Fins al 20 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

 • Octubre 2019.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

IVA

 • Octubre 2019.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
 • Octubre 2019.Operacions assimilades a les importacions:380 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Octubre 2019:430 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ 

 • Agost 2019.Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Agost 2019.Grans empreses:561, 562, 563
 • Octubre 2019.548, 566, 581
 • Octubre 2019.570, 580
 • Tercer trimestre 2019.Excepte grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Tercer trimestre 2019.Excepte grans empreses:561, 562, 563

Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT 

 • Octubre 2019.Grans empreses:560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2019.Pagament fraccionat:583