Calendari del contribuent 2020 HTML

 • Accés al calendari
 • L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04€ el 2019 (grans empreses) i per a subjectes passius de l'IVA que porten de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'AEAT i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

  Les formes de presentació dels models poden ser les que a continuació s'indiquen, tret que s'establisca l'obligatorietat d'utilitzar-ne alguna en particular i tenint en compte que amb caràcter general la presentació dels models de declaració s'efectuarà per Internet.

  • PAPER

   Els models 01, 04, 05, 06 (només gestors administratius i ITV electrònica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655, 777, 840 y 848 es poden complimentar en la pàgina web de l'AEAT, en l'apartat “Models i Formularis”, imprimir en paper y presentar a les oficines de l'AEAT, i sempre que no es referisquen a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic.

  • ELECTRÒNICAMENT

   • Predeclaració (autoliquidacions obtingudes en paper imprés del servei d'impressió de l'AEAT).

    Els models 036, 037, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 136, 143, 210, 211, 213, 303, 309, 650, 651, 655, 695 i 696 poden obtindre's emplenant els formularis disponibles en la Seu electrònica de l'AEAT, o bé utilitzant els models de declaració obtinguts en utilitzar els programes que obtinguen un fitxer amb el mateix format i característiques i especificacions iguals que aquell.Serà necessària la connexió a internet perquè les dades queden gravades en espera de la seua confirmació mitjançant la presentació de la declaració.

    Una vegada emplenat el formulari en línia, s'ha de validar i generar un document PDF que s'imprimirà per a la seua presentació a les oficines de l'AEAT si el resultat de la declaració és "a retornar", negativa o "a compensar", o a entitats col·laboradores si el resultat és "a ingressar" o "a retornar".

    Estos models també podran presentar-se per internet.

   • Electrònica per Internet.La declaració es confeccionarà i presentarà on line.Amb caràcter general, utilitzant els formularis d'ajuda es podrà obtindre un fitxer amb la declaració que es presentarà a través d'internet amb l'autentificació deguda.

    Disposen de formulari d'ajuda o model de declaració a complimentar (també per Internet) els models:06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 179, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 200, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 250, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 322, 341, 345, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 410, 411, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 i 848.

   • Telefònicament per als models:030, 100, 140 y 143.

  Els principals models i terminis generals de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són els següents (si el venciment del termini de presentació coincidix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s'ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulte ampliat el termini de presentació de la declaració esmentada):

  • Models 100, 151 y 714:fins a 25 de juny.

  • Model 102:fins a 22 de setembre (per a contribuents que hagen domiciliat el primer termini).

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obligació mensual):1 al 15 de cada mes.El mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre.

  • Models 130 y 131 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol i octubre i de l'1 al 25 de gener.

  • Model 136 (obligació trimestral): 1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 200, 206 y 220: 1 al 22 de juliol (períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural).

  • Model 221: 1 al 20 de juliol (períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural)

  • Models 202-0A i 222-0A:1 al 20 d'octubre.

  • Models 202 y 222:1 al 15 d'abril, octubre i desembre.

  • Model 210:(excepte guanys derivats de transmissions d'immobles):1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener. Per a rendes imputades d'immobles urbans:1 de gener al 23 de desembre.

  • Model 213:1 al 25 de gener.

  • Models 303 y 353 (obligació mensual):1 al 25 de cada mes.

  • Model 303 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol i octubre i 1 al 25 de gener.

  • Models 410 y 411:1 al 26 de juliol.

  • Model 560:

   • Obligació mensual:1 al 15 de cada mes.

   • Obligació trimestral:1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

   • Obligació anual:1 al 15 d'abril.

  • Models 561, 562 i 563:

   • Obligació mensual:1 al 15 del tercer mes següent al qual finalitza el mes.

   • Obligació trimestral:1 al 15 del segon mes següent al qual finalitza el trimestre.

  • Models 566 y 581 (obligació mensual):1 al 15 de cada mes.

  • Model 583:

   • Obligació trimestral:1 al 15 de maig, setembre, novembre i febrer.

   • Obligació anual:1 al 25 de novembre.

  • Model 587: 1 al 15 de maig, setembre i gener.

  • Model 588:1 al 25 de novembre.

  • Model 589:

   • Pagament fraccionat:1 al 15 d'octubre.

   • Autoliquidació anual:1 al 15 d'abril.

  • Model 595 (obligació trimestral):1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

 • Novetats:

  • Els models 190, 347 i 390 corresponents a l'exercici 2019 es presentaran mitjançant formulari d'ajuda o mitjançant fitxer.Les declaracions corresponents a l'any 2019 no es podran presentar l'any 2020 mitjançant SMS. 

  • Es modifica el formulari i fitxer XSD del model 231, "Informació país per país". Les declaracions d'exercicis anteriors al 2019 que es presenten l'any 2020 utilitzaran fins al 10 de novembre de 2020 el formulari i fitxer XSD actual (després d'esta data se n'utilitzarà el nou).La declaració corresponent a l'exercici 2019 que es presente l'any 2020 utilitzarà el nou formulari i fitxer XSD. 

  • S'aprova el model 234, "Declaració d'informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal":30 dies següents al naixement de l'obligació d'informar (a partir de l'1 de juliol de 2020).Per al període transitori (25 de juny de 2018 fins al 30 de juny de 2020):juliol i agost de 2020. 

  • S'aprova el model 235, "Declaració d'informació d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables":mes natural següent a la fi del trimestre natural en què s'haja obtingut nova informació que haja de comunicar-se (a partir de l'1 de juliol de 2020).El model 235 es presentarà per primera vegada (no període transitori) en octubre de 2020. 

  • S'aprova el model 318, "Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de servicis":1 al 30 de gener.

  • La declaració anual del model 349 corresponent al 2019 es presentarà en gener de 2020, si bé ja no es realitzarà la declaració anual a partir de l'any 2020, a presentar el 2021.

  • El termini per a les renúncies i revocacions al règim simplificat i règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca per al 2020, que era la 31 de desembre de 2019, s'amplia fins al 29 de gener de 2020.Les presentacions realitzades durant el mes de desembre de 2019 s'entendran presentades en període hàbil, podent modificar-se esta opció fins al 29 de gener de 2020.

 • Recorde:

  • L'1 d'abril de 2020 s'inicia el termini de presentació per internet de les declaracions de renda i patrimoni 2019.

   Si vol que l'Agència Tributària li truque per a la presentació de la seua declaració de la Renda, concerte prèviament cita, a partir del 5 de maig, per Internet o en els següents números de telèfon:

   • 901 12 12 24 / 91 535 73 26

   • 901 22 33 44 / 91 553 00 71

  • La presentació electrònica per Internet podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.Per a tots els models podrà utilitzar-se el DNI electrònic i/o el certificat electrònic de persones físiques o representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.

  • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per a presentar, en el seu cas, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

   La Cl@ve PIN, d'ús exclusiu per persones físiques, podrà utilitzar-se per a presentar els models 01, 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 234, 235, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720 i 848.El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l'IRPF.

  • Les S. A., les S. L. i els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents estan obligats a presentar per internet amb certificat electrònic les seues declaracions informatives, autoliquidacions i, amb caràcter general, també les seues declaracions censals.

  • El resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.

  • Les Administracions Públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

  • Queden exonerats de presentar el model 390, "Declaració-resum anual de l'IVA", els contribuents que realitzen liquidacions trimestrals d'IVA, tributen només en territori comú i realitzen activitats en règim simplificat i/o operacions d'arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzen, a més, activitats per les quals no existisca obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que porten els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, i han d'emplenar la informació addicional sol·licitada en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació del model 303 d'IVA de l'exercici.L'exoneració no serà procedent quan no existisca obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

  • El sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, SII, que consistix en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des de l'1 de juliol de 2017 per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincidisca amb el mes natural:grans empreses (volum d'operacions d'acord amb l'article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups d'IVA i inscrits en el REDONE'M (Registre de Devolució mensual de l'IVA).

   Els qui no estiguen obligats a acollir-se al SII ho podran fer de forma voluntària, exercint l'opció en el model 036, que podrà presentar-se durant tot l'exercici i tindrà efecte per al primer període de liquidació que s'inicie després d'exercir esta opció.L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renuncie a la seua aplicació.La renúncia es realitzarà en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any en què haja de tindre efecte.

   Els qui apliquen el SII estan exonerats de presentar els models 347, "Declaració d'operacions amb terceres persones" i 390, "Declaració-resum anual de l'IVA".

  • Es presentaran a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, en el sistema SIANE, la informació relativa a albarans de circulació i notes d'entrega (procediment de vendes en ruta), els comprovants d'entrega expedits per a documentar avituallaments de carburants exempts de l'impost sobre hidrocarburs a aeronaus i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels Impostos Especials).

  • Es presentarà a través del sistema EMCS la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l'impost sobre hidrocarburs que no es realitzen a través del procediment de vendes en ruta.

  • Quedaran exonerats de l'obligació de presentar les declaracions d'operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que porten la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

  • Els establiments autoritzats com ara fàbriques, depòsits fiscals, magatzems fiscals, depòsits de recepció i fàbriques de vinagre estaran obligats a portar la comptabilitat dels impostos especials de fabricació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària des de l'1 de gener de 2020.Estos establiments podran realitzar el subministrament dels assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Els qui s'acullen a este sistema hauran de complir fins al 30 de juny de 2020 les obligacions comptables previstes en l'article 50 del Reglament dels Impostos Especials, vigent a 31 de desembre de 2019, així com presentar la declaració d'operacions (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) corresponents al primer semestre de 2020.

  MODEL 030.DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA EN EL CENS D'OBLIGATS TRIBUTARIS, CANVI DE DOMICILI I/O VARIACIÓ DE DADES PERSONALS

  Per a comunicar la variació de dades identificatives o de l'estat civil, sol·licitar una nova targeta acreditativa del NIF, etc. i, a més, els qui no exercixen activitats econòmiques podran:

  • Sol·licitar l'alta en el cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposen de DNI o NIE i participen en operacions amb transcendència tributària.

  • Comunicar el canvi de domicili:amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (els que desenrotllen activitats econòmiques hauran de presentar el model 036 / 037).La comunicació es realitzarà en la declaració de la renda (per a persones físiques residents) si el termini de presentació d'esta finalitza amb anterioritat.

  MODELS 036/037.DECLARACIÓ CENSAL

  • Declaració d'alta: abans d'iniciar les corresponents activitats o del naixement de l'obligació de retindre o ingressar a compte. 

  • Declaració de modificació:1 mes des del dia següent al de la modificació.
  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament o la cancel·lació efectiva dels seients al Registre Mercantil.6 mesos des de la mort de l'obligat tributari (la presentaran els hereus).

  • Sol·licitud NIF:mes següent a la constitució o establiment al territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, sempre abans de l'inici de l'activitat.
  • Inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME): amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.

  • Opcions o renúncies a règims especials:amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.

  • Opció pel pagament fraccionat sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural (article 40.3 de la LIS):mes de febrer anterior a l'any en què haja d'assortir efectes, només per a períodes impositius que coincidisquen amb l'any natural.Si el període impositiu no coincidix amb l'any natural, l'opció es podrà exercitar en el termini de 2 mesos a comptar des de l'inici del període impositiu o dins del termini comprés entre l'inici de l'esmentat període impositiu i l'acabament del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat corresponent al referit període impositiu quan este últim termini fora inferior a 2 mesos.

  • Opció subjecció a l'IVA per al 2020 i successius i comunicació de subjecció a l'IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals si les seues adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000€:en qualsevol moment i 1 mes des que s'arriba al límit esmentat, respectivament.

  • Comunicació de subjecció a l'IVA en vendes a distància:1 mes des que superen els 35.000 €.

  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l'Impost a la importació liquidades per la Duana en la declaració corresponent al període en què es reba el document en el qual conste la liquidació practicada:amb caràcter general, el mes de novembre.

  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals:amb caràcter general, el mes de novembre.

  • Opció i renúncia a la gestió dels llibres registre a través de la Seu electrònica (SII) de l'AEAT:amb caràcter general, el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de tindre efecte.

   L'opció al SII podrà exercitar-se igualment al llarg de tot l'exercici, i tindrà efecte per al primer període de liquidació que s'inicie després que se n'exercisca.

  MODEL 038

  Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics:mensualment es declaren les del mes natural anterior.

  MODEL 039.COMUNICACIÓ DE DADES.GRUP D'ENTITATS

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per l'aplicació de prorrata especial: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què comence la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis.

  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què es produïsca la modificació o incorporació.

  • Inscripció en el REDEME i opcions o renúncies: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen de tindre efectes.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Model 113.Comunicació dels guanys patrimonials per canvi de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària:entre la data del desplaçament i la data de fi del termini de declaració de l'impost corresponent al primer exercici en què el contribuent no tinguera tal condició com a conseqüència del canvi de residència i variacions, dos mesos des que es produïsquen.

  Model 121. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec:Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració:termini establit a cada exercici per a presentar la declaració de Renda.

  Model 122. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial.Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració:entre la data en què els pagaments anticipats s'hagen percebut de forma indeguda fins que finalitze el termini per a la presentació de la declaració de Renda de l'exercici en què s'haja percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

  Model 140.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que afecten el pagament:quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 143.Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec i de comunicació de variacions que n'afecten el pagament:quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 145.comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seua variació, al pagador:abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

  Model 146.Pensionistes amb dos pagadors o més.Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions:gener i febrer de cada any.

  Model 147.Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que hagen d'adquirir la condició de contribuents per l'IRPF, pel fet de desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions:des dels 30 dies anteriors a l'entrada al territori espanyol fins als 183 dies següents al començament del treball o fins al 30 de juny de l'any següent quan el començament siga posterior al 2 de juliol.

  Model 149.Comunicació de l'opció, la renúncia i l'exclusió del règim especial de tributació per l'impost sobre la renda de no residents per persones físiques que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya per desplaçar-se a territori espanyol.Opció:6 mesos des de l'inici de l'activitat.Renúncia:novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què haja d'esdevindre efectiu.Exclusió:1 mes des de l'incompliment dels requisits per a aplicar el règim.Final de desplaçament:1 mes des que haguera finalitzat el mateix. 

  Model 156.Declaració informativa anual de cotitzacions d'afiliats i mutualistes a efectes de la deducció per maternitat.Amb caràcter general:1 a 31 de gener de l'any següent a què corresponga la declaració.Excepcions:fins a l'1 d'abril. 

  Model 185.Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i mutualitats:10 dies naturals següents al mes a què es referisca la informació. 

  Model 186.Declaració informativa de naixements i defuncions:mes natural següent.

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

  Models 202-0A Impost societats.Pagament fraccionat règim general i 222-0A pagament fraccionat règim de tributació dels grups de societats.Per a contribuents sotmesos a normativa foral de País Basc i que tributen conjuntament en ambdues Administracions:1 al 26 d'octubre de 2020.

  Model 217.Autoliquidació de l'impost sobre societats:gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari:2 mesos des del dia de l'acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan equivalent.

  Model 221.Prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant de l'Administració tributària.mateix termini de presentació que l'impost sobre societats (25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu).

  Model 231.Declaració d'informació país per país:12 mesos següents a l'acabament del període impositiu (1 de gener al 31 de desembre quan el període impositiu coincidisca amb l'any natural).Es presentarà comunicació prèvia per les entitats residents en territori espanyol que formen part d'un grup obligat a presentar el model 231 abans de l'acabament del període impositiu a què es referix la informació.

  Model 232.Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals:mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu a què es referisca la informació a subministrar.1 a 30 de novembre quan el període impositiu coincidisca amb l'any natural.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS AMB ESTABLIMENT PERMANENT O ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA AL TERRITORI ESPANYOL

  Model 206.Document ingrés/devolució:25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  Model 210.No residents sense establiment permanent.Autoliquidació.Amb caràcter general:a ingressar, de l'1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener.Quota zero, de l'1 a 20 de gener de l'any següent al de meritació.Per retornar, des de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació i en el termini de 4 anys des del final del període de declaració i ingrés de la retenció.Rendes de transmissions d'immobles:3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió.Rendes imputades d'immobles urbans:any natural següent a la meritació.

  Model 211.Retenció en l'adquisició d'immobles a no residents sense establiment permanent:1 mes des de la transmissió de l'immoble.

  Model 213.Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents:mes de gener.

  Model 216.Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.Per a grans empreses, mensual.

  Model 247.Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que adquiriran la condició de contribuents per l'impost sobre la renda de no residents pel fet de desplaçar-se a l'estranger.El termini de presentació dependrà de la durada del desplaçament.

  Model 250.Gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera per la transmissió de valors d'entitats no residents:25 dies naturals següents a la data de meritació.

  Model 291. Declaració informativa de comptes de no residents:1 a 31 de gener.

  Models 294 i 295.Accions i participacions i posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger:primer trimestre de l'any.

  Model 296.Declaració anual de retencions i ingressos a compte:1 a 31 de gener.

  MODEL 282 DECLARACIÓ INFORMATIVA

  Model 282.Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de les Canàries i altres ajudes d'Estat derivades de l'aplicació del dret de la Unió Europea:mateix termini establit per a la presentació de la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  Model 04.Sol·licitud d'aplicació del tipus del 4% a vehicles per al transport habitual de discapacitats amb cadira de rodes o mobilitat reduïda:abans d'adquirir el vehicle. 

  Model 034.Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions en els règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'IVA, a presentar per aquells que vulguen acollir-se a qualsevol dels règims especials i designen Espanya com a estat membre d'identificació.

  • Declaració d'inici:abans de l'inici de les activitats o quan ja s'hagueren iniciat fins al desé dia del mes següent a este inici.

  • Declaració de modificació: fins al desé dia del mes següent a la modificació. 

  • Declaració de cessament: almenys quinze dies abans del final del trimestre anterior en el qual es pretén deixar d'utilitzar el règim.

  Model 308. Sol·licitud de devolució per subjectes passius ocasionals per entregues de mitjans de transport nous:30 dies naturals des del lliurament.Sol·licitud de devolució per subjectes passius en el règim simplificat de l'IVA i que exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera per adquirir determinats mitjans de transport:20 dies naturals del mes següent a la seua adquisició.Sol·licitud de devolució per ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que s'entreguen a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives):3 mesos des del seu lliurament.

  Model 309.Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (excepte empresaris i professionals):abans de la matriculació definitiva.Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (llevat de transmissió d'immobles):1 mes des del pagament de l'import de l'adjudicació.Incompliment del requisit de no transmissió posterior per actes inter vivos del vehicle (beneficiaris del tipus reduït de l'IVA en lliuraments o adquisicions intracomunitàries de vehicles):4 anys següents a la seua data d'adquisició.

  Model 303 i 322.Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a activitats en curs:presentació de l'autoliquidació de l'últim període, fins al 30 de gener de l'any següent.

  Model 360.Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat a altres Estats membres per empresaris i professionals establits al territori d'aplicació de l'impost i a les illes Canàries, Ceuta i Melilla, i sol·licitud de devolució de l'IVA suportat al territori d'aplicació de l'impost peninsular espanyol i illes Balears per empresaris i professionals establits a les illes Canàries, Ceuta o Melilla:des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Model 361.Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat al territori peninsular espanyol i illes Balears per empresaris i professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost ni a la Unió Europea, illes Canàries, Ceuta o Melilla:des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Models 362 i 363.Sol·licitud de reemborsament i sol·licitud de reconeixement previ d'exempció en el marc de relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts:6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural i abans de realitzar l'operació, respectivament.

  Model 364.Sol·licitud de reembors de les quotes tributàries suportades relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat:sis mesos posteriors a l'acabament del trimestre a què corresponguen les quotes suportades.

  Model 365.Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'OTAN, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat:amb caràcter previ a la realització de cada operació..

  IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT

  Models 05 i 06.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de base imposable amb reconeixement previ i declaració d'exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ, respectivament:abans de la matriculació definitiva.

  Model 568.Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori:1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

  Model 576.Autoliquidació.S'hi declaren les operacions subjectes i no exemptes:després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que tinga lloc.Si el fet imposable no és la matriculació definitiva,15 dies naturals des de la meritació de l'impost.

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  SIANE.Productes expedits pel procediment de vendes en ruta.Albarà de circulació:7 dies hàbils anteriors a l'inici de la circulació.

  SIANE.Productes expedits pel procediment de vendes en ruta.Notes d'entrega:5 dies hàbils següents a l'acabament de la circulació.

  SIANE.Comprovants d'entrega per a documentar els avituallaments a aeronaus exempts de l'impost sobre hidrocarburs:mes següent a la realització de l'avituallament.

  SIANE.Sol·licitud de devolució article 110 RIE:1 al 20 del mes següent al de la fi del trimestre en què es va realitzar l'avituallament que genera el dret a la devolució.

  Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs gasoil bonificat i targetes gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 547.Relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat per les entitats emissores de mitjans de pagament específics, efectuats durant un trimestre:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del trimestre.

  Model 551. Relació mensual de documents simplificats d'acompanyament expedits:mes següent a les expedicions referides.

  Models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580 s'utilitzaran exclusivament per a les declaracions relatives a fàbriques i depòsits fiscals:1 al 20 del mes següent al de l'acabament del mes en què es produïxen les meritacions per a l'Impost sobre Hidrocarburs i Tabac, 1 al 20 del segon mes següent a què finalitza el trimestre en què s'han produït les meritacions, o 1 al 20 del tercer mes següent a aquell en què s'han produït les meritacions per a l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

  Quedaran exonerats de l'obligació de presentar les declaracions d'operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que porten la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.Els titulars d'estos establiments que s'acullen a la possibilitat de realitzar el subministrament dels assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 durant el període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020 hauran de realitzar la presentació de la declaració d'operacions (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 y 580) corresponents al primer semestre de 2020.

  Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter.Liquidació de la tarifa 1a:moment en què se sol·licite l'autorització per a destil·lar.Liquidació de la tarifa 2a:trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquiden l'IVA mensualment:20 primers dies naturals del segon mes següent a aquell en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent a aquell en què finalitza el mes, respectivament.

  DDC i DCC.Declaració desglossament de quotes centralitzades:en els mateixos terminis que la seua declaració-liquidació única.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

  Model 586.Declaració informativa.Gasos fluorats:durant els 30 primers dies naturals del mes de març, amb relació a les operacions de l'any natural anterior.

  Model 588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació per cessament d'activitat de gener a octubre:dins del mes de novembre del mateix any natural en què es produïsca el cessament.

  Model 591.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Declaració anual d'operacions amb contribuents:vint primers dies naturals del mes de desembre següent a l'any natural a què corresponguen les dades.

  INTRASTAT (ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI)

  Models N-I, N-E, O-I, O-E. Obligats a subministrar la informació estadística:12 primers dies naturals del mes següent a què es van realitzar les operacions.

  Model 763 Autoliquidació:durant el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Model 840

  • Declaració d'alta:per a contribuents no exempts de l'IAE, 1 mes des de l'inici de l'activitat.Per a contribuents que vinguen aplicant alguna exempció de l'impost i deixen de complir els requisits:mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulte obligat.

  • Declaració de variació:1 mes des de la data de variació (efectes exercici següent al de la variació).
  • Declaració de baixa:1 mes des del cessament.Subjectes passius de l'impost que apliquen alguna de les exempcions:durant el mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu quede exonerat de tributar per este impost.En cas de mort del subjecte passiu:1 mes des de la mort (drethavents).

  Per als subjectes passius exempts d'IAE, la presentació dels models 036 i 037 substituïx a la presentació del model 840.

  Model 848.comunicació de l'import net de la xifra de negocis:1 de gener a 14 de febrer de l'exercici en què haja d'assortir efectes la comunicació.

 • Recorde:

  Si el venciment coincidix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a allò assenyalat en este calendari.

  Este calendari s'ha confeccionat en desembre de 2019 amb projectes normatius en tramitació.

  Per consultar la normativa publicada i més informació tributària:

  901 33 55 33 / 91 554 87 70 i www.agenciatributaria.es