Fins al 20 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Maig 2019.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

  • Maig 2019.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349
  • Maig 2019.Operacions assimilades a les importacions:380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

  • Maig 2019:430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  • Març 2019.Grans empreses:553, 554, 555, 556, 557, 558
  • Març 2019.Grans empreses:561, 562, 563
  • Maig 2019:548, 566, 581
  • Maig 2019:570, 580

Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

  • Maig 2019.Grans empreses:560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  • Pagament fraccionat 2019:584