Modelo 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

    
 
 
 1. 1.Introducció
 2. 2.Obligación de declarar
 3. 3.Qüestions generals
  1. 3.1.Idees prèvies
   1. 3.1.1.Contribuents per l'IRPF
   2. 3.1.2.Rendes exemptes de l'article 7 de la Llei
    1. 3.1.2.1.Indemnitzacions exemptes per acomiadament o cessament del treballador
    2. 3.1.2.2.Exempció de determinats premis literaris, artístics i científics
    3. 3.1.2.3.Exención per als rendiments percebuts per treballs realitzats a l'estranger
   3. 3.1.3.Altres rendes no sotmeses a l'impost
   4. 3.1.4.Període impositiu i meritació de l'impost
  2. 3.2.Tributació individual o conjunta
   1. 3.2.1.Unitat familiar
   2. 3.2.2.Opció per la tributació conjunta
   3. 3.2.3.Normes aplicables en la tributació conjunta
  3. 3.3.Declaració per l'IRPF
   1. 3.3.1.Forma de presentació de les declaracions
   2. 3.3.2.Termini de presentació de les declaracions
   3. 3.3.3.Lloc de presentació i ingrés
   4. 3.3.4.Desplaçats eventuals
   5. 3.3.5.Fraccionament del pagament
   6. 3.3.6.Pagament del deute tributari mitjançant domiciliació bancària
   7. 3.3.7.Pagament mitjançant deute en compte
   8. 3.3.8.Pagament en efectiu
   9. 3.3.9.Formes especials de pagament
   10. 3.3.10.Documentació que s'ha d'incloure al sobre
   11. 3.3.11.Qui ha de firmar la declaració
   12. 3.3.12.Etiquetes identificatives
  4. 3.4.Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari
   1. 3.4.1.Suspensió provisional de l'ingrés
   2. 3.4.2.Sol·licitud de suspensió de l'ingrés
  5. 3.5.Normativa
   1. 3.5.1.Normativa estatal
   2. 3.5.2.Altres normes citades
   3. 3.5.3.Normativa autonòmica
  6. 3.6.Servicis d'ajuda
 4. 4.Captura de dades
  1. 4.1.Tipus de captura de dades
  2. 4.2.Emplenament de dades des de la declaració individual de cada contribuent
 5. 5.Dades personals i familiars
  1. 5.1.Datos personales
  2. 5.2.Fills i altres descendents
   1. 5.2.1.Fills integrants de la unitat familiar que han percebut rendes
   2. 5.2.2.Fills integrants de la unitat familiar que no hagen percebut rendes i altres descendents que donen de dret a l'aplicació del mínim per descendents
  3. 5.3.Ascendents grans de 65 anys o discapacitats
   1. 5.3.1.Concepte de rendes anuals a efectes de l'aplicació dels mínims personals i familiars
  4. 5.4.Comunitat Autònoma de residència habitual
   1. 5.4.1.Residència habitual al territori d'una Comunitat Autònoma
 6. 6.Incorporació de dades fiscals
  1. 6.1 Incorporació de dades fiscals
  2. 6.2 Claus
 7. 7.Emplenament IRPF (I)
  1. 7.1.Datos identificativos
   1. 7.1.1.Dades addicionals de la vivenda habitual
   2. 7.1.2.Asignación tributaria a la Iglesia Católica
   3. 7.1.3.Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social
   4. 7.1.4.Fecha y firma
  2. 7.2.Rendiments del treball personal
   1. 7.2.1.Rendiments íntegres
    1. 7.2.1.1.Relacions laborals de caràcter especial
    2. 7.2.1.2.Dietes i despeses de viatge
   2. 7.2.2.Rendes en espècie
    1. 7.2.2.1.Exclusions
    2. 7.2.2.2.Regles de valoració
   3. 7.2.3.Rendes estimades i operacions vinculades
   4. 7.2.4.Reduccions del rendiment íntegre
   5. 7.2.5.Rendiment net del treball:despeses deduïbles
   6. 7.2.6.Reducción por obtención de rendimientos del trabajo
   7. 7.2.7.Imputació temporal
   8. 7.2.8.Emplenament
   9. 7.2.9.Datos adicionales
  3. 7.3.Rendimientos de capital mobiliario
   1. 7.3.1.Individualització i atribució de les rendes
   2. 7.3.2.Ingressos íntegres del capital mobiliari
   3. 7.3.3.Rendiments del capital mobiliari a integrar
    1. 7.3.3.1.Interessos de comptes i depòsits i d'actius financers en general
    2. 7.3.3.2.Interessos d'actius financers amb dret a bonificació
    3. 7.3.3.3.Dividends i altres rendiments derivats de la participació en fons propis d'entitats
    4. 7.3.3.4.Rendiments derivats de la transmissió o amortització de lletres del tresor
    5. 7.3.3.5.Rendiments derivats de la transmissió, amortització o reembors d'altres actius financers
    6. 7.3.3.6.Rendimientos derivados de contratos de seguro de vida o invalidez y de operaciones de capitalización
    7. 7.3.3.7.Rendimientos procedentes de rentas que tengan por causa la imposición de capitales
    8. 7.3.3.8.Rendiments del capital mobiliari derivats de valors de deute subordinat o de participacions preferents
    9. 7.3.3.9.Rendiments procedents d'assegurances de vida, depòsits i contractes financers que instrumenten plans d'estalvi a llarg termini
    10. 7.3.3.10.Gastos deducibles
    11. 7.3.3.11 Reducció aplicable a rendiments derivats de determinats contractes d'assegurança
   4. 7.3.4.Rendiments del capital mobiliari a integrar a la base imposable general
  4. 7.4.Rendiments derivats d'immobles
   1. 7.4.1.Imputación de rentas inmobiliarias.Supòsits en els quals és procedent la imputació
   2. 7.4.2.Individualització
   3. 7.4.3.Renda imputada
   4. 7.4.4.Municipis amb valor cadastral revisat 2006-2016
    1. 7.4.4.1 Albacete
    2. 7.4.4.2.Alicante
    3. 7.4.4.3.Almería
    4. 7.4.4.4.Asturias
    5. 7.4.4.5.Ávila
    6. 7.4.4.6.Badajoz
    7. 7.4.4.7.Baleares
    8. 7.4.4.8.Barcelona
    9. 7.4.4.9.Burgos
    10. 7.4.4.10.Cáceres
    11. 7.4.4.11.Cádiz
    12. 7.4.4.12.Cantàbria
    13. 7.4.4.13.Castellón
    14. 7.4.4.14.Ciudad Real
    15. 7.4.4.15.Córdoba
    16. 7.4.4.16.Coruña, A
    17. 7.4.4.17.Cuenca
    18. 7.4.4.18.Girona
    19. 7.4.4.19.Granada
    20. 7.4.4.20.Guadalajara
    21. 7.4.4.21.Huelva
    22. 7.4.4.22.Huesca
    23. 7.4.4.23.Jaén
    24. 7.4.4.24.León
    25. 7.4.4.25.Lleida
    26. 7.4.4.26.Lugo
    27. 7.4.4.27.Madrid
    28. 7.4.4.28.Málaga
    29. 7.4.4.29.Melilla
    30. 7.4.4.30.Murcia
    31. 7.4.4.31.Ourense
    32. 7.4.4.32.Palencia
    33. 7.4.4.33.Las Palmas
    34. 7.4.4.34.Pontevedra
    35. 7.4.4.35.La Rioja
    36. 7.4.4.36.Salamanca
    37. 7.4.4.37.Santa Cruz de Tenerife
    38. 7.4.4.38.Segovia
    39. 7.4.4.39.Sevilla
    40. 7.4.4.40.Soria
    41. 7.4.4.41.Tarragona
    42. 7.4.4.42.Teruel
    43. 7.4.4.43.Toledo
    44. 7.4.4.44.Valencia
    45. 7.4.4.45.Valladolid
    46. 7.4.4.46.Zamora
    47. 7.4.4.47.Zaragoza
   5. 7.4.5.Drets d'aprofitament per tanda de béns immobles
   6. 7.4.6.Rendimientos de capital inmobiliario
    1. 7.4.6.1.Concepte i individualització i atribució de rendes
    2. 7.4.6.2.Ingressos íntegres (Capital immobiliari)
    3. 7.4.6.3.Gastos deducibles
    4. 7.4.6.4.Reducció per arrendament d'habitatges
    5. 7.4.6.5.Reducció dels rendiments irregulars
    6. 7.4.6.6.Emplenament pàgina 4
  5. 7.5.Rendimientos de actividades económicas
   1. 7.5.1.Qüestions generals
    1. 7.5.1.1.Concepte d'activitats econòmiques
    2. 7.5.1.2.Individualització
    3. 7.5.1.3.Imputació temporal
    4. 7.5.1.4.Obligacions comptables i registrals
    5. 7.5.1.5.Empreses de reduïda dimensió
    6. 7.5.1.6.Operaciones vinculadas
   2. 7.5.2.Règim d'estimació directa.Modalitat normal i modalitat simplificada
    1. 7.5.2.1.Activitats realitzades i titularitat
    2. 7.5.2.2.Ingresos íntegros
    3. 7.5.2.3.Gastos fiscalmente deducibles
    4. 7.5.2.4.Reducció del 30 per 100
    5. 7.5.2.5.Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat
    6. 7.5.2.6.Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
    7. 7.5.2.7.Reducción por inicio de una actividad económica
   3. 7.5.3.Règim d'estimació objectiva (excepte activitats agrícoles, ramaderes i forestals)
    1. 7.5.3.1.Ámbito de aplicación
    2. 7.5.3.2.Classificació en l'I.A.E.
    3. 7.5.3.3.Informació relativa a l'activitat
    4. 7.5.3.4.Criteri d'imputació temporal de cobraments i pagaments
    5. 7.5.3.5.Módulos
    6. 7.5.3.6.Minoración por incentivos al empleo
    7. 7.5.3.7.Minoración por incentivos a la inversión
    8. 7.5.3.8.Índexs correctors
    9. 7.5.3.9.Reducció de caràcter general
    10. 7.5.3.10.Reducció per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca
    11. 7.5.3.11.Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
    12. 7.5.3.12.Gastos extraordinaris per circumstàncies excepcionals
    13. 7.5.3.13.Otras percepciones empresariales
    14. 7.5.3.14.Reducció del 30 per 100
   4. 7.5.4.Activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva
    1. 7.5.4.1.Ámbito de aplicación
    2. 7.5.4.2.Clau d'activitat
    3. 7.5.4.3.Informació relativa a l'activitat
    4. 7.5.4.4.Criteri d'imputació temporal de cobraments i pagaments
    5. 7.5.4.5.Ingresos
    6. 7.5.4.6.Amortització de l’immobilitzat
    7. 7.5.4.7.Índexs correctors
    8. 7.5.4.8.Reducció de caràcter general
    9. 7.5.4.9.Gastos extraordinaris per circumstàncies excepcionals
    10. 7.5.4.10.Reducció Llei 19/1995 (agricultors joves)
    11. 7.5.4.11.Reducció del 30 per 100
    12. 7.5.4.12.Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
 8. 8.Emplenament IRPF (II)
  1. 8.1.Regímenes especiales
   1. 8.1.1.Règim especial d'atribució de rendes
    1. 8.1.1.1.Entidades en régimen de atribución de rentas
    2. 8.1.1.2.Càlcul de la renda atribuïda i pagaments a compte
    3. 8.1.1.3.Obligacions d'informació de les entitats en atribució de rendes
    4. 8.1.1.4.Emplenament
   2. 8.1.2.Imputacions d'agrupacions d'interés econòmic i unions temporals d'empreses
    1. 8.1.2.1.Emplenament
   3. 8.1.3.Imputacions de rendes positives en el règim de transparència fiscal internacional
    1. 8.1.3.1.Règim de transparència fiscal internacional
    2. 8.1.3.2.Emplenament
   4. 8.1.4.Imputacions de rendes per cessió de drets d'imatge
    1. 8.1.4.1.Règim d'imputació per cessió de drets d'imatge
    2. 8.1.4.2.Emplenament
  2. 8.2.Guanys i pèrdues patrimonials
   1. 8.2.1.Conceptes generals
    1. 8.2.1.1.Concepte de guanys i pèrdues patrimonials
    2. 8.2.1.2.Individualització
    3. 8.2.1.3.Imputació temporal
   2. 8.2.2.Regles generals de càlcul
    1. 8.2.2.1.Import dels guanys i pèrdues patrimonials
    2. 8.2.2.2.Règim transitori dels guanys derivats d'elements no afectes adquirits abans del 31-12-94
    3. 8.2.2.3.Millores
   3. 8.2.3.Regles especials de càlcul
    1. 8.2.3.1.Accions i participacions admeses a negociació en mercats oficials
    2. 8.2.3.2.Accions i participacions no admeses a negociació en mercats oficials
    3. 8.2.3.3.Accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva
    4. 8.2.3.4.Aportacions no dineràries a societats
    5. 8.2.3.5.Separació de socis i dissolució de societats
    6. 8.2.3.6.Escissió, fusió o absorció de societats
    7. 8.2.3.7.Traspaso
    8. 8.2.3.8.Indemnitzacions per pèrdues o sinistres
    9. 8.2.3.9.Permuta de béns o drets
    10. 8.2.3.10.Extinció de rendes vitalícies o temporals
    11. 8.2.3.11.Transmissió d'elements patrimonials a canvi d'una renda temporal o vitalícia
    12. 8.2.3.12.Transmissió o extinció de drets reals de plaer o gaudi sobre béns immobles
    13. 8.2.3.13.Incorporació de béns o drets que no deriven d'una transmissió
    14. 8.2.3.14.Operacions al mercat de futurs i opcions
    15. 8.2.3.15.Guanys patrimonials no justificades
   4. 8.2.4.Transmissió d'elements patrimonials afectes
    1. 8.2.4.1.Regles generals
    2. 8.2.4.2.Regla especial per a l'activitat d'autotaxi en estimació objectiva
    3. 8.2.4.3.Regla especial:transmissió elements patrimonials que hagen gaudit llibertat d'amortització
   5. 8.2.5.Institucions d'inversió col·lectiva
    1. 8.2.5.1.Institucions d'inversió col·lectiva
    2. 8.2.5.2.Institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en paradisos fiscals
   6. 8.2.6.Emplenament
    1. 8.2.6.1.Apartat G1:Otras ganancias y pérdidas que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales
    2. 8.2.6.2.Apartat G2:guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements patrimonials a integrar a la base imposable de l'estalvi
    3. 8.2.6.3.Apartat G3:imputació a 2016 de guanys patrimonials acollits a diferimiento per reinversió (a integrar a la base imposable general)
    4. 8.2.6.4.Apartat G4:guanys patrimonials per canvi de residència fora de territori espanyol
    5. 8.2.6.5.Apartat G5:exempció per reinversió:transmissió de la vivenda habitual
    6. 8.2.6.6.Apartat G6:exempció per reinversió en rendes vitalícies (majors de 65 anys)
    7. 8.2.6.7.Apartat G7:opció pel règim especial de fusions, escissions i canvi de valors d'entitats no residents a Espanya
  3. 8.3.Base imposable general i base imposable de l'estalvi
   1. 8.3.1.Base imposable general
   2. 8.3.2.Compensacions de partides negatives en la base imposable general
   3. 8.3.3.Base imposable de l'estalvi
   4. 8.3.4.Compensacions de partides negatives en la base imposable de l'estalvi
   5. 8.3.5.Regles de compensació en tributació conjunta
  4. 8.4.Base liquidable general i base liquidable de l'estalvi
   1. 8.4.1.Reducció per tributació conjunta
   2. 8.4.2.Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.Règim general
    1. 8.4.2.1.Plans de pensions
    2. 8.4.2.2.Mutualitats de previsió social
    3. 8.4.2.3.Plans de previsió assegurats
    4. 8.4.2.4.Plans de previsió social empresarial
    5. 8.4.2.5.Assegurances de dependència
    6. 8.4.2.6.Aportacions anuals màximes i límit de reducció
   3. 8.4.3.Reducció addicional per aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge
   4. 8.4.4.Aportacions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat
   5. 8.4.5.Règim especial d'aportacions a la mutualitat de previsió social d'esportistes professionals
   6. 8.4.6.Reduccions per aportacions a patrimonis protegits de les persones discapacitades
   7. 8.4.7.Pensions compensatòries al cònjuge i anualitats per aliments
   8. 8.4.8.Determinació de la base liquidable general
   9. 8.4.9.Determinació de la base liquidable de l'estalvi
  5. 8.5.Adequació de l'impost a les circumstàncies personals i familiars.Mínim personal i familiar
   1. 8.5.1.Mínim personal i familiar
   2. 8.5.2.Mínim del contribuent
   3. 8.5.3.Mínim per descendent
    1. 8.5.3.1.Tutela i acolliment de menors
   4. 8.5.4.Mínim per ascendent
   5. 8.5.5.Mínimo por discapacidad
  6. 8.6.Quota íntegra
   1. 8.6.1.Gravamen de la base liquidable general
    1. 8.6.1.1.Quota íntegra estatal
    2. 8.6.1.2.Quota íntegra autonòmica
   2. 8.6.2.Rendes exemptes excepte per a determinar el tipus de gravamen
   3. 8.6.3.Anualitats per aliments a favor dels fills
   4. 8.6.4.Gravamen de la base liquidable de l'estalvi
  7. 8.7.Deduccions generals de la quota íntegra
   1. 8.7.1.Deducción por inversión en vivienda habitual
   2. 8.7.2.Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
   3. 8.7.3.Deducció per lloguer de la vivenda habitual
   4. 8.7.4.Per obres de millora en habitatge.Quantitats pendents de deducció que s'apliquen en este exercici
   5. 8.7.5.Deduccions per donatius i altres aportacions
   6. 8.7.6.Altres deduccions generals de la quota íntegra
    1. 8.7.6.1.Deduccions per inversions i despeses d'interés cultural
    2. 8.7.6.2.Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla
   7. 8.7.7.Deducciones en actividades económicas
   8. 8.7.8.Deducció per rendiments derivats de la producció de béns corporals a les Canàries
   9. 8.7.9.Deducció per dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries
  8. 8.8.Deduccions autonòmiques de la quota
  9. 8.9.Quota líquida i quota resultant de l'autoliquidació
   1. 8.9.1.Cuota líquida
   2. 8.9.2.Increment de la quota líquida per pèrdua del dret a determinades deduccions d'exercicis anteriors
   3. 8.9.3.Deducció per doble imposició internacional
   4. 8.9.4.Retencions i altres pagaments a compte
   5. 8.9.5.Deducción por maternidad
    1. 8.9.5.1.Emplenament
    2. 8.9.5.2.Requisits i condicions d'aplicació
   6. 8.9.6.Deduccions familiars
   7. 8.9.7.Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec
    1. 8.9.7.1.Emplenament
   8. 8.9.8.Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec
    1. 8.9.8.1.Emplenament
   9. 8.9.9.Deducció per família nombrosa
    1. 8.9.9.1.Emplenament
   10. 8.9.10.Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial
    1. 8.9.10.1.Emplenament
  10. 8.10.Quota diferencial i resultat de la declaració
  11. 8.11.Import de l'IRPF 2016 que correspon a la comunitat autònoma de residència
  12. 8.12.Regularització de declaracions anteriors
   1. 8.12.1.Declaración complementaria:errors o omissions en perjudici de la Hisenda Pública
    1. 8.12.1.1.Idees generals
    2. 8.12.1.2.Forma de realitzar la declaració complementàries del 2016
   2. 8.12.2.Errors o omissions en perjudici del contribuent
  13. 8.13.Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari
 9. 9.EMPLENAMENT IRPF.ANNEX A1 - A2 - A3.DEDUCIONES GENERALS DE LA QUOTA
  1. 9.1.Deducció per inversió en vivenda habitual (règim transitori)
   1. 9.1.1.Adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual
    1. 9.1.1.1.Comunitat Autònoma de Catalunya
    2. 9.1.1.2.Concepte de vivenda habitual
    3. 9.1.1.3.Concepte de rehabilitació d'habitatge
   2. 9.1.2.Construcció o ampliació de vivenda habitual
   3. 9.1.3.Emplenament
   4. 9.1.4.Obres d'instal·lació o adequació de la vivenda habitual de discapacitat
   5. 9.1.5.Obres i instal·lacions d'adequació de la vivenda habitual per persones amb discapacitat
  2. 9.2.Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació
  3. 9.3.Deducció per lloguer de la vivenda habitual (aplicable només per a contractes d'arrendament subscrits anteriorment a 1 de gener de 2015, si la base imposable és inferior a 24.107,20 euros anuals)
  4. 9.4.Deduccions per donatius i altres aportacions
   1. 9.4.1.Aportacions a activitats prioritàries de mecenatge amb límit del 15 per 100 de la base liquidable
   2. 9.4.2.Donatius amb límit del 10 per 100 de la base liquidable
   3. 9.4.3.Quotes d'afiliació i aportació a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals
  5. 9.5.Deduccions per inversions i despeses d'interés cultural
  6. 9.6.Deduccions per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla
  7. 9.7.Deducció per obres de millora en habitatge.Quantitats pendents de deducció
  8. 9.8.Règim especial de la reserva per a inversions en les Canàries
   1. 9.8.1.Dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries
   2. 9.8.2.Emplenament
    1. 9.8.2.1.Dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries
    2. 9.8.2.2.Inversions anticipades de futures dotacions a la reserva per a inversions en les Canàries, efectuades el 2016
  9. 9.9.Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial
   1. 9.9.1.Condicions i requisits generals d'aplicació
   2. 9.9.2.Règim general
    1. 9.9.2.1.Saldos pendents d'exercicis anteriors
    2. 9.9.2.2.Deduccions de l'exercici 2016
   3. 9.9.3.Deducció per inversió en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques
   4. 9.9.4.Règim especial per a inversions en les Canàries
    1. 9.9.4.1.Saldos pendents d'exercicis anteriors
    2. 9.9.4.2.Deduccions de l'exercici 2016
    3. 9.9.4.3.Adquisicions d'actius fixos (deducció del 25 per 100)
 10. 10.EMPLENAMENT IRPF.ANNEX B1 - B2 - B3 - B4 - B5.DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES
  1. 10.1.Andalucía
   1. 10.1.1.Per als beneficiaris de les ajudes familiars
   2. 10.1.2.Per als beneficiaris de les ajudes a habitatges protegits
   3. 10.1.3.Per inversió en vivenda habitual que tinga la consideració de protegida i per les persones joves
   4. 10.1.4.Per quantitats invertides en el lloguer de vivenda habitual
   5. 10.1.5.Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució de societats o ampliació de capital en les societats mercantils
   6. 10.1.6.Por adopción de hijos en el ámbito internacional
   7. 10.1.7.Para contribuyentes con discapacidad
   8. 10.1.8.Per a pare o mare de família monoparental i, en el seu cas, amb ascendents majors de 75 anys
   9. 10.1.9.Por asistencia a personas con discapacidad
   10. 10.1.10.Por ayuda doméstica
   11. 10.1.11.Per a treballadors per gastos de defensa jurídica de la relació laboral
   12. 10.1.12.Per obres en habitatge (quantitats satisfetes a l'exercici 2012 pendents de deducció en els 4 anys següents per excedir el 2012 de la base anual màxima de deducció)
   13. 10.1.13.Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat
  2. 10.2.Aragó
   1. 10.2.1.Pel naixement o adopció del tercer fill o successius
   2. 10.2.2.Per naixement o adopció d'un fill en consideració al grau de discapacitat
   3. 10.2.3.Per adopció internacional de xiquets
   4. 10.2.4.Por el cuidado de personas dependientes
   5. 10.2.5.Per donacions amb finalitat ecològica i en investigació i desenvolupament científic i tècnic
   6. 10.2.6.Per adquisició de vivenda habitual per víctimes del terrorisme
   7. 10.2.7.Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari
   8. 10.2.8.Per inversió en adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
   9. 10.2.9.Por adquisición o rehabilitación de vivienda en núcleos rurales o análogos
   10. 10.2.10.Per adquisició de llibres de text i material escolar
   11. 10.2.11.Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago
   12. 10.2.12.Per arrendament d'habitatge social (deducció del llogater)
   13. 10.2.13.Para mayores de 70 años
   14. 10.2.14.Per inversió en entitats de l'economia social.
   15. 10.2.15.Per naixement o adopció del primer i/o segon fill en poblacions de menys de 10.000 habitants
   16. 10.2.16.Per despeses de guarderia en fills menors de 3 anys.
  3. 10.3.Principat d'Astúries
   1. 10.3.1.Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys
   2. 10.3.2.Per adquisició o adequació de la vivenda habitual per a contribuents amb discapacitat
   3. 10.3.3.Per adquisició o adequació de vivenda habitual per a contribuents amb qui convisquen els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat
   4. 10.3.4.Per inversió en vivenda habitual que tinga la consideració de protegida
   5. 10.3.5.Por arrendamiento de vivienda habitual
   6. 10.3.6.Per donació de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries
   7. 10.3.7.Per adopció internacional de menors
   8. 10.3.8.Por partos múltiples o por dos o más adopciones constituidas en la misma fecha
   9. 10.3.9.Para familias numerosas
   10. 10.3.10.Para familias monoparentales
   11. 10.3.11.Por acogimiento familiar de menores
   12. 10.3.12.Per certificació de la gestió forestal sostenible
   13. 10.3.13.Per gastos de descendents en centres de 0 a 3 anys
   14. 10.3.14.Per adquisició de llibres de text i material escolar
  4. 10.4.Illes Balears
   1. 10.4.1.Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat de la vivenda habitual
   2. 10.4.2.Per gastos d'adquisició de llibres de text
   3. 10.4.3.Per gastos d'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers
   4. 10.4.4.Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació
   5. 10.4.5.Por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración empresarial
   6. 10.4.6.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
   7. 10.4.7.Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu
   8. 10.4.8.Per donacions a determinades entitats que tinguen per objecte el foment de la llengua catalana
   9. 10.4.9 Per a declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o descendents amb esta condició
   10. 10.4.10.Per arrendament de vivenda habitual a favor de determinats col·lectius.
  5. 10.5.Canarias
   1. 10.5.1.Per donacions amb finalitat ecològica
   2. 10.5.2.Per donacions per a la rehabilitació i conservació del patrimoni històric de les Canàries
   3. 10.5.3.Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'interés cultural
   4. 10.5.4.Por gastos de estudios
   5. 10.5.5.Per traslladar la residència habitual a una altra illa de l'arxipèleg per a realitzar una activitat per compte d'altri o una activitat econòmica
   6. 10.5.6.Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació de la seua primera vivenda habitual
   7. 10.5.7.Por nacimiento o adopción de hijos
   8. 10.5.8.Per contribuents amb discapacitat i grans de 65 anys
   9. 10.5.9.Per gastos de guarderia
   10. 10.5.10.Por família nombrosa
   11. 10.5.11.Per inversió en vivenda habitual
   12. 10.5.12.Per obres d'adequació de la vivenda habitual per raó de discapacitat
   13. 10.5.13.Per lloguer de vivenda habitual
   14. 10.5.14.Per contribuents desocupats
  6. 10.6.Cantàbria
   1. 10.6.1.Per arrendament de vivenda habitual per joves, grans i amb discapacitat
   2. 10.6.2.Per atenció als familiars
   3. 10.6.3.Per obres de millora, import generat en 2013 i/o 2014 pendents d'aplicació
   4. 10.6.4.Per obres de millora en vivendes
   5. 10.6.5.Per donatius a fundacions o al fons Cantàbria coopera
   6. 10.6.6.Por acogimiento familiar de menores
   7. 10.6.7.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials de noves entitats o de recent creació
   8. 10.6.8.Por gastos de enfermedad
  7. 10.7.Castilla la Mancha
   1. 10.7.1.Por nacimiento o adopción de hijos
   2. 10.7.2.Por discapacidad del contribuyente
   3. 10.7.3.Por discapacidad de ascendientes o descendientes
   4. 10.7.4.Per contribuents majors de 75 anys
   5. 10.7.5.Per atenció d'ascendents majors de 75 anys
   6. 10.7.6.Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat
   7. 10.7.7.Per família nombrosa
   8. 10.7.8.Per donacions amb finalitat en investigació i desenvolupament científic i innovació empresarial
   9. 10.7.9.Per gastos en l'adquisició de llibres de text i en l'ensenyament d'idiomes
   10. 10.7.10.Per acolliment familiar no remunerat de menors
   11. 10.7.11.Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i/o amb discapacitat
   12. 10.7.12.Per arrendament de vivenda habitual per a contribuents menors de 36 anys
  8. 10.8.Castilla y León
   1. 10.8.1.Para contribuyentes afectados por discapacidad
   2. 10.8.2.Per l'adquisició d'habitatges per joves en nuclis rurals
    1. 10.8.2.1.Poblacions que excedixen de 10000 habitants, o que tenint més de 3000 habitants disten menys de 30 km de la capital de província
   3. 10.8.3.Per quantitats donades a fundacions de Castella i Lleó i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
   4. 10.8.4.Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació
   5. 10.8.5.Per quantitats invertides en la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
   6. 10.8.6.Per lloguer de vivenda habitual per a contribuents menors de 36 anys
   7. 10.8.7.Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en vivenda habitual
   8. 10.8.8.Per adquisició de vivenda de nova construcció per a residència habitual
   9. 10.8.9.Deducció per al foment d'emprenedoria
   10. 10.8.10.Per al foment de l'autoocupació de les dones i els joves (import generat el 2013 pendent d'aplicació)
   11. 10.8.11.Deduccions.Import generat el 2013, el 2014 i el 2015 pendent d'aplicació
   12. 10.8.12.Per família nombrosa
   13. 10.8.13.Por nacimiento o adopción de hijos
   14. 10.8.14.Per parts múltiples o adopcions simultànies
   15. 10.8.15.Per parts múltiples o adopcions simultànies produïts l'any 2014 i/o 2015
   16. 10.8.16.Per atenció als fills menors
   17. 10.8.17.Per paternitat
   18. 10.8.18.Per gastos d'adopció
   19. 10.8.19.Por cuotas a la Seguridad Social de empleados del hogar
  9. 10.9.Cataluña
   1. 10.9.1.Por nacimiento o adopción de un hijo
   2. 10.9.2.Per donacions a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana
   3. 10.9.3.Per donatius a entitats que fomenten la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics
   4. 10.9.4.Per lloguer de la vivenda habitual
   5. 10.9.5.Pel pagament d'interessos de préstecs per als estudis de màster i de doctorat
   6. 10.9.6.Para los contribuyentes que queden viudos
   7. 10.9.7.Por rehabilitación de la vivienda habitual
   8. 10.9.8.Per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori
   9. 10.9.9.Per inversió per un àngel inversor per l'adquisició d'accions o participacions socials d'entitats nova o de creació recent
   10. 10.9.10.Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del mercat alternatiu borsari
  10. 10.10.Extremadura
   1. 10.10.1.Per adquisició o rehabilitació de vivenda habitual per a jóvens i víctimes del terrorisme
   2. 10.10.2.Por trabajo dependiente
   3. 10.10.3.Per cura de familiars amb discapacitat
   4. 10.10.4.Per acolliment de menors
   5. 10.10.5.Por partos múltiples
   6. 10.10.6.Por compra de material escolar
   7. 10.10.7.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o ampliació de capital en societats mercantils
   8. 10.10.8.Por gastos de guardería para hijos menores de 4 años
   9. 10.10.9.Para contribuyentes viudos
   10. 10.10.10.Per arrendament de vivenda habitual per a contribuents menors de 36 anys
   11. 10.10.11.Por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural
  11. 10.11.Galicia
   1. 10.11.1.Por nacimiento o adopción de hijos
   2. 10.11.2.Per família nombrosa
   3. 10.11.3.Por cuidat de fills menors
   4. 10.11.4.Per contribuents amb discapacitat d'edat igual o superior a 65 anys, que necessiten ajuda de terceres persones
   5. 10.11.5.Per gastos destinats a l'ús de noves tecnologies a les llars gallegues
   6. 10.11.6.Per lloguer de la vivenda habitual
   7. 10.11.7.Por acogimiento familiar de menores
   8. 10.11.8.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació
   9. 10.11.9.Per inversió en l'adquisició d'accions o participacions socials en entitats noves o de recent creació i el seu finançament
   10. 10.11.10.Per inversió en accions d'entitats que cotitzen en el segment d'empreses en expansió del Mercat Alternatiu Borsista
   11. 10.11.11.Per donacions amb finalitat en investigació i desenvolupament científic o innovació tecnològica
   12. 10.11.12.Per inversió en instal·lacions de climatització i aigua calenta a la vivenda habitual, que facen servir energies renovables
  12. 10.12.Comunitat de Madrid
   1. 10.12.1.Por nacimiento o adopción de hijos
   2. 10.12.2.Per adopció internacional de xiquets
   3. 10.12.3.Por acogimiento familiar de menores
   4. 10.12.4.Per acolliment no remunerat de persones majors de 65 anys i/o amb discapacitat
   5. 10.12.5.Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 35 años
   6. 10.12.6.Por gastos educativos
   7. 10.12.7.Per a famílies amb dos o més descendents i ingressos reduïts
   8. 10.12.8.Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació
   9. 10.12.9.Per al foment de l'autoocupació de joves menors de trenta-cinc anys
   10. 10.12.10.Per inversions realitzades en entitats cotitzades al mercat alternatiu borsari
  13. 10.13.Regió de Múrcia
   1. 10.13.1.Per inversió en vivenda habitual per joves d'edat igual o inferior a 35 anys (inclosos el règim transitori)
   2. 10.13.2.Por donativos
   3. 10.13.3.Per despeses de guarderia per a fills menors de 3 anys
   4. 10.13.4.Por inversión en instalaciones de recursos energéticos renovables
   5. 10.13.5.Por inversión en dispositivos domésticos de ahorro de agua
   6. 10.13.6.Per inversió en l'adquisició d'accions i participacions socials de noves entitats o de recent creació
   7. 10.13.7.Per inversions realitzades en entitats cotitzades al mercat alternatiu borsari
   8. 10.13.8.Per despeses de material escolar
  14. 10.14.La Rioja
   1. 10.14.1.Pel naixement i adopció del segon o ulterior fill
   2. 10.14.2.Per les quantitats invertides en la rehabilitació de la vivenda habitual
   3. 10.14.3.Per quantitats invertides en l'adquisició o construcció de la vivenda habitual per a jóvens
   4. 10.14.4.Per adquisició o rehabilitació de segon habitatge en medi rural
   5. 10.14.5.Per inversió en rehabilitació de la vivenda habitual per persones amb discapacitat
   6. 10.14.6.Por fomento del autoempleo
  15. 10.15.Comunitat Valenciana
   1. 10.15.1.Por nacimiento, adopción o acogimiento familiar
   2. 10.15.2.Per naixement o adopció múltiples
   3. 10.15.3.Per naixement o adopció de fills amb discapacitat
   4. 10.15.4.Per família nombrosa
   5. 10.15.5.Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits permanents menors de tres anys
   6. 10.15.6.Per conciliació del treball amb la vida familiar
   7. 10.15.7.Per a contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, d'edat igual o superior a 65 anys
   8. 10.15.8.Per ascendents grans de 75 o grans de 65 que siguen persones amb discapacitat
   9. 10.15.9.Per la realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades a la llar
   10. 10.15.10.Per primera adquisició de la seua vivenda habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys
   11. 10.15.11.Per adquisició de vivenda habitual per persones amb discapacitat
   12. 10.15.12.Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació de vivenda habitual procedents d'ajudes públiques
   13. 10.15.13.Por arrendamiento de la vivienda habitual
   14. 10.15.14.Per arrendament d'un habitatge per activitats en diferent municipi
   15. 10.15.15.Per quantitats destinades a inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables a la vivenda habitual
   16. 10.15.16.Per donacions amb finalitat ecològica
   17. 10.15.17.Per donacions de béns integrants del patrimoni cultural valencià
   18. 10.15.18.Per quantitats donades per a la conservació reparació o restauració de béns integrants del patrimoni cultural valencià
   19. 10.15.19.Per quantitats destinades pels seus titulars a la conservació, reparació i restauració béns integrants del patrimoni cultural valencià
   20. 10.15.20.Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana
   21. 10.15.21.Per contribuents amb dos o més descendents
   22. 10.15.22.Per quantitats procedents d'ajudes públiques concedides per la Generalitat en el marc del disposat en la Llei 6/2009 de 30 de juny, de la Generalitat de protecció a la maternitat
   23. 10.15.23.Por adquisición de material escolar
   24. 10.15.24.Por obras de conservación y mejora en la vivienda habitual
   25. 10.15.25.Per donacions d'imports dineraris relatius a altres finalitats culturals

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

9.4.1.Aportacions a activitats prioritàries de mecenatge amb límit del 15 per 100 de la base liquidable

   
 • Les quantitats donades o satisfetes a les entitats i institucions previstes en la Llei 49/2002 que es destinen a la realització i desenvolupament de activitats i programes prioritaris de mecenatge, tindran dret a una deducció de:

  Base de la deducció, import fins a

  Percentatge de la deducció

  Fins a 150 euros 80
  Resta base de deducció 35

  A més, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s'hagueren realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d'una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d'eixa mateixa entitat que excedisca de 150 euros serà del 40 per cent.

  Límite

  La base de la deducció d'estos donatius, no podrà excedir del 15 per 100 de la base liquidable.

  Emplenament

  Haurà de reflectir l'import de les quantitats donades a la casella "G" de l'Annex A.1 de la declaració.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda