Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre Activitats Econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre Societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable.
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per a incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el Valor Afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consistix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consistix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consistix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consistix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa.
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consistix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consistix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions Informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i firma electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per a acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registre en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

3.7 Pagaments fraccionats

   
 1. Els contribuents en estimació directa normal o simplificada, realitzaran quatre pagaments fraccionats trimestrals en el model 130, entre el 1 i 20 d'abril, juliol i octubre, i entre el 1 i 30 de gener de l'any següent. S'ha de presentar declaració negativa en els trimestres en què no resulte quantitat a ingressar.

  Els que desenvolupen activitats agrícoles, ramaderes, forestals i els professionals, no estan obligats a efectuar pagaments fraccionats si en l'any natural anterior almenys el 70% dels ingressos de la seua activitat (excloses indemnitzacions i subvencions en el cas d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals) van ser objecte de retenció o ingrés a compte.El primer any d'activitat, per a calcular-lo, es tindran en compte els ingressos objecte de retenció o ingrés a compte en cada període trimestral a què es referix el pagament fraccionat.

  L'import de cada un dels pagaments fraccionats es calcularà de la següent manera:

  1. Activitats empresarials: 20% del rendiment net des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre a què es referisca el pagament.Es deduiran els pagaments fraccionats que hauria correspost ingressar pels trimestres anteriors del mateix any, si no s'haguera aplicat la deducció prevista en el cas que la quantia dels rendiments nets d'activitats econòmiques de l'exercici anterior siga igual o inferior a 12.000 €. Es deduiran, en l'activitat d'arrendament d'immobles i de cessió de drets d'imatge, les retencions i els ingressos a compte, des del primer dia de l'any a l'últim del trimestre a què es referix el pagament fraccionat.

  2. Activitats professionals: 20% del rendiment net, des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre a què es referisca el pagament.Es deduiran els pagaments fraccionats que hauria correspost ingressar pels trimestres anteriors del mateix any si no s'haguera aplicat la deducció prevista en el cas que la quantia dels rendiments nets d'activitats econòmiques de l'exercici anterior siga igual o inferior a 12.000 €. Es deduiran també les retencions i els ingressos a compte des de l'inici de l'any fins a l'últim dia del trimestre a què es referix el pagament fraccionat. 

  3. Activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres:2% del volum d'ingressos del trimestre, excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.Es deduiran les retencions i els ingressos a compte del trimestre. 

  Estos percentatges es reduiran a la meitat per a les activitats econòmiques que tinguen de dret a la deducció en la quota prevista per a rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.En els pagaments fraccionats corresponents a ingressos generats a partir del 5 de juliol de 2018, estos percentatges es reduiran en 60 per cent.

  El contribuent pot aplicar percentatges de pagaments fraccionats superiors als assenyalats anteriorment.

  Els contribuents en estimació objectiva, realitzaran quatre pagaments fraccionats, trimestrals, en el model 131 entre el 1 i 20 d'abril, juliol i octubre, i entre el 1 i 30 de gener de l'any següent.Han de presentar declaració negativa en els trimestres que no resulte quantitat a ingressar. 

  L'import de cada un dels pagaments fraccionats es calcula de la següent manera:

  1. Activitats empresarials (excepte agrícoles i ramaderes): 

   • 4% del rendiment resultant de l'aplicació dels mòduls en funció dels dades-base a 1 de gener (si algun dada-base no poguera determinar-se a 1 de gener, prendrà el de l'any anterior;si no poguera determinar-se cap dada-base, el pagament fraccionat serà el 2% del volum de vendes o ingressos del trimestre).Quan s'inicie una activitat, els dades-base seran els del dia d'inici.

   • 3% quan es tinga una persona assalariada.

   • 2% quan no es dispose de personal assalariat. 

  2. Activitats agrícoles, ramaderes i forestals:2% del volum d'ingressos del trimestre, excloses les subvencions de capital i les indemnitzacions.

  De l'import a ingressar es deduiran les retencions i ingressos a compte del període.

  Estos percentatges es reduiran a la meitat per a les activitats econòmiques que tinguen de dret a la deducció en la quota prevista per a rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.En els pagaments fraccionats corresponents a ingressos generats a partir del 5 de juliol de 2018, estos percentatges es reduiran en 60 per cent.

  Les activitats econòmiques desenvolupades tant en règim d'estimació directa com en estimació objectiva podran deduir de l'import a ingressar pel pagament fraccionat, a més:

  • Una minoració addicional, de 25, 50, 75 o 100 € quan els rendiments nets d'activitats econòmiques de l'exercici anterior siguen iguals o inferiors a 12.000, 11.000, 10.000 o 9.000 € respectivament.

   Si esta última minoració fora superior a l'import restant del pagament fraccionat una vegada minorat en les retencions i ingressos a compte ja efectuats, podrà deduir-se la diferència en els següents pagaments fraccionats del mateix període impositiu, l'import positiu del qual el permeta.

  • Els que utilitzen finançament alié per a adquirir o rehabilitar la seua vivenda habitual per les que tinguen de dret al règim transitori de la deducció per inversió en vivenda habitual, tindran dret a les següents deduccions:

   • Per a estimació directa amb rendiments íntegres previsibles anuals inferiors a 33.007,20 €:2% del rendiment net des del primer dia de l'any (màxim 660,14 € al trimestre).

   • Per a estimació objectiva amb rendiments nets resultants d'aplicar l'estimació objectiva inferiors a 33.007,20 €:0,5% sobre els esmentats rendiments.

   • En activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres amb ingressos previsibles anuals inferiors a 33.007,20 €:2% del volum d'ingressos del trimestre, excloses les subvencions del capital i indemnitzacions.

   En cap cas esta última deducció no pot superar un import acumulat màxim de 660,14 € en el període impositiu).

  Forma de presentació dels models 130 i 131

  Poden presentar-se electrònicament per internet o mitjançant paper imprés generat exclusivament mitjançant la utilització del servei d'impressió desenvolupat a estos efectes per l'AEAT a la seua Seu electrònica.