Fins al 20 d'octubre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2021.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2021:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments Fraccionats Renda

 • Tercer trimestre 2021:
  • Estimació directa:130
  • Estimació objectiva:131

Pagaments Fraccionats Societats i Establiments Permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general:202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals):222

IVA

 • Setembre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
 • Setembre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
 • Tercer trimestre 2021.Autoliquidació:303
 • Tercer trimestre 2021.Declaració-liquidació no periòdica:309
 • Tercer trimestre 2021.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
 • Tercer trimestre 2021.Servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA.Autoliquidació:368
 • Tercer trimestre 2021.Operacions assimilades a les importacions:380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals:308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Setembre 2021:430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2021.Grans empreses:561, 562, 563
 • Setembre 2021:548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2021:521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2021.Activitats V1, V2, F1, F2:553 (establiments autoritzats per a l'administració de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2021.Sol·licituds de devolució:506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Setembre 2021.Grans empreses:560
 • Tercer trimestre 2021.Excepte grans empreses:560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2021.Pagament fraccionat:585
 • Pagament fraccionat 2021:589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2021:595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Setembre 2021:604
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda