Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre Activitats Econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre Societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable.
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per a incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el Valor Afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consistix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consistix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consistix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consistix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa.
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consistix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consistix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions Informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i firma electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per a acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registre en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036

   
 • SOCIETATS ANÒNIMES, DE RESPONSABILITAT LIMITADA, COL·LECTIVES, COMANDITÀRIES, COOPERATIVES I CIVILS PROFESSIONALS

   

  NIF provisional

  NIF definitiu

  MODIFICACIÓ

  BAIXA (dissolució)

  DECLARACIÓN CENSAL

  Model 036

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  DOCUMENTACIÓ

  Acord de voluntats

  Sí
  Només per a societat en constitució SENSE escriptura

  Escriptura de constitució amb estatuts (original i còpia)

  Sí
  Només per a societat en constitució AMB escriptura

  Sí

  Inscripció en Registres

  Sí
  Certificació negativa denominació al Registre Mercantil.Només per a societat en constitució SENSE escriptura

  Sí
  Certificat inscripció al Registre Mercantil o en el Registre de Cooperatives corresponent

  Sí

  Sí

  NIF representant legal i/o la persona física que firma el 036 (original i còpia)

  Sí
  Representant legal si hi ha escriptura o promotor de la constitució

  Sí

  Representant legal

  Sí

  Representant legal

  Sí

  Representant legal

  Document acreditatiu de la condició de representant (original i còpia)

  Sí
  No és necessari si figura en l'escriptura de constitució

  Sí
  No és necessari si figura en l'escriptura de constitució

  Document del registre admetent modificació (original i còpia)

  Sí
  Escriptura inscrita amb la modificació.No és necessari si es modifica el domicili fiscal

  Escriptura o acta de dissolució i en el seu cas inscrita en el registre (original i còpia)

  Sí
  Escriptura d'extinció de la societat (no es presenta si només se cessa l'activitat)

   

  SOCIETATS CIVILS I COMUNITATS DE BÉNS

  HERÈNCIES JACENTS

  COMUNITATS DE PROPIETARIS

   

  NIF

  MODIFICACIÓ

  BAIXA

  Successió testamentària

  Successió legal intestada

  NIF (assignació)

  DECLARACIÓN CENSAL

  Model 036

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  DOCUMENTACIÓ

  Escriptura de constitució (original i còpia)

  Sí

  Escriptura pública (obligatòria si s'aporten béns immobles) o contracte privat

  Sí

  Escriptura o document de constitució

  Inscripció en Registres

  Sí

  Registre mercantil per a societats professionals

  NIF representant legal i/o de la Persona física que firma el 036 (original i còpia)

  Sí

  Ambdós si són diferents

  Sí

  Sí

  Sí

  Hereu

  Sí

  Hereu

  Sí

  President o administrador autoritzat en acta

  Document acreditatiu de la Condició de representant (original i còpia)

  Sí

  Document del registre admetent modificació (original i còpia)

  Sí

  Escriptura o acta de dissolució i en el seu cas inscrita en el registre (original i còpia)

  Sí

  Acta de nomenament de president o administrador (original i còpia)

  Sí

  Llibre d'actes legalitzat

  Sí

  Copia primera pàgina del llibre d'actes diligenciat pel Registre de la Propietat

  Testament (original i còpia)

  Sí

  Certificat de defunció (original i còpia)

  Sí

  Sí

  Escrit firmat per tots els Hereus de no acceptació de l'Herència

  Sí

  Sí

  Certificat d'últimes voluntats (original i còpia)

  Sí

  Sí

  Models 600 (TP i AJD)

  Sí

  per a NIF definitiu

   

  ASSOCIACIONS

  UNIONS TEMPORALS D'EMPRESES

  FONDOS DE INVERSIÓN

   

  NIF

  MODIFICACIÓ

  BAIXA

  NIF

  MODIFICACIÓ

  BAIXA

  NIF

  MODIFICACIÓ

  BAIXA

  DECLARACIÓN CENSAL

  Model 036

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  DOCUMENTACIÓ

  Escriptura de constitució (original i còpia)

  Sí

  Acta fundacional amb acord de constitució i estatuts

  Sí

  Escriptura pública

  Sí

  Autorització constitució

  Escriptura pública o contracte societat gestora

  Justificant inscripció en la CNMV

  Inscripció en Registres

  Sí

  Certificat d'inscripció

  Sí

  Registre UTES (potestatiu)

  Sí

  Registre Mercantil (potestatiu)

  NIF representant legal i/o de la persona física que firma el 036 (original i còpia)

  Sí

  Sí

  Sí

  Sí

  Representant legal

  Sí

  Representant legal

  Sí

  Representant legal

  Sí

  Representant societat gestora

  Sí

  Representant societat gestora

  Sí

  Representant societat gestora

  Document acreditatiu de la condició de representant (original i còpia)

  Sí

  Excepte si consta en escriptura o estatuts

  Sí

  Sí

  Sí

  Document del registre admetent modificació (original i còpia)

  Sí

  Sí

  No si només es modifica el domicili fiscal

  Sí

  Escriptura de dissolució i liquidació inscrita en el Registre públic corresponent (original i còpia)

  Sí

  Sí

  Sí