Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

    
 
 
 1. Introducció
 2. 1.Declaració censal, models 036 o 037
  1. 1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF
   1. 1.1.1 Quan
   2. 1.1.2 On
  2. 1.2 Declaració de modificació i baixa
   1. 1.2.1 Quan
   2. 1.2.2 On
  3. 1.3 Resum de la documentació que acompanya al model 036
  4. 1.4 Model 039
  5. 1.5 Formulari 034
  6. 1.6 Número de registre i identificació d'operadors econòmics -EORI
 3. 2.Impost sobre Activitats Econòmiques
  1. 2.1 Models
   1. 2.1.1 Quan
   2. 2.1.2 On
   3. 2.1.3 Classificació de les activitats
 4. 3.Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  1. 3.1 Incompatibilitat entre règims
  2. 3.2 Renúncia
  3. 3.3 Exclusió
  4. 3.4 Estimació directa normal
   1. 3.4.1 A qui s'aplica
   2. 3.4.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.4.3 Obligacions comptables i registrals
  5. 3.5 Estimació directa simplificada
   1. 3.5.1 A qui s'aplica
   2. 3.5.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.5.3 Obligacions comptables i registrals
   4. 3.5.4 Taula d'amortització simplificada
  6. 3.6 Estimació objectiva
   1. 3.6.1 A qui s'aplica
   2. 3.6.2 Càlcul del rendiment net
   3. 3.6.3 Obligacions comptables i registrals
  7. 3.7 Pagaments fraccionats
  8. 3.8 Declaració anual de Renda
 5. 4.Impost sobre Societats
  1. 4.1 Període impositiu i meritació
   1. 4.1.1 Esquema de liquidació
  2. 4.2 Base imposable.
  3. 4.3 Tipus de gravamen i quota íntegra
  4. 4.4 Tractament de doble imposició
   1. 4.4.1 Exempció
   2. 4.4.2 Deduccions per doble imposició
  5. 4.5 Bonificacions
  6. 4.6 Deduccions per a incentivar determinades activitats
  7. 4.7 Retencions i ingressos a compte
  8. 4.8 Pagaments fraccionats
   1. 4.8.1 Modalitats de pagaments fraccionats
   2. 4.8.2 Models de pagaments fraccionats
   3. 4.8.3 Forma de presentació
   4. 4.8.4 Termini de presentació
  9. 4.9 Declaració
   1. 4.9.1 Termini de presentació
   2. 4.9.2 Models d'autoliquidacions
   3. 4.9.3 Forma de presentació
  10. 4.10 Obligacions comptables i registrals
 6. 5.Impost sobre el Valor Afegit
  1. Activitats no subjectes i activitats exemptes de l'IVA
  2. 5.2 Règims de tributació
  3. 5.3 Règim general
   1. 5.3.1 A qui s'aplica
   2. 5.3.2 En què consistix
   3. 5.3.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.3.4 Forma de presentació
   5. 5.3.5 Obligacions formals
  4. 5.4 Règim especial simplificat
   1. 5.4.1 A qui s'aplica
   2. 5.4.2 En què consistix
   3. 5.4.3 Liquidació
   4. 5.4.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.4.5 Obligacions formals
  5. 5.5 Règim especial del recàrrec d'equivalència
   1. 5.5.1 A qui s'aplica
   2. 5.5.2 En què consistix
   3. 5.5.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.5.4 Obligacions formals
   5. 5.5.5 Començament o cessament d'activitats en el règim especial
  6. 5.6 Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (REAG i P)
   1. 5.6.1 A qui s'aplica
   2. 5.6.2 En què consistix
   3. 5.6.3 Models d'autoliquidacions
   4. 5.6.4 Obligacions formals
  7. 5.7 Règim especial del criteri de caixa.
   1. 5.7.1 A qui s'aplica
   2. 5.7.2 A quines operacions s'aplica
   3. 5.7.3 En què consistix el règim del criteri de caixa
   4. 5.7.4 Models d'autoliquidacions
   5. 5.7.5 Obligacions formals
  8. 5.8 Operacions intracomunitàries
  9. 5.9 Les factures
   1. 5.9.1 Obligació de facturar
   2. 5.9.2 Requisits
   3. 5.9.3 Termini d'expedició i enviament de factures
   4. 5.9.4 Factures rectificatives
   5. 5.9.5 La factura electrònica
   6. 5.9.6 Factures simplificades
   7. 5.9.7 Conservació de factures o documents substitutius
  10. 5.10 El Subministrament Immediat d'Informació (SII)
   1. 5.10.1 A qui s'aplica
   2. 5.10.2 En què consistix
   3. 5.10.3 Avantatges del sistema
 7. 6.Impostos Especials i Mediambientals
  1. 6.1 Impostos especials
   1. 6.1.1 Impostos Especials de Fabricació
    1. 6.1.1.1 Autoliquidacions, declaracions d'operacions i sol·licituds de devolució
    2. 6.1.1.2 Documents de circulació
    3. 6.1.1.3 Comptabilitat
   2. 6.1.2 Impost Especial sobre l'Electricitat
   3. 6.1.3 Impost Especial sobre el Carbó
   4. 6.1.4 Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport
  2. 6.2 Impostos Mediambientals
   1. 6.2.1 Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica
   2. 6.2.2 Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia elèctrica
   3. 6.2.3 Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades
   4. 6.2.4 Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle
   5. 6.2.5 Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats
 8. 7.Altres Obligacions Fiscals.Retencions
  1. 7.1 Quadre.Relació de tipus de retenció en percentatge
  2. 7.2 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda.Models 111 i 190
  3. 7.3 Retencions per arrendament de béns immobles.Models 115 i 180
  4. 7.4 Retencions del capital mobiliari.Models 123 i 193
 9. 8.Declaracions Informatives
  1. 8.1 Declaració anual de partícips i aportacions a plans de pensions.Model 345
  2. 8.2 Declaració anual d'operacions amb tercers.Model 347
 10. 9.Formes de presentació de les declaracions
  1. 9.1 Obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic
 11. 10.Administració electrònica a l'Agència Tributària
  1. 10.1 Qui són els obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions
  2. 10.2 Sistemes d'identificació i firma electrònica
   1. 10.2.1 Certificat electrònic
    1. 10.2.1.1 Tipus de certificat electrònic
    2. 10.2.1.2 Cicle de vida del certificat electrònic
    3. 10.2.1.3 Documentació per a acreditar la identitat
   2. 10.2.2 DNI electrònic (DNIe)
   3. 10.2.3 Sistema CL@VE PIN
    1. 10.2.3.1 Registre en el sistema Cl@ve PIN
    2. 10.2.3.2 Obtenció de Cl@ve PIN
   4. 10.2.4 Número de referència.Servei RENØ
    1. 10.2.4.1 Com s'obté el número de referència
    2. 10.2.4.2 Qui pot utilitzar el Servei RENØ
 12. 11.Notificacions electròniques
  1. 11.1 Notificacions electròniques subscripció voluntària
  2. 11.2 Notificacions electròniques obligatòries -NEO-
 13. 12.Solucions informàtiques web - noves tecnologies
  1. 12.1 iCalendar
  2. 12.2 Confrontació de documents - Codi Segur de Verificació (CSV)
  3. 12.3 Subscripció a avisos informatius de l'AEAT
   1. 12.3.1 Avisos d'informació
   2. 12.3.2 Avisos de notificacions
 14. 13.Aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils
  1. 13.1 APP - AEAT
  2. 13.2 APP - Cl@ve PIN
 15. 14.Xarxes socials - Altres sistemes de comunicació immediata
  1. 14.1 Twitter
  2. 14.2 Xat
  3. 14.3 YouTube

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

10.2.1.3 Documentació per a acreditar la identitat

   
 1. Cada Autoritat Certificadora -AC- fixa la documentació que el sol·licitant ha de presentar per a acreditar la identitat.Esta informació es publica al lloc Internet de cada AC.

  En el cas dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'AEAT actua com a Oficina de Registre per a l'acreditació de la identitat (en cap cas no és emissora del certificat electrònic).Els ciutadans no residents en territori espanyol podran gestionar-lo a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger, sense necessitat de realitzar un desplaçament a Espanya

  Es podrà consultar la documentació que s'haurà d'aportar per als certificats electrònics emesos per la FNMT en el següent enllaç:

  Acreditació del certificat:documentació a presentar

  També pot visitar la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre:

  Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre Nova finestra

  Per als certificats d'usuari de persona física emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant d'haurà d'aportar, a més de la sol·licitud, la targeta o document acreditatiu del número d'identificació fiscal, atribuït per l'Administració espanyola (DNI, NIE, NIF L, NIF K o NIF M).

 2. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FMMT), amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis tècnics exigits per la normativa, va començar a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris a partir del 6 de juny de 2016. 

  Per als certificats electrònics de representant de persona jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar, a més de la sol·licitud, la següent documentació:

  A. Documentació relativa a l'entitat:

  Les societats mercantils i la resta de persones jurídiques la inscripció de la qual siga obligatòria en el Registre Mercantil:certificat recent del Registre Mercantil expedit amb termini no superior als quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat relatiu a les dades de constitució i personalitat jurídica de les mateixes (serà vàlida, a estos efectes, una nota simple amb tots els seus fulls segellats pel Registre).El termini assenyalat anteriorment començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.

  Les Associacions, Fundacions i Cooperatives no inscriptibles en el Registre Mercantil:certificat recent del registre públic, expedit amb data no superior a quinze dies anteriors a la data de de sol·licitud del certificat, on consten inscrites, relatiu a la seua constitució.L'esmentat termini començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius. 

  Las sociedades civiles y demás personas jurídicas:document públic que acredite la seua constitució de manera fefaent.

  B. Documentació relativa al representant:

  Si el sol·licitant és administrador o representant legal subjecte a inscripció registral;certificat del corresponent Registre relatiu al seu nomenament i vigència del seu càrrec, sent vàlida a estos efectes una nota simple amb tots els seus fulls segellats pel Registre.L'esmentat certificat o nota simple haurà d'haver sigut expedit durant els quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat de representant de persona jurídica, termini que començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.

  En el supòsit de representació voluntària, a més d'un dels dos documents recollits en el paràgraf anterior, serà necessari presentar un poder notarial que continga una clàusula especial per a sol·licitar electrònic de representant de persona jurídica.

  El poder dels representants voluntaris, només s'entendrà que és suficient a efectes de l'expedició del certificat de representant de Persona Jurídica quan continga una clàusula especial i expressa d'apoderament per a l'obtenció del certificat.

  La persona física sol·licitant del certificat, a l'efecte de la seua identificació, haurà de comparéixer en qualsevol oficina d'acreditació, i s'acreditarà mitjançant un document nacional d'identitat.Es podrà prescindir de la personació si la seua firma a la sol·licitud del Certificat Electrònic de representant de persona jurídica ha sigut legitimada en presència notarial.

  La certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM de Representant per a administradors únics i solidaris vincula un Signant amb unes Dades de verificació de Firma i confirma la seua identitat.El Signant actua en representació d'una Persona Jurídica en qualitat de representant legal amb el seu càrrec d'administrador únic o solidari inscrit en el Registre Mercantil.

  L'avantatge o facilitat que oferix esta modalitat de certificats és que si el representant legal, administrador únic o solidari, disposa d'un certificat de persona física de la FNMT-RCM o un DNIe, es pot obtindre el certificat d'administrador únic o solidari sense haver de personar-se en una oficina d'inscripcions, identificant-se a través d'internet (sempre que el certificat de la persona física no provinga d'una renovació).En qualsevol cas, ja no és necessari anar al registre mercantil per a l'acreditació de les facultats de representació, reduint el nombre de viatges/tràmits que es necessiten per a obtindre el certificat.

 3. Per als certificats electrònics de representant d'entitat sense personalitat jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:

  A. Documentació relativa a l'entitat:

  • Les entitats que s'hagen d'inscriure en un registre públic o especial presentaran a més de la sol·licitud, el certificat o nota simple acreditativa de la seua inscripció en el registre, expedit en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.En particular s'aportaran els següents documents:

   • Fondos de inversión, fondos de capital-riesgo, fondos de regulación del mercado de títulos hipotecarios, fondos de titulización hipotecaria, fondos de titulización de activos, fondos de garantía de inversiones y fondos de pensiones:certificat d'inscripció en el registre corresponent del Ministeri que ostenta estes competències o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en el qual conste la identificació de la identitat gestora del fons.

   • Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú:certificat d'inscripció dels estatuts en el registre del Ministeri que ostenta estes competències o, en el seu cas, del registre corresponent de la Comunitat Autònoma.

   • Unions temporals d'empreses acollides al seu règim fiscal especial:certificat d'inscripció en el registre especial d'unions temporals d'empreses. No serà necessària l'aportació d'esta documentació quan l'Agència Estatal d'Administració Tributària intervinga com a autoritat d'identificació i registre en l'emissió del certificat electrònic.

  • Les entitats que no hagen d'estar inscrites en algun registre públic o especial presentaran juntament amb la sol·licitud les escriptures públiques, contractes, estatuts pactes o qualssevol altres documents que puguen acreditar-ne la constitució, la vigència i la identificació dels membres que les integren. 

  B. Documentació relativa al representant:

  • La representació de l'entitat s'acreditarà mitjançant els certificats o notes simples dels registres públics o especials en què l'entitat haja d'estar inscrita (sempre que consta la identificació del representant), mitjançant els documents notarials que acrediten les facultats de representació del sol·licitant del certificat, o mitjançant poder especial atorgat a l'efecte.Els certificats o notes simples hauran d'haver estat expedits en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.

  • La representació de l'entitat també es podrà justificar amb els documents privats de designació de representant que escaiga en cada cas.En particular, podrà acreditar-se la representació mitjançant els següents documents:

   • Document de designació del representant de l'herència jacent, subscrit per tots els hereus, amb expressió del nom, cognoms i DNI o número de passaport del representant, quan no haja sigut designat administrador judicial o marmessor amb plenes facultats d'administració.

   • Còpia de l'Acta de la reunió de la Junta de Propietaris en la que es va anomenar al President de la Comunitat, tractant-se de comunitats en règim de propietat horitzontal.

   • Document subscrit per un nombre de membres que resulte suficient conforme al previst a l'article 398 del Codi Civil per a representar la majoria dels interessos de l'entitat, tractant-se de comunitats de béns i societats civils sense personalitat jurídica, en el qual es designa la persona que la representa per a sol·licitar el certificat.

    Cuando ostente la representación de la entidad sin personalidad jurídica, una persona jurídica, el solicitante deberá acreditar sus facultades de administrador o representante legal de la misma, o disponer de un poder especial para la solicitud del certificado electrónico de la entidad sin personalidad jurídica gestionada por su representada.

 4. Enllaç a les oficines d'inscripcions