Calendari contribuent 2016 HTML

 • Calendari
 • Per a recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals al llarg de 2016.

  L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € el 2015 (grans empreses), per a subjectes passius de l'IVA inscrits en el Registre de devolució mensual (REDONE'M), els que tributen en règim especial del grup d'entitats i les Administracions Públiques, inclosa la Seguretat Social.

  És possible triar la forma de presentació de cada model, tret que s'establisca l'obligatorietat d'utilitzar-ne alguna:

  • Electrònica per Internet, amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.

  • Soporte directamente legible por ordenador.

  • Telemàtica per teleprocés només per als models 185 y 186.

  • SMS per al model 390 i també per als models 190 y 347 però sol per a les comunitats de propietaris i fins a 15 registres declarats.

  • Predeclaració impresa obtingut previ emplenament dels formularis disponibles a la Seu electrònica, o utilitzant els models de declaració obtinguts en utilitzar un programa informàtic desenvolupat per l'Agència Tributària (programes d'ajuda), o un altre que obtinga un fitxer amb el mateix format i iguals característiques i especificacions que aquell.

  Disposen de programa d'ajuda (descàrrega gratuïta per Internet) els models:100180184190, 193, 193-S200, 340, 345, 347, 349, 390, 503, 511 y 714.Disposen de formulari o model de declaració a complimentar (també per Internet) els models:06, 030, 034, 036, 037, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 143, 151, 165, 182, 187, 188, 190, 198, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 220, 222, 230, 280, 282, 296, 303, 308, 309, 322, 353, 360, 361, 368, 410, 411, 430, 480, 510, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 720 y 763.

 • Els principals models i terminis generals de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són:

  • Models 100, 151 y 714:fins a 25 de juny.
  • Model 102:fins a 30 de juny.
  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obligació trimestral):1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener.
  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obligació mensual):1 a 15 de cada mes, excepte el mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre.
  • Models 130, 131 y 303:1 a 15 d'abril, juliol i octubre i 1 a 25 de gener.
  • Modelo 136:1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener.
  • Models 200, 206 y 220:1 a 20 de juliol (períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural).
  • Models 202 y 222:1 a 15 d'abril, octubre i desembre.
  • Model 210:1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener (excepte guanys derivats de transmissions d'immobles).Para rentas imputadas de inmuebles urbanos de 1 de enero a 23 de diciembre.
  • Model 213:1 a 25 de gener.
  • Models 303 y 353 (obligació mensual):1 a 15 de cada mes i gener fins al 25.
  • Models 410 y 411:1 a 26 de juliol.
  • Modelo 560:1 a 15 del mes següent a què finalitza el trimestre (obligació trimestral) o el mes (obligació mensual).1 a 15 d'abril de l'any següent (obligació anual).
  • Models 561, 562 y 563:1 a 15 del segon mes següent a què finalitza el trimestre (obligació  trimestral) i 1 a 15 del tercer mes següent a què finalitza el mes (obligació mensual).
  • Models 564, 566 y 581:1 a 15 del mes següent a què finalitza el mes.
  • Modelo 583:1 a 15 de maig, setembre, novembre i febrer de l'any següent (pagaments fraccionats) i 1 a 25 de novembre (autoliquidació anual).
  • Modelo 587:1 a 15 de maig, setembre i gener de l'any següent (autoliquidacions quadrimestrals).
  • Model 588:1 a 25 de novembre.
  • Models 595 y 582:1 a 15 del mes següent a què finalitza el trimestre. 
 • Novetats

  • A partir dels períodes impositius iniciats l'1 de gener de 2016 es pot utilitzar el sistema Cl@ve PIN per a presentar els models 030, 140, 308, 309, 341, 568 y 576.A partir de l'1 de febrer de 2016, la presentació del model 309 es podrà realitzar, a més d'amb certificat electrònic o Cl@ve PIN, mitjançant predeclaració.Així mateix, no es podran presentar en paper els models 308, 341 y 568.

  • El 6 d'abril de 2016 s'inicia el termini de presentació, exclusivament per Internet, de la declaració de Renda i Patrimoni 2015.

  • S'aprova el model 113, “Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produïsca a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària”, la presentació del qual serà obligatòria amb certificat electrònic.

  • S'aprova el model 151, “Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol”. Coexistiran per a la Renda 2015, el model 151 per als quals autoliquiden l'Impost amb la normativa vigent des d'1 de gener de 2015 i el model 150 per als quals hagen optat per aplicar la normativa vigent a 31 de desembre de 2014 fins a l'acabament del règim.

  • El termini de presentació del model 170 s'anticipa del mes de març a febrer.

  • S'aprova el model 280, “Declaració informativa anual de Plans d'Estalvi a llarg termini”, a presentar per entitats asseguradores o de crèdit que comercialitzen els mateixos.

  • S'aprova el model 282, “Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de les Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea”. Es presentarà en el termini de presentació de l'autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  • S'aprova el model de “Sol·licitud de devolució per exempció per reinversió en vivenda habitual.Impost sobre la renda de no residents” a presentar en els tres mesos següents la data de l'adquisició de la vivenda habitual.

  • S'aprova el model de “Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents en altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària”, a presentar en quatre anys comptats a partir del 2 de maig de l'any natural següent corresponent al període impositiu respecte del qual se sol·licita l'aplicació del règim opcional o explicats a partir del final del termini de presentació de les seues declaracions per l'Impost sobre la Renda de No Residents per als contribuents que hagen obtingut rendes mitjançant establiment permanent.

 • Recuerde

  • Per a tots els contribuents és obligatòria la presentació per Internet dels models de declaració, a excepció de les següents declaracions que poden presentar-se en paper i sempre que no es referisquen a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic:05, 06, 030, 036, 037, 100, 140, 146 y 150.

  • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència, per a presentar en el seu cas, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

  • Las S. A. y S. L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seues declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seues declaracions censals, sense perjudici de la possibilitat de presentar les declaracions informatives en suport llegible directament per ordinador (DVD) per a més de 10 milions de registres.

  • El resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic o en suport (per a més de 10 milions de registres).

  • Las Administraciones públicas estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

  MODELO 01/01C.CERTIFICADOS 

  Para solicitar certificados (01C para contratistas y subcontratistas):sin plazo específico.

  MODEL 030.DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA EN EL CENSO DE OBLIGADOS TRIBUTARIOS, CAMBIO DE DOMICILIO Y/O VARIACIÓN DE DATOS PERSONALES 

  Para comunicar la variación de datos identificativos, el estado civil, solicitar etiquetas identificativas, etc. Además quienes no desarrollen actividades económicas podrán: 

  • Sol·licitar l'alta en el cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposen de DNI o NIE i participen en operacions amb transcendència tributària. 
  • Comunicar el canvi de domicili:amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (els que desenrotllen activitats econòmiques hauran de presentar el model 036 / 037).

  MODELS 036/037.DECLARACIÓN CENSAL 

  • Declaració d'alta: abans d'iniciar les corresponents activitats o del naixement de l'obligació de retindre o ingressar a compte.
  • Declaració de modificació: 1 mes des de l'endemà de la modificació.
  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament o la cancel·lació efectiva dels seients al Registre Mercantil.6 mesos des de la mort de l'obligat tributari (la presentaran els hereus).
  • Sol·licitud NIF següent a la constitució o establiment en territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i sempre abans de l'inici de l'activitat.
  • Inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME): amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.
  • Opcions o renúncies a règims especials:amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.
  • Opció subjecció a l'IVA para 2016 i successius i comunicació subjecció a l'IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals si les seues adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €:en qualsevol moment i 1 mes des que s'arriba al límit esmentat, respectivament. 
  • Comunicació de subjecció a l'IVA en vendes a distància:1 mes des que superen els 35.000 €. 
  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l'Impost a la importació liquidades per la Duana en la declaració corresponent al període en què es reba el document en el qual conste la liquidació practicada:con carácter general en noviembre. 
  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals:amb caràcter general en novembre. 

  MODEL 038

  Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics:mensualment es declaren les del mes natural anterior.

  MODEL 039.COMUNICACIÓ DE DADES.GRUP D'ENTITATS

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per l'aplicació de prorrata especial: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què comence la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis.
  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què es produïsca la modificació o incorporació.
  • Inscripció en el REDEME i opcions o renúncies: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Model 113.Comunicació dels guanys patrimonials per canvi de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària:entre la data del desplaçament i la d'acabament del termini de declaració de l'impost corresponent al primer exercici en què el contribuent no tinguera tal condició com a conseqüència del canvi de residència i variacions, dos mesos des que es produïsquen.

  Model 140.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que afecten el pagament:quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 143. Solicitud de abono anticipado de las deducciones por familia numerosa, por ascendiente con dos hijos o personas con discapacidad a cargo y de comunicación de variaciones que afecten a su pago:quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 145.comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seua variació, al pagador:abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

  Model 146.Pensionistes amb dos pagadors o més.Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions:gener i febrer de cada any.

  Model 147.Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que hagen d'adquirir la condició de contribuents per l'IRPF, pel fet de desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions:desde los 30 días anteriores a la entrada en territorio español hasta los 183 días siguientes al comienzo del trabajo o hasta el 30 de junio del año siguiente si cuando el comienzo es posterior al 2 de julio.

  Model 149.Comunicació de l'opció, renúncia i exclusió del règim especial de tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents per persones físiques que adquirisquen la residència fiscal a Espanya pel fet de desplaçar-se a territori espanyol.Opció:6 mesos des de l'inici de l'activitat.Renúncia:novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què haja d'esdevindre efectiu.Exclusió:1 mes des de l'incompliment dels requisits per a aplicar el règim.Final de desplaçament:1 mes des que haguera finalitzat el mateix.

  Model 156.Declaración informativa anual de cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad, con carácter general:1 a 31 de gener de l'any següent a què corresponga la declaració.Excepciones hasta el 1 de abril.

  Model 185.Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i mutualitats:10 dies naturals següents al mes a què es referisca la informació.

  Model 186.Declaració informativa de naixements i defuncions:mes natural següent.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT 

  Model 210. No residents sense establiment permanent.Autoliquidació.Amb caràcter general, a ingressar: 1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener.Quota zero: 1 a 20 de gener de l'any següent al de meritació.Per retornar: des de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació i en el termini de 4 anys des del final del període de declaració i ingrés de la retenció.Rendes de transmissions d'immobles:3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió.Rendes imputades d'immobles urbans:any natural següent a la meritació.

  Model 211. Retención en la adquisición de inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente:1 mes des de la transmissió de l'immoble.

  Model 213. Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents:gener.

  Model 216.Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.Per a grans empreses, mensual.

  Model 247.Comunicació voluntària dels treballadors per compte aliè que vagen a adquirir la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de No Residents per desplaçar-se a l'estranger el termini de presentació depén de la durada del desplaçament.

  Model 282.Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de les Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea:mateix termini de presentació de l'autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  Model 291. Declaración informativa de cuentas de no residentes:1 a 31 de gener.

  Models 294 i 295.Accions i participacions i posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger:primer trimestre de l'any.

  Model 296.Declaració anual de retencions i ingressos a compte:1 a 31 de gener.

  Model 299. Declaració anual de determinades rendes obtingudes per persones físiques residents en altres Estats Membres de la Unió Europea i en altres països i territoris amb què s'haja establit un intercanvi d'informació:marzo.

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  Model 04. Solicitud de aplicación del tipo del 4% a vehículos para el transporte habitual de discapacitados en silla de ruedas o movilidad reducida:abans d'adquirir el vehicle.

  Model 034. Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions en els règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'IVA, a presentar per aquells que vulguen acollir-se a qualsevol dels règims especials i designen Espanya com a estat membre d'identificació.

  • Declaració d'inici:abans de l'inici de les activitats o quan ja s'hagueren iniciat fins al desé dia del mes següent a este inici.
  • Declaració de modificació: fins al desé dia del mes següent a la modificació.
  • Declaració de cessament: almenys quinze dies abans del final del trimestre anterior en el qual es pretén deixar d'utilitzar el règim.

  Model 308. Sol·licitud de devolució per subjectes passius ocasionals per entregues de mitjans de transport nous:30 dies naturals des del lliurament.Sol·licitud de devolució per subjectes passius en el règim simplificat de l'IVA i que exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, per adquirir determinats mitjans de transport:20 dies naturals del mes següent a la seua adquisició.Sol·licitud de devolució per ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que s'entreguen a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives):3 mesos des del seu lliurament.

  Model 309. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (excepte empresaris i professionals):abans de la matriculació definitiva.Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (llevat de transmissió d'immobles):1 mes des del pagament de l'import de l'adjudicació.Incompliment del requisit de no transmissió posterior per actes inter vivos del vehicle (beneficiaris del tipus reduït de l'IVA en lliuraments o adquisicions intracomunitàries de vehicles):4 anys següents a la seua data d'adquisició.

  Model 303 i 322.Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial, per a activitats en curs:presentació de l'autoliquidació de l'últim període, fins al 30 de gener de l'any següent.

  Model 360.Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en altres Estats membres per empresaris i professionals establits al territori d'aplicació de l'impost i al territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla:des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Model 361.Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en el territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost ni a la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla:des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Models 362 i 363. Sol·licitud de reemborsament i de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts.6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural i abans de realitzar l'operació, respectivament.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT

  Models 05 i 06.Solicitud de no sujeción, exención y reducción de base imponible y declaración de exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, respectivamente:abans de la matriculació definitiva.

  Model 568.Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

  Model 576.Autoliquidació.S'hi declaren les operacions subjectes i no exemptes:després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que tinga lloc.Si el fet imposable no és la matriculació definitiva,15 dies naturals des de la meritació de l'impost.

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  Model 511. Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, expedidos por el procedimiento de ventas en ruta:5 dies hàbils següents a l'acabament del mes a què correspon la informació.

  Models 540 dels comprovants i rebuts de lliurament expedits per a documentar els avituallaments a aeronaus i 541 a embarcacions, realitzades pel procediment de vendes en ruta i de les notes de lliurament expedides dins del procediment de venda en ruta, NEO:mes següent a la seua expedició.

  Models 542 rebuts i comprovants de lliurament expedits durant un trimestre per a documentar els avituallaments a aeronaus i 543 a embarcacions, no realitzats pel procediment de vendes en ruta;546 de subministrament de gasoil marcat a embarcacions amb devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs i 547 relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat per les entitats emissores de mitjans de pagament específics, efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs - gasoil bonificat i targetes-gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 551. Relación semanal de documentos de acompañamiento expedidos en circulación interna:semana siguiente a la que se refieran los datos.Si los documentos de acompañamiento son expedidos informáticamente o utilizando los servicios de Internet, se puede sustituir la obligación semanal por la presentación mensual dentro del mes siguiente a su expedición.

  Models 553, 554, 555, 557, 558, 570 i 580 s'utilitzaran exclusivament per a les declaracions relatives a fàbriques i depòsits fiscals i el model 556 s'utilitzarà exclusivament per a les declaracions de les fàbriques de productes intermedis:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del mes en què es produïxen les meritacions per a l'Impost sobre Hidrocarburs i Tabac 1 al 20 del segon mes següent a què finalitza el trimestre en què s'han produït les meritacions, o 1 al 20 del tercer mes següent a aquell en què s'han produït les meritacions per a l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

  Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter.Liquidació de la tarifa 1a:moment en què se sol·licite l'autorització per a destil·lar.Liquidació de la tarifa 2a:trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquiden l'IVA mensualment:20 primers dies naturals del segon mes següent a l'en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent a què finalitza el mes.

  DDC i DCC.Declaració desglossament de quotes centralitzades:en els mateixos terminis que la seua declaració-liquidació única.

  INTRASTAT (ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI)

  Models N-I, N-E, O-I, O-E. Obligats a subministrar la informació estadística:12 primers dies naturals del mes següent a què es van realitzar les operacions.

  Modelo 763.Autoliquidació:durant el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Model 840

  • Declaració d'alta:1 mes des de l'inici de l'activitat.Sujetos pasivos que vengan aplicando alguna exención del impuesto y dejen de cumplir los requisitos:mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulte obligat.
  • Declaració de variació:1 mes des de la variació.
  • Declaració de baixa:1 mes des del cessament.Subjectes passius de l'impost que apliquen alguna de les exempcions:durant el mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu quede exonerat de tributar per este impost.

  Model 848.comunicació de l'import net de la xifra de negocis:1 de gener a 14 de febrer de l'exercici en què haja d'assortir efectes la comunicació.

 • Recuerde:Si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.Este calendari s'ha confeccionat el desembre de 2015, amb projectes normatius en tramitacióPara consultar la normativa publicada y más información tributaria:901335533 i www.agenciatributaria.es