Calendari contribuent 2017 HTML

 • Per a recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals al llarg de 2017

   
 • Accés al calendari
 • L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € el 2016 (grans empreses) i per a subjectes passius de l'IVA inscrits en el Registre de devolució mensual (REDONE'M), els que tributen en règim especial del grup d'entitats i les Administracions Públiques, inclosa la Seguretat Social.

  Les formes de presentació dels models poden ser les que a continuació s'indiquen, tret que s'establisca l'obligatorietat d'utilitzar-ne alguna en particular i tenint en compte que amb caràcter general la presentació dels models de declaració s'efectuarà per Internet.

  • PAPER

   Els models 04, 05, 06 (només gestors administratius i ITV electrònica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 102, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 503, 840 y 848 es poden complimentaren la pàgina web de l'AEAT, en l'apartat “Models i Formularis”, imprimir en paper y presentar a les oficines de l'AEAT, i sempre que no es referisquen a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic.

  • ELECTRÒNICAMENT

   • Predeclaració (autoliquidacions obtingudes en paper imprés del servei d'impressió de l'AEAT). S'obté complimentant els formularis disponibles a la Seu electrònica de l'AEAT, o bé utilitzant els models de declaració obtinguts en utilitzar els programes d'ajuda desenvolupats per l'Agència Tributària, o altres que obtinguen un fitxer amb el mateix format i iguals característiques i especificacions que aquell.Serà necessària la connexió a Internet perquè les dades queden gravades en espera de la seua confirmació mitjançant la presentació de la declaració.

    Complimentat el formulari on line s'ha de validar i generar un document PDF que s'imprimirà per a la seua presentació a les oficines de l'AEAT si el resultat de la declaració és “per retornar”, negativa o “a compensar”, o en entitats col·laboradores si el resultat és “a ingressar” o “per retornar”.

    Els models 036, 037, 100, 102, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 210, 211, 303, 309, 650, 651, 655 y 695 podran presentar-se per Internet mitjançant predeclaració impresa.

   • Electrònica per Internet.La declaració es confeccionarà i presentarà on line.Amb caràcter general utilitzant els programes o formularis d'ajuda es podrà obtindre un fitxer amb la declaració que es presentarà a través d'Internet amb la deguda autentificació.

    Disposen de programa d'ajuda (descàrrega gratuïta per Internet) els models:184, 190, 200, 340, 347, 349, 390 y 714.

    Disposen de formulari d'ajuda o model de declaració a complimentar (també per Internet) els models:06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 180, 182, 187, 188, 193, 198, 202, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 222, 230, 280, 282, 296, 303, 308, 309, 322, 341, 345, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 410, 411, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 569, 570, 572, 576, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 720, 763, 840 y 848.

   • SMS per al model 390 i també para els models 190 y 347 però exclusivament per a les comunitats de propietaris i fins a 15 registres declarats.

   • Telefònicament per als models:030, 100, 140 y 143.

  • SUPORT

   Soporte només per als models:038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 184,187, 188, 189, 190,192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 270, 291, 296, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 611 y 615, tots ells per a més de 10 milions de registres.

  • TELEPROCÉS

   Telemàtica per teleprocés només per als models:185 y 186.

  Els principals models i terminis generals de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són:

  • Models 100, 151 y 714:fins a 26 de juny.

  • Model 102:fins a 30 de juny.

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obligació trimestral):1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obligació mensual):1 a 15 de cada mes.El mes de juliol del model 430 fins al 15 de setembre.

  • Models 130, 131 y 303:1 a 15 d'abril, juliol i octubre i 1 a 25 de gener.

  • Modelo 136:1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 200 y 220:1 a 20 de juliol (períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural).

  • Models 202 y 222:1 a 15 d'abril, octubre i desembre.

  • Model 210:1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener (excepte guanys derivats de transmissions d'immobles).Para rentas imputadas de inmuebles urbanos de 1 de enero a 23 de diciembre.

  • Model 213:1 a 25 de gener.

  • Models 303 y 353 (obligació mensual):1 a 15 de cada mes i gener fins al 25.A partir de l'autoliquidació del mes de juliol:1 a 25 de cada mes.

  • Models 410 y 411:1 a 26 de juliol.

  • Modelo 560:1 a 15 del mes següent a què finalitza el trimestre (obligació trimestral) o el mes (obligació mensual).1 al 15 d'abril de l'any següent (obligació anual).

  • Models 561, 562 y 563:1 a 15 del segon mes següent a què finalitza el trimestre (obligació trimestral) i 1 a 15 del tercer mes següent a què finalitza el mes (obligació mensual).

  • Models 564, 566 y 581:1 a 15 del mes següent a què finalitza el mes.

  • Modelo 583:1 a 15 de maig, setembre, novembre i febrer (obligació trimestral) 1 a 25 de novembre (obligació anual).

  • Model 587: 1 a 15 de maig, setembre i gener.

  • Model 588:1 a 25 de novembre.

  • Model 589:1 a 15 d'octubre (pagament fraccionat) i 1 a 15 d'abril (autoliquidació anual).

  • Models 595 y 582:1 a 15 del mes següent a què finalitza el trimestre.

 • Novetats

  • El 5 d'abril de 2017 s'inicia el termini de presentació, exclusivament per Internet, de les declaracions de Renda i Patrimoni 2016.Desapareix el Programa PADRE que és substituït pel Sistema Renda WEB, el qual es generalitza per a tots els contribuents, qualsevol que siga la naturalesa de les seues rendes.

  • S'implanta un nou sistema de administració de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària –SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, a partir de l'1 de juliol de 2017. 

   El SII és obligatori per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació del qual coincidisca amb el mes natural:grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04€ l'any anterior), grups d'IVA i inscrits en el REDONE'M (Registre de Devolució mensual de l'IVA).

   Qui no estiguen obligats a acollir-se al SII ho podran fer de forma voluntària, exercint la opció en el model 036:mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural que haja de fer efecte o en presentar la declaració de començament d'activitat (per a 2017:mes de juny 2017).L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renuncie a la seua aplicació.La renúncia es realitzarà en el model 036:mes de novembre anterior a l'inici de l'any en què faça efecte.El període de declaració serà mensual.

   Aquells que apliquen el SII estan exonerats (per a les declaracions a partir de juliol de 2017), de presentar els següents models:347 “Declaració d'operacions amb terceres persones”, 340 “Declaració d'operacions incloses als llibres registre de l'IVA i IGIC i altres operacions” i 390 “Declaració-resum anual de l'IVA”.

  • S'amplia el termini de presentació del model 290 “Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes (FATCA)”:des de l'1 de gener fins al 31 de maig.

  • Es presentaran per primera vegada el 2017 els següents models:

   • Model 217 “Gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari.Impost sobre Societats.Autoliquidació” (SOCIMI):dos mesos des del dia de l'acord de distribució de beneficis.

   • Model 231 “Declaració d'informació país per país”:dotze mesos següents a l'acabament del període impositiu. 

   • Model 289 “Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua”, a presentar per institucions financeres des de l'1 de gener fins al 31 de maig.Este model substituïx al model 299 que només per al 2016, es presentarà exclusivament per als residents a Aruba i San Martín.

   • Model 364 "IVA.Sol·licitud de reembors de les quotes tributàries suportades relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat".

   • Model 365 "IVA.Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat".

   • Model 589 “Impost sobre el Valor de l'Extracció de Gas, Petroli i Condensats.Autoliquidació i pagament fraccionat”. Des de l'1 al 20 d'abril.

  • S'aproven els models 121 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec:Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració" i 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració".El model 121 s'utilitzarà per primera vegada en relació amb la declaració de Renda 2016 i el model 122 es presentarà en el termini establit per a la presentació de la declaració de Renda el 2016.
 • Recuerde

  • La presentació electrònica per Internet podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.Per a tots els models podrà utilitzar-se el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, de persones físiques, representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.

  • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per a presentar, en el seu cas, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

   La Cl@ve PIN, d'ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per a presentar els models 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 247, 282, 296, 303, 308, 309, 341, 345, 347, 349, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720, 848.El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l'IRPF.

  • Les S.A. i S. L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seues declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seues declaracions censals, sense perjudici de la possibilitat de presentar les declaracions informatives en suport llegible directament per ordinador (DVD) per a més de 10 milions de registres.

  • El resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic o en suport (per a més de 10 milions de registres).

  • Les Administracions Públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

  • Queden exonerats de presentar el model 390 "Declaració-resum anual de l'IVA" els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d'IVA, tributen només en territori comú i realitzen activitats en règim simplificat i/o operacions d'arrendament de béns immobles urbans, sempre que emplenen la informació addicional sol·licitada, en el quart trimestre del Model 303 d'IVA.

  MODEL 030.DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA EN EL CENS D'OBLIGATS TRIBUTARIS, CANVI DE DOMICILI I/O VARIACIÓ DE DADES PERSONALS

  Para comunicar la variación de datos identificativos, el estado civil, solicitar etiquetas identificativas, etc. Además, quienes no desarrollen actividades económicas podrán:

  • Sol·licitar l'alta en el cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposen de DNI o NIE i participen en operacions amb transcendència tributària.

  • Comunicar el canvi de domicili:amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (els que desenrotllen activitats econòmiques hauran de presentar el model 036 / 037).

  MODELS 036/037.DECLARACIÓ CENSAL

  • Declaració d'alta: abans d'iniciar les corresponents activitats o del naixement de l'obligació de retindre o ingressar a compte.

  • Declaració de modificació: 1 mes des de l'endemà de la modificació.

  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament o la cancel·lació efectiva dels seients al Registre Mercantil.6 mesos des de la mort de l'obligat tributari (la presentaran els hereus).

  • Sol·licitud NIF:el mes següent a la constitució o establiment al territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i sempre abans de l'inici de l'activitat.

  • Inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME): amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.

  • Opcions o renúncies a règims especials:amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.

  • Opció subjecció a l'IVA per a 2017 i successius i comunicació subjecció a l'IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals si les seues adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €:en qualsevol moment i 1 mes des que s'arriba al límit esmentat, respectivament.

  • Comunicació de subjecció a l'IVA en vendes a distància:1 mes des que superen els 35.000 €.

  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l'Impost a la importació liquidades per la Duana en la declaració corresponent al període en què es reba el document en el qual conste la liquidació practicada:amb caràcter general, al novembre.

  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals:amb caràcter general, al novembre.

  MODEL 038

  Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics:mensualment es declaren les del mes natural anterior.

  MODEL 039.COMUNICACIÓ DE DADES.GRUP D'ENTITATS

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per l'aplicació de prorrata especial: en el plazo de presentación de la autoliquidación del periodo en el que comience la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios.

  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el plazo de presentación de la autoliquidación del periodo en que se produzca la modificación o incorporación.

  • Inscripció en el REDEME i opcions o renúncies: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Model 113.Comunicació dels guanys patrimonials per canvi de residència a un altre Estat Membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària:entre la data del desplaçament i la data d'acabament del termini de declaració de l'Impost corresponent al primer exercici que el contribuent no tinguera tal condició com a conseqüència del canvi de residència i variacions, dos mesos des que es produïsquen.

  Model 121. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec:Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració:termini establit a cada exercici per a presentar la declaració de Renda.

  Model 122. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració:entre la data en què els pagaments anticipats s'hagen percebut de forma indeguda fins que finalitze el termini per a la presentació de la declaració de Renda de l'exercici en què s'haja percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

  Model 140.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que afecten el pagament:quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 143.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec i de comunicació de variacions que n'afecten el pagament:quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 145.comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seua variació, al pagador:abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

  Model 146.Pensionistes amb dos pagadors o més.Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions:gener i febrer de cada any.

  Model 147.Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que hagen d'adquirir la condició de contribuents per l'IRPF, pel fet de desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions:des dels 30 dies anteriors a l'entrada en territori espanyol fins als 183 dies següents al començament del treball o fins al 30 de juny de l'any següent quan el començament és posterior al 2 de juliol.

  Model 149.Comunicació de l'opció, renúncia i exclusió del règim especial de tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents per persones físiques que adquirisquen la residència fiscal a Espanya pel fet de desplaçar-se a territori espanyol.Opció:6 mesos des de l'inici de l'activitat.Renúncia:novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què haja d'esdevindre efectiu.Exclusió:1 mes des de l'incompliment dels requisits per a aplicar el règim.Final de desplaçament:1 mes des que haguera finalitzat el mateix.

  Model 156.Declaració informativa anual de cotitzacions d'afiliats i mutualistes a efectes de la deducció per maternitat.Amb caràcter general:1 a 31 de gener de l'any següent a què corresponga la declaració.Excepcions:fins a l'1 d'abril.

  Model 185.Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i mutualitats:10 dies naturals següents al mes a què es referisca la informació.

  Model 186.Declaració informativa de naixements i defuncions:mes natural següent.

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

  Model 231.Declaració d'informació país per país:12 mesos següents a l'acabament del període impositiu (1 de gener al 31 de desembre quan el període impositiu coincidisca amb l'any natural).Es presentarà comunicació prèvia per les entitats residents en territori espanyol que formen part d'un grup obligat a presentar el model 231 abans de l'acabament del període impositiu a què es referix la informació.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  Model 210.No residents sense establiment permanent.Autoliquidació.Amb caràcter general:a ingressar 1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener.Cuota cero 1 a 20 de gener de l'any següent al de meritació.Per retornar des de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació i en el termini de 4 anys des del final del període de declaració i ingrés de la retenció.Rendes de transmissions d'immobles:3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió.Rendes imputades d'immobles urbans:any natural següent a la meritació.

  Model 211.Retenció en l'adquisició d'immobles a no residents sense establiment permanent:1 mes des de la transmissió de l'immoble.

  Model 213.Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents:gener.

  Model 216.Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.Per a grans empreses, mensual.

  Model 247.Comunicació voluntària dels treballadors per compte aliè que vagen a adquirir la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents per desplaçar-se a l'estranger.El termini de presentació depén de la durada del desplaçament.

  Model 282.Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de les Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea:mateix termini establit per a la presentació de la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  Model 291. Declaración informativa de cuentas de no residentes:1 a 31 de gener.

  Models 294 i 295.Accions i participacions i posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger:primer trimestre de l'any.

  Model 296.Declaració anual de retencions i ingressos a compte:1 a 31 de gener.

  Model 299.Només per al 2016, les entitats financeres continuaran estant obligades a presentar la “Declaració anual de determinades rendes obtingudes per persones físiques residents en altres Estats membres de la Unió Europea i en altres països i territoris amb què s'haja establit un intercanvi d'informació”, exclusivament per als residents a Aruba i San Martín:de l'1 al 31 de març.

  MODEL 282 DECLARACIÓ INFORMATIVA (RENDA, SOCIETATS I NO RESIDENTS)

  Model 282.Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de les Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea:mateix termini establit per a la presentació de la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  Model 04.Sol·licitud d'aplicació del tipus del 4% a vehicles per al transport habitual de discapacitats amb cadira de rodes o mobilitat reduïda:abans d'adquirir el vehicle. 

  Model 034.Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions en els règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'IVA, a presentar per aquells que vulguen acollir-se a qualsevol dels règims especials i designen Espanya com a estat membre d'identificació.

  • Declaració d'inici:abans de l'inici de les activitats o quan ja s'hagueren iniciat fins al desé dia del mes següent a este inici.

  • Declaració de modificació: fins al desé dia del mes següent a la modificació. 

  • Declaració de cessament: al menos quince días antes del final del trimestre anterior al que se pretenda dejar de utilizar el régimen.

  Model 308. Sol·licitud de devolució per subjectes passius ocasionals per entregues de mitjans de transport nous:30 dies naturals des del lliurament.Sol·licitud de devolució per subjectes passius en el règim simplificat de l'IVA i que exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, per adquirir determinats mitjans de transport:20 dies naturals del mes següent a la seua adquisició.Sol·licitud de devolució per ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que s'entreguen a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives):3 mesos des del seu lliurament.

  Model 309. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (excepte empresaris i professionals):abans de la matriculació definitiva.Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (llevat de transmissió d'immobles):1 mes des del pagament de l'import de l'adjudicació.Incumplimiento del requisito de no transmisión posterior por actos ínter vivos del vehículo (beneficiarios del tipo reducido del IVA en entregas o adquisiciones intracomunitarias de vehículos):4 anys següents a la seua data d'adquisició.

  Model 303 i 322.Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial, per a activitats en curs:presentació de l'autoliquidació de l'últim període, fins al 30 de gener de l'any següent.

  Model 360.Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en altres Estats membres per empresaris i professionals establits al territori d'aplicació de l'impost i al territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla:des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Model 361.Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en el territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost ni a la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla:des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Models 362 i 363. Sol·licitud de reemborsament i de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts.6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural i abans de realitzar l'operació, respectivament.

  Model 364.Sol·licitud de reembors de les quotes tributàries suportades relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat:sis mesos posteriors a l'acabament del trimestre a què corresponguen les quotes suportades.

  Model 365.Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat:amb caràcter previ a la realització de cada operació.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT

  Models 05 i 06.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de base imposable amb reconeixement previ i declaració d'exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ, respectivament:abans de la matriculació definitiva.

  Model 568.Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

  Model 576.Autoliquidació.S'hi declaren les operacions subjectes i no exemptes:després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que tinga lloc.Si el fet imposable no és la matriculació definitiva,15 dies naturals des de la meritació de l'impost.

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  Model 511.Relació mensual de documents simplificats d'acompanyament expedits:mes següent a les expedicions referides.

  Models 540 dels comprovants i rebuts de lliurament expedits per a documentar els avituallaments a aeronaus i 541 a embarcacions, realitzades pel procediment de vendes en ruta i de les notes de lliurament expedides dins del procediment de venda en ruta, NEO:mes següent a la seua expedició.

  Models 542 rebuts i comprovants de lliurament expedits durant un trimestre per a documentar els avituallaments a aeronaus i 543 a embarcacions, no realitzats pel procediment de vendes en ruta;546 de subministrament de gasoil marcat a embarcacions amb devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs i 547 relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat per les entitats emissores de mitjans de pagament específics, efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs gasoil bonificat i targetes gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 551. Relación semanal de documentos de acompañamiento expedidos en circulación interna:semana siguiente a la que se refieran los datos.Si los documentos de acompañamiento son expedidos informáticamente o utilizando los servicios de Internet, se puede sustituir la obligación semanal por la presentación mensual dentro del mes siguiente a su expedición.

  Models 553, 554, 555, 557, 558, 570 i 580 s'utilitzaran exclusivament per a les declaracions relatives a fàbriques i depòsits fiscals i el model 556 s'utilitzarà exclusivament per a les declaracions de les fàbriques de productes intermedis:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del mes en què es produïxen les meritacions per a l'Impost sobre Hidrocarburs i Tabac, 1 al 20 del segon mes següent a què finalitza el trimestre en què s'han produït les meritacions, o 1 al 20 del tercer mes següent a aquell en què s'han produït les meritacions per a l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

  Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter.Liquidació de la tarifa 1a:moment en què se sol·licite l'autorització per a destil·lar.Liquidació de la tarifa 2a:trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquiden l'IVA mensualment:20 primers dies naturals del segon mes següent a l'en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent a què finalitza el mes.

  DDC i DCC.Declaració desglossament de quotes centralitzades:en els mateixos terminis que la seua declaració-liquidació única.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  Model 588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació per cessament d'activitat de gener a octubre:dins del mes de novembre del mateix any natural en què es produïsca el cessament.

  INTRASTAT (ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI)

  Models N-I, N-E, O-I, O-E. Obligats a subministrar la informació estadística:12 primers dies naturals del mes següent a què es van realitzar les operacions.

  Model 763 Autoliquidació:durant el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Model 840

  • Declaració d'alta:1 mes des de l'inici de l'activitat.Sujetos pasivos que vengan aplicando alguna exención del impuesto y dejen de cumplir los requisitos:mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulte obligat.

  • Declaració de variació:1 mes des de la variació. 

  • Declaració de baixa:1 mes des del cessament.Subjectes passius de l'impost que apliquen alguna de les exempcions:durant el mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu quede exonerat de tributar per este impost.

  Model 848.comunicació de l'import net de la xifra de negocis:1 de gener a 14 de febrer de l'exercici en què haja d'assortir efectes la comunicació.

 • Recuerde Recuerde

  Recorde:

  Si el venciment coincidix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a allò assenyalat en este calendari.

  Este calendari s'ha confeccionat el desembre de 2016, amb projectes normatius en tramitació.

  Per consultar la normativa publicada i més informació tributària:

  901335533 y www.agenciatributaria.es