Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre Activitats Econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre Societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable.
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per a incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el Valor Afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consistix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consistix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consistix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consistix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa.
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consistix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consistix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions Informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i firma electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per a acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registre en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF

   
 1. Els qui vagen a desenvolupar activitats econòmiques han de sol·licitar el alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).A més d'indicar-se les dades identificatives de l'activitat, este model servix per a:

  • Sol·licitar l'assignació del NIF, provisional o definitiu, abans de realitzar qualsevol lliurament, adquisició o importació de béns o serveis, de percebre cobraments o abonar pagaments, o de contractar personal per a desenvolupar la seua activitat.

  • Comunicar, optar o renunciar als règims i obligacions tributàries respecte de l'IRPF, IS i de l'IVA i d'altres segons corresponga.

  • Sol·licitar la inclusió en determinats registres com el Registre d'operadors intracomunitaris (ROI), el Registre de Grans Empreses i el Registre de Devolució Mensual (REDONE'M).

  • Sol·licitar la inclusió en els següents censos:el CAU (Impostos Especials de fabricació), CAC (Impost Especial sobre el carbó) i VAIG CIAR (Impost Especial sobre l'electricitat), entre d'altres.

  Per a això consignaran en el model 036 o 037 com a motiu de la presentació:alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors i en el seu cas per a les entitats:sol·licitud del Número d'Identificació Fiscal (NIF). 

  El model 037 de declaració censal simplificada es podrà utilitzar per persones físiques residents a Espanya en les quals presenten-se conjuntament les següents circumstàncies:

  • Tinguen assignat un Número d'Identificació Fiscal

  • No actuen per mitjà de representant

  • El seu domicili fiscal coincidisca amb el de gestió administrativa

  • No siguen grans empreses

  • No estiguen inclosos en els règims especials de l'Impost sobre el Valor Afegit, a excepció del règim simplificat, règim especial de l'agricultura ramaderia i pesca, règim especial de recàrrec d'equivalència o règim especial del criteri de caixa

  • No figuren inscrits en el registre d'operadors intracomunitaris o en el de devolució mensual de l'IVA

  • No realitzen cap de les adquisicions intracomunitàries de béns no subjectes a l'IVA, de l'article 14 de la Llei de l'IVA

  • No realitzen vendes a distància

  • No siguen subjectes passius d'Impostos Especials ni de l'Impost sobre Primes d'Assegurances

  • No satisfacen rendiments del capital mobiliari

  Les persones físiques han d'aportar al costat del model de declaració censal l'acreditació del declarant, i si actua per representant la sev DNI / NIE i acreditació de la representació.

  Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica han d'aportar, perquè l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) els assigne el NIF provisional, l'acord de voluntats o el document en el qual conste la cotitularitat.L'acord de voluntats ha de recollir:

  • Denominació social i anagrama si n'hi haguera

  • Forma jurídica

  • Domicili fiscal i social

  • Objecte social

  • Data de tancament de l'exercici social

  • Xifra de capital social prevista

  • NIF socis fundadors, domicili fiscal i % participació

  • Identificació d'administradors i/o representants

  • Firma de socis, administradors i/o representants

  Per a assignar el NIF definitiu que es presentarà, al costat del model 036, la següent documentació:

  • En persones jurídiques:societats mercantils (anònimes, limitades, col·lectives i comanditàries), societats civils, associacions, fundacions i d'altres:

   • Original i fotocòpia de l'escriptura pública o document fefaent de constitució i dels estatuts socials o document equivalent.

   • Certificat d'inscripció en el registre públic corresponent, o en el seu defecte, aportació de l'escriptura amb segell d'inscripció registral, tret de per a les societats civils no professionals.

   • Fotocòpia del NIF del representant de la societat (el que firme la declaració censal) i original i fotocòpia del document que acredite la capacitat de representació. 

  • En entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns i d'altres):

   • Original i fotocòpia del contracte privat de constitució o escriptura pública, amb identificació i firma dels socis o comuners, quota de participació i objecte de l'entitat.

   • Fotocòpia del NIF del soci, comuner o partícip que firme la declaració censal o del representant, en el cas del qual s'aportarà també el document que acredite la representació.
 2. Les societats anònimes, limitades, col·lectives, comanditàries i cooperatives, poden sol·licitar l'assignació del NIF provisional i definitiu per via telemàtica a través de Notarios.

  Les persones físiques no residents i les entitats estrangeres no residents podran sol·licitar el seu NIF pel procediment telemàtic habilitat amb les Oficines Consulars d'Espanya a l'exterior.

  La presentació de la declaració censal d'alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors podrà substituir-se per la presentació del Document Únic Electrònic (DUE) quan la normativa l'autoritze.També mitjançant el DUE, es pot tramitar telemàticament la constitució de societats de responsabilitat limitada, societats limitades nova empresa, societats civils, comunitats de béns i l'alta d'empresaris individuals.

  El procediment telemàtic requerix la visita al “Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)” en el que informen i inicien la creació de la societat;en particular, complimenten el DUE (amb les dades que s'han de remetre als registres jurídics i a les Administracions Públiques per a la constitució de la societat i el compliment de les obligacions a l'inici de l'activitat), guarden la documentació que aporte l'emprenedor i sol·liciten el codi ID-CIRCE (que identifica al DUE) del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses.

  Igualment, el DUE permet la realització electrònica dels tràmits necessaris per al cessament de l'activitat dels empresaris individuals i els emprenedors de responsabilitat limitada, així com per al cessament de l'activitat i extinció de les societats de responsabilitat limitada.

 3. 1.1.1 Quan
 4. 1.1.2 On