hagen distribuït dividends amb càrrec a eixos beneficis o amb càrrec a reserves.Per a poder practicar esta reducció en base és necessari dotar-ne una reserva indisponible durant el termini de cinc anys, per l'import de la reducció.

  Per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015 la BI negativa d'un període impositiu pot ser compensada amb les rendes positives generades en els períodes impositius següents a aquell en què es va originar la BI negativa sense limitació temporal (18 anys en els períodes impositius iniciats anteriorment).

  El termini il·limitat s'aplica a les BI negatives pendents de compensar al començament del primer període impositiu que s'inicie a partir de l'1 de gener de 2015, qualssevol que siga el període impositiu en què s'hagueren generat tals BInegatives.Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016, l'import de la compensació està limitat als següents percentatges en funció de l'import net de la xifra de negocis durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu:

  • Inferior a 20.000.000 €:70 % (60% el 2016)
  • 20.000.000 € a 60.000.000 €:50%
  • Més de 60.000.000 €:25%

  El límit màxim de compensació de bases imposables negatives és 1.000.000 €.

  Els referits percentatges es calculen respecte de la BIprèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització i a la mateixa compensació de la BInegativa.No obstant això, no s'aplica la limitació en els següents supòsits:import mínim de 1.000.000 €, lleves i esperes (no opera el límit màxim de 1.000.000 €), extinció de l'entitat, entitats de nova creació i reversió de deterioraments.