Calendario contribuyente 2015 HTML

 • Calendario del contribuyente 2015

  Para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas o no, a lo largo de 2015.

 • Acceso al Calendario del contribuyente 2015
 • La obligatoriedad de presentar autoliquidaciones periódicas, según el impuesto y el obligado tributario, puede ser:

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € el 2014 (grans empreses), per a subjectes passius de l'IVA inscrits en el Registre de devolució mensual (REDONE'M), els que tributen en règim especial del grup d'entitats i les Administracions Públiques, inclosa la Seguretat Social.

  Es posible elegir entre las diversas formas de presentación de cada modelo, salvo que se establezca la obligatoriedad de utilizar alguna:

  • Electrónica, amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.
  • Soporte directamente legible por ordenador.
  • Telemàtica per teleprocés només per als models 185 y 186.
  • SMS per al model 390, i els models 190 y 347 també s'habilita la presentació amb SMS però només per a les comunitats de propietaris i fins a 15 registres declarats.
  • Impreso convencional (preimprés) o generat mitjançant el servei d'impressió de la seu electrònica de l'Agència Tributària (predeclaració impresa obtinguda exclusivament per Internet).

  Disposen de programa d'ajuda (descàrrega gratuïta per Internet) els models:100, 180, 182, 184, 188, 190, 193, 193-S, 198, 200, 296, 340, 345, 347, 349, 390, 500, 503, 511, y 714.Disposen de formulario (també per Internet) els models:034, 102, 111, 131, 136, 143, 165, 202, 210, 211, 213, 220, 222, 303, 322, 353, 360, 361 y 368.

 • Recuerde

  • Para tots els contribuents que hagen de presentar els següents models és obligatòria la seua presentació per Internet:034, 039, 108, 202, 216, 230, 322, 353, 360, 361, 367, 368, 410, 411, 430, 480, 576, 714 (al costat del model 100), 720 i 763.Y también para menos de 10 millones de  registros, en los modelos:159, 170, 171, 181, 187, 189, 192 y 196.
  • Las persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o nombre de referència, per a presentar en el seu cas, declaracions informatives o autoliquidacions.
  • Las S. A. i S. L. i els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic els models 036, 111, 117, 165, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 220, 222, 270, 296, 303, 322, 345, 346, 347, 349, 353 y 390, sense perjudici de presentar les declaracions informatives en suport (per a més de 10 milions de registres).A més, les S.A. i S. L. també presentaran obligatòriament per Internet amb certificat electrònic els models 115, 123, 124, 126 y 128.
  • El resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic o en suport (per a més de 10 milions de registres).
  • Las Administraciones Públicas estan obligades a la presentació obligatòria per Internet amb certificat electrònic.
  • El  7 d'abril de 2015 s'inicia elplazo de presentació de la declaració de Renda i Patrimoni 2014 per Internet.
  • Es prorroga la presentació de l'Impost sobre el Patrimoni 2014, model 714, que es va restablir amb caràcter temporal per als exercicis 2011 a 2013.
  • Per als períodes de liquidació que comencen a partir de l'1 de gener de 2015 es elimina la presentació en paper preimprés dels models d'autoliquidació 115, 130 y 131.
  • Els principals models i terminis generals de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són:
   • Models 100 y 714: 7 d'abril a 25 de juny.
   • Model 102:30 de juny.
   • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obligació trimestral):1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener.
   • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obligació mensual):1 a 15 de cada mes.
   • Models 130, 131, 303 (obligació  trimestral):1 a 15 d'abril, juliol i octubre i 1 a 25 de gener.
   • Modelo 136:1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener.
   • Models 200, 206 y 220:1 a 20 de juliol (períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural).
   • Models 202 y 222:1 a 15 d'abril, octubre i desembre.
   • Model 210:1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener (excepte guanys derivats de transmissions  d'immobles).Para rentas imputadas de inmuebles urbanos de 1 de enero a 23 de diciembre.
   • Models 213:1 a 25 de gener.
   • Models 303 y 353 (obligació mensual):1 a 15 de cada mes i gener fins al 25.
   • Modelo 410 y 411:1 a 26 de juliol.
   • Modelo 560:1 a 15 del mes següent a què finalitza el trimestre (obligació trimestral) o el mes (obligació mensual).
   • Models 561, 562 y 563:1 a 15 del segon mes següent a què finalitza el trimestre (obligació  trimestral) i 1 a 15 del tercer mes següent a què finalitza el mes (obligació mensual).
   • Models 564, 566 y 581:1 a 15 del mes següent a què finalitza el mes.
   • Modelo 583:1 a 15 de maig, setembre, novembre i febrer (obligació trimestral) 1 a 25 de novembre (obligació anual).
   • Modelo 587:1 a 15 de maig, setembre i gener.
   • Models 595 y 582:1 a 15 del mes següent a què finalitza el trimestre.
 • Novetats

  • S'implanta el sistema Cl@ve, d'identificació, autenticació i signatura electrònica comuna que permetrà al ciutadà relacionar-se per Internet amb els organismes de l'Administració integrats a Cl@ve, utilitzant claus concertades previ registre únic en el sistema.Tras el registro, se puede acceder por Internet a los servicios de la Agencia Tributaria con Cl@ve PIN.
  • S'aprova el model 034 de declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els nous règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'IVA.
  • S'aprova el model 143 “IRPF.Deducció per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec.Abonament anticipat de la deducció".Podrá presentarse desde el 7 de enero de 2015 (desde el 3 de febrero si es en papel impreso obtenido por Internet mediante la utilización del servicio de impresión de la sede electrónica de la Agencia Tributaria).Las solicitudes de abono anticipado cuyo derecho se haya generado en el mes de enero de 2015 podrán presentarse hasta el 28 de febrero de 2015.
  • S'aprova la presentació mitjançant l'enviament d'un missatge SMS del model 190, sol per a comunitats de propietaris amb fins a 15 registres.
  • S'aprova el model 290 de “Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes”.
  • Per als períodes de liquidació que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2015, en el model 322 es permet optar o revocar l'opció per l'aplicació de la prorrata especial.Se permite  igualmente con efectos exclusivamente para la autoliquidación mensual, modelo individual, correspondiente al último periodo de liquidación del ejercicio 2014.
  • S'aprova el model 368 “Declaració -liquidació periòdica dels règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA.”
  • Queden exonerats de presentar el model 390 "Declaració - resum anual de l'IVA "el termini de presentació del qual comence l'1 de gener de 2015, els que amb període de liquidació trimestral tributen només en territori comú i realitzen activitats en règim simplificat i/o operacions d'arrendament de béns immobles urbans, sempre que complimenten la informació addicional sol·licitada, en el quart trimestre de 2014 del Model 303 d'IVA.
  • S'aprova el model 410 “Pagament a Compte de l'Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit.Autoliquidación”.
  • S'aprova -entrada en vigor, 25 de juny de 2015- el model 411 "Impost sobre els Depòsits en les Entitats de Crèdit.Autoliquidació"
 • También debe tener en cuenta

  MODELO 01/01C.CERTIFICADOS

  Para solicitar certificados (01C para contratistas y subcontratistas):sin plazo específico.

  MODEL 030.DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA EN EL CENS D'OBLIGATS TRIBUTARIS, CANVI DE DOMICILI I/O VARIACIÓ DE DADES PERSONALS

  Para comunicar la variación de datos identificativos, el estado civil, solicitar etiquetas identificativas, etc. Además quienes no desarrollen actividades económicas podrán:

  • Sol·licitar l'alta en el cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposen de DNI o NIE i participen en operacions amb transcendència tributària.
  • Comunicar el canvi de domicili:amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (els que desenrotllen activitats econòmiques hauran de presentar el model 036 / 037).

  MODELS 036/037.DECLARACIÓ CENSAL

  • Declaració d'alta: abans d'iniciar les corresponents activitats o del naixement de l'obligació de retindre o ingressar a compte.
  • Declaració de modificació: 1 mes des de l'endemà de la modificació.
  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament o la cancel·lació efectiva dels seients al Registre Mercantil.6 mesos des de la mort de l'obligat tributari (la presentaran els hereus).
  • Sol·licitud NIF:el mes següent a la constitució o establiment al territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i sempre abans de l'inici de l'activitat.
  • Inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME): amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.
  • Opcions o renúncies a règims especials:con carácter general,mes de diciembre anterior al año en que deban surtir efectos.
  • Opció subjecció a l'IVA per a 2015 i successius i comunicació subjecció a l'IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals si les seues adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €:en qualsevol moment i 1 mes des que s'arriba al límit esmentat, respectivament.
  • Comunicación de sujeción al IVA en ventas a distancia: 1 mes des que superen els 35.000 €.
  • Opción o revocación de la aplicación prorrata especial, para  nuevas actividades: autoliquidación del  primer periodo del ejercicio.
  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l'Impost a la importació liquidades per la Duana en la declaració corresponent al període en què es reba el document en el qual conste la liquidació practicada:con carácter general en  noviembre.Para 2015 en enero.
  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals:con carácter general en noviembre.Para 2015  hasta el 31 de marzo.

  MODEL 038

  • Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics:mensualment es declaren les del mes natural anterior.

  MODEL 039.COMUNICACIÓ DE DADES.GRUP D'ENTITATS

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per l'aplicació de prorrata especial: en el plazo de presentación de la autoliquidación del periodo en el que comience la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el plazo de presentación de la autoliquidación del periodo en que se produzca la modificación o incorporación. 
  • Inscripció en el REDEME i opcions o renúncies: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Model 140.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que afecten el pagament:quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 143.Solicitud de abono anticipado de las deducciones por familia numerosa, por ascendiente con dos hijos o personas con discapacidad a cargo y de comunicación de variaciones que afecten a su pago:quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 145.comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seua variació, al pagador:abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

  Model 146.Pensionistes amb dos pagadors o més.Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions:gener i febrer de cada any.

  Model 147.Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que hagen d'adquirir la condició de contribuents per l'IRPF, pel fet de desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions:desde los 30 días anteriores a la entrada en territorio español hasta los 183 días siguientes al comienzo del trabajo o hasta el 30 de junio del año siguiente si cuando el comienzo es posterior al 2 de julio.

  Model 149.Comunicació de l'opció, renúncia i exclusió del règim especial de tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents per persones físiques que adquirisquen la residència fiscal a Espanya pel fet de desplaçar-se a territori espanyol.Opció:6 mesos des de l'inici de l'activitat.Renúncia:novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què haja d'esdevindre efectiu.Exclusió:1 mes des de l'incompliment dels requisits per a aplicar el règim.

  Model 156. Declaración informativa anual de cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad, con carácter general:1 a 31 de gener de l'any següent a què corresponga la declaració.Excepciones hasta el 1 de abril.

  Model 185. Declaración informativa mensual de cotizaciones de la Seguridad Social y Mutualidades:10 dies naturals següents al mes a què es referisca la informació.

  Model 186. Declaración informativa de nacimientos y defunciones:mes natural següent.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  Model 210.No residents sense establiment permanent.Autoliquidació.Amb caràcter general:a ingressar 1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener.Cuota cero 1 a 20 de gener de l'any següent al de meritació.Per retornar des de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació i en el termini de 4 anys des del final del període de declaració i ingrés de la retenció.Rendes de transmissions d'immobles:3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió.Rendes imputades d'immobles urbans:any natural següent a la meritació.

  Model 211.Retenció en l'adquisició d'immobles a no residents sense establiment permanent:1 mes des de la transmissió de l'immoble.

  Model 213.Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents:gener.

  Model 216.Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.Per a grans empreses, mensual.

  Model 247.Comunicación voluntaria de los trabajadores por cuenta ajena que, vayan a adquirir la condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes por desplazarse al extranjero el plazo de presentación depende de la duración del desplazamiento.

  Model 291.Declaración informativa de cuentas de no residentes:1 a 31 de gener.

  Models 294 i 295.Accions i participacions i posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger:primer trimestre de l'any.

  Model 296.Declaració anual de retencions i ingressos a compte:1 a 31 de gener.

  Model 299. Declaración anual de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios con los que se haya establecido un intercambio de información:marzo.

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  Model 04.Sol·licitud d'aplicació del tipus del 4% a vehicles per al transport habitual de discapacitats amb cadira de rodes o mobilitat reduïda:abans d'adquirir el vehicle.

  Model 034.Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions en els règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'IVA, a presentar per aquells que vulguen acollir-se a qualsevol dels règims especials i designen Espanya com a estat membre d'identificació. 

  • Declaració d'inici: abans de l'inici de les activitats o quan ja s'hagueren iniciat fins al desé dia del mes següent a este inici.
  • Declaració de modificació:hasta el décimo día del mes siguiente a la modificación. 
  • Declaració de cessament:al menos quince días antes del final del trimestre anterior al que se pretenda dejar de utilizar el régimen. 

  Model 308. Sol·licitud de devolució per subjectes passius ocasionals per entregues de mitjans de transport nous:30 dies naturals des del lliurament.Sol·licitud de devolució per subjectes passius en el règim simplificat de l'IVA i que exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, per adquirir determinats mitjans de transport:20 dies naturals del mes següent a la seua adquisició.Sol·licitud de devolució per ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que s'entreguen a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives):3 mesos des del seu lliurament.

  Model 309. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (excepte empresaris i professionals):abans de la matriculació definitiva.Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (llevat de transmissió d'immobles):1 mes des del pagament de l'import de l'adjudicació.Incumplimiento del requisito de no transmisión posterior por actos ínter vivos del vehículo (beneficiarios del tipo reducido del IVA en entregas o adquisiciones intracomunitarias de vehículos):4 anys següents a la seua data d'adquisició.

  Model 303 i 322.Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial, per a activitats en curs:presentació de l'autoliquidació de l'últim període, fins al 30 de gener de l'any següent.

  Model 360.Solicitud de devolución del IVA soportado en otros Estados miembros por empresarios y profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto y en el territorio peninsular español e Islas Baleares por empresarios y profesionales establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla:des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Model 361.Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en el territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost ni a la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla:des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Models 362 i 363. Sol·licitud de reemborsament i de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts.6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural i abans de realitzar l'operació, respectivament.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT

  Models 05 i 06.Solicitud de no sujeción, exención y reducción de base imponible y declaración de exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, respectivamente:abans de la matriculació definitiva.

  Model 568.Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

  Model 576.Autoliquidació.S'hi declaren les operacions subjectes i no exemptes:després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que tinga lloc.Si el fet imposable no és la matriculació definitiva,15 dies naturals des de la meritació de l'impost.

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  Model 511. Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, expedidos por el procedimiento de ventas en ruta:5 dies hàbils següents a l'acabament del mes a què correspon la informació.

  Models 540 dels comprovants i rebuts de lliurament expedits per a documentar els avituallaments a aeronaus i 541 a embarcacions, realitzades pel procediment de vendes en ruta i de les notes de lliurament expedides dins del procediment de venda en ruta, NEO:mes següent a la seua expedició.

  Models 542 rebuts i comprovants de lliurament expedits durant un trimestre per a documentar els avituallaments a aeronaus i 543 a embarcacions, no realitzats pel procediment de vendes en ruta;546 de suministro de gasóleo marcado a embarcaciones con devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs gasoil bonificat i targetes gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 551. Relación semanal de documentos de acompañamiento expedidos en circulación interna:semana siguiente a la que se refieran los datos.Si los documentos de acompañamiento son expedidos informáticamente o utilizando los servicios de Internet, se puede sustituir la obligación semanal por la presentación mensual dentro del mes siguiente a su expedición.

  Models 553, 554, 555, 557, 558, 570 i 580 s'utilitzaran exclusivament per a les declaracions relatives a fàbriques i depòsits fiscals i el model 556 s'utilitzarà exclusivament per a les declaracions de les fàbriques de productes intermedis:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del mes en què es produïxen les meritacions per a l'Impost sobre Hidrocarburs i Tabac 1 al 20 del segon mes següent a què finalitza el trimestre en què s'han produït les meritacions, o 1 al 20 del tercer mes següent a aquell en què s'han produït les meritacions per a l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

  Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter.Liquidació de la tarifa 1a:moment en què se sol·licite l'autorització per a destil·lar.Liquidació de la tarifa 2a:trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquiden l'IVA mensualment:20 primers dies naturals del segon mes següent a l'en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent a què finalitza el mes.

  DDC i DCC. Declaración desglose de cuotas centralizadas:en els mateixos terminis que la seua declaració-liquidació única.

  INTRASTAT (ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI)

  Models N-I, N-E, O-I, O-E. Obligats a subministrar la informació estadística:12 primers dies naturals del mes següent a què es van realitzar les operacions.

  Model 763  Autoliquidación:durant el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Model 840

  • Declaració d'alta:1 mes des de l'inici de l'activitat.Sujetos pasivos que vengan aplicando alguna exención del impuesto y dejen de cumplir los requisitos:mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulte obligat.
  • Declaració de variació:1 mes des de la variació. 
  • Declaració de baixa:1 mes des del cessament.Subjectes passius de l'impost que apliquen alguna de les exempcions:durant el mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu quede exonerat de tributar per este impost.

  Model 848. Comunicación del importe neto de la cifra de negocios:1 de gener a 14 de febrer de l'exercici en què haja d'assortir efectes la comunicació.

  Recuerde:Si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.Este folleto se ha confeccionado en diciembre de 2014, con proyectos normativos en tramitación  Para consultar la normativa publicada y más información tributaria:www.agenciatributaria.es y en el teléfono:901335533