Calendari contribuent 2018 HTML

 •  Calendari del contribuent 2018
   

  Per recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals durant 2018

   
 • Accés al calendari
 • L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

  • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

  • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € el 2017 (grans empreses) i per a subjectes passius de l'IVA, que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'AEAT i les Administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

  Les formes de presentació dels models poden ser les que a continuació s'indiquen, llevat que s'estableixi l'obligatorietat d'utilitzar alguna en particular i tenint en compte que amb caràcter general la presentació dels models de declaració s'efectuarà per Internet.

  • PAPER

   Els models 01, 04, 05, 06 (només gestors administratius i ITV electrònica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 102, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 363, 503, 600, 610, 615, 620, 630, 650, 651, 655, 777, 840 i 848 es poden emplenar en la pàgina web de l'AEAT, en l'apartat “Models i formularis”, imprimir en paper i presentar en les oficines de l'AEAT, i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic.

  • ELECTRÒNICAMENT

   • Pre-declaració (autoliquidacions obtingudes en paper imprès del servei d'impressió de l'AEAT). S'obté emplenant els formularis disponibles en la Seu electrònica de l'AEAT, o bé utilitzant els models de declaració obtinguts en utilitzar els programes d'ajuda desenvolupats per l'Agència Tributària, o altres que obtinguin un fitxer amb el mateix format i iguals característiques i especificacions que aquell. Caldrà la connexió a Internet perquè les dades quedin gravats a l'espera de la seva confirmació mitjançant la presentació de la declaració.

    Emplenat) formulari en línia s'ha de validar i generar un document PDF que s'imprimirà per a la seva presentació en les oficines de l'AEAT si el resultat de la declaració és “a tornar”, negativa o “a compensar”, o en entitats col·laboradores si el resultat és “a ingressar” o "a tornar".

    Els models 036, 037, 100, 102, 111, 115, 121, 122, 130, 131, 210, 211, 303, 309, 650, 651, 655 i 695 podran presentar-se per Internet mitjançant pre-declaració impresa.

   • Electrònica per Internet. La declaració es confeccionarà i presentarà en línia . Amb caràcter general utilitzant els programes o formularis d'ajuda es podrà obtenir un fitxer amb la declaració que es presentarà a través d'Internet amb la deguda autenticació.

    Disposa de programa d'ajuda (baixada gratuïta per Internet) el model 200.

    Disposen de formulari d'ajuda o model de declaració a emplenar (també per Internet) els models: 06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 198, 202, 206, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 230, 231, 232, 250, 280, 282, 296, 303, 308, 309, 322, 341, 345, 347, 349, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 410, 411, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 570, 572, 576, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 714, 720, 763, 840 i 848.

   • SMS per al model 390 i també per als models 190 i 347 però exclusivament per a les comunitats de propietaris i fins a 15 registres declarats.

   • Telefònicament per als models: 030, 100, 140 i 143.

  • SUPORT

   Suport només per als models: 038, 156, 159, 165, 170, 171, 180, 181, 182, 184,187, 188, 189, 190,192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 270, 291, 296, 340, 345, 346, 347, 349, 611 i 616, tots ells per a més de 10 milions de registres, així com els models 185 i 186.

  Els principals models i terminis generals de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són:

  • Models 100, 151 i 714: fins a 27 de juny.

  • Model 102: fins a 30 de juny.

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 i 216 (obligació trimestral): 1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 i 430 (obligació mensual): 1 a 15 de cada mes. El mes de juliol del model 430 fins al 15 de setembre.

  • Models 130, 131 i 303 (obligació trimestral): 1 a 15 d'abril, juliol i octubre i 1 a 25 de gener.

  • Model 136: 1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Models 200, 220 i 221 : 1 a 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l'any natural) residència

  • Models 202 i 222: 1 a 15 d'abril, octubre i desembre.

  • Model 210: 1 a 15 d'abril, juliol, octubre i gener (llevat de guanys derivats de transmissions d'immobles). Per a rendes imputades d'immobles urbans, d'1 de gener a 23 de desembre.

  • Model 213: 1 a 25 de gener.

  • Models 303 i 353 (obligació mensual): 1 a 25 de cada mes, llevat de febrer que serà al 23.

  • Models 410 i 411: 1 a 26 de juliol.

  • Model 560: 1 a 15 del mes següent a què finalitza el trimestre (obligació trimestral) o el mes (obligació mensual). 1 al 15 d'abril de l'any següent (obligació anual).

  • Models 561, 562 i 563: 1 a 15 del segon mes següent a què finalitza el trimestre (obligació trimestral) i 1 a 15 del tercer mes següent a què finalitza el mes (obligació mensual).

  • Models 566 i 581: 1 a 15 del mes següent a què finalitza el mes.

  • Model 583: 1 a 15 de maig, setembre, novembre i febrer (obligació trimestral) 1 a 25 de novembre (obligació anual).

  • Model 587: 1 a 15 de maig, setembre i gener.

  • Model 588: 1 a 25 de novembre.

  • Model 589: 1 a 15 d'octubre (pagament fraccionat) i 1 a 15 d'abril (autoliquidació anual).

  • Models 595 i 582: 1 a 15 del mes següent a què finalitza el trimestre.

 • Novetats:

  • El 4 d'abril de 2018 s'inicia el termini de presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2017. A més, des del 4 d'abril de 2018 és possible presentar la declaració de Renda trucant als següents telèfons:

   • 901 200 345 / 91 535 68 13

   Si vol que sigui l'Agència Tributària qui li truqui per a la presentació de la seva declaració de la Renda, concerti prèviament cita, a partir del 4 d'abril, per Internet i en els següents el:

   • 901 12 12 24 / 91 535 73 26

   • 901 22 33 44 / 91 553 00 71

  • Els models 184, 190, 347, 349 i 390 es presentaran utilitzant el formulari d'ajuda disponible en la Seu electrònica de l'AEAT.

 • Recorde:

  • La presentació electrònica per Internet podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Per a tots els models podrà utilitzar-se el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, de persones físiques, representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.

  • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de natura tributària.

   La Cl@ve PIN, d'ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per presentar els models 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 282, 296, 303, 308, 309, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720, 848. El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l'IRPF.

  • Les SA i S. L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals, sense perjudici de la possibilitat de presentar les declaracions informatives en suport llegible directament per ordinador (DVD) per a més de 10 milions de registres.

  • La resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o pre-declaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic o en suport (per a més de 10 milions de registres).

  • Les Administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

  • Queden exonerats de presentar el model 390 "Declaració-Resum anual de l'IVA" els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d'IVA, tributin només en territori comú i realitzin activitats en règim simplificat i/o operacions d'arrendament de béns immobles urbans, així com els subjectes passius que estiguin obligats a portar els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària havent d'emplenar la informació addicional sol·licitada, en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació del Model 303 d'IVA de l'exercici.

  • El sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària –SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori a partir de l'1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius del qual període de liquidació coincideixi amb el mes natural: grans empreses (facturació superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups d'IVA i inscrits en el REDEME (Registre de Devolució mensual de l'IVA).

   Qui no estiguin obligats a acollir-se al SII el podran fer de forma voluntària, exercint l'opció en el model 036: mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de tenir efecte o en presentar la declaració de començament d'activitat. L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es realitzarà en el model 036: mes de novembre anterior a l'inici de l'any en què tingui efecte. El període de declaració serà trimestral, a partir de 2018.

   Aquells que apliquin el SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d'operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració-resum anual de l'IVA”.

  MODEL 030. DECLARACIÓ CENSAL D'ALTA EN EL CENS D'OBLIGATS TRIBUTARIS, CANVI DE DOMICILI I/O VARIACIÓ DE DADES PERSONALS

  Per comunicar la variació de dades identificatives, l'estat civil, sol·licitar etiquetes identificatives, etc. A més, qui no desenvolupin activitats econòmiques podran:

  • Sol·licitar l'alta en el cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposen de DNI o NIE i participen en operacions amb transcendència tributària.

  • Comunicar el canvi de domicili: amb caràcter general, 3 mesos des del canvi (aquells qui realitzen activitats econòmiques han de presentar el model 036/037).

  MODELS 036/037. DECLARACIÓ CENSAL

  • Declaració d'alta: abans d'iniciar les corresponents activitats o del naixement de l'obligació de retindre o ingressar a compte.

  • Declaració de modificació: 1 mes des de l'endemà de la modificació.

  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament o la cancel·lació efectiva dels seients en el Registre Mercantil. 6 mesos des de la mort de l'obligat tributari (la presentaran els hereus).

  • Sol·licitud NIF: mes següent a la constitució o establiment en territori espanyol de persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, i sempre abans de l'inici de l'activitat.

  • Inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME): amb caràcter general, mes de novembre anterior a l'any en què hagen d'esdevindre efectius.

  • Opcions o renúncies a règims especials: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen d'esdevindre efectius.

  • Opció subjecció a l'IVA per a 2018 i successius i comunicació subjecció a l'IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €: en qualsevol moment i 1 mes des que s'assolix este límit, respectivament.

  • Comunicació de subjecció a l'IVA en vendes a distància: 1 mes des que superin els 35.000 €.

  • Opció o renúncia per ingressar les quotes de l'impost a la importació liquidada per la Duana en la declaració corresponent al període en què es reba el document en què conste la liquidació practicada: amb caràcter general, en novembre.

  • Opció per l'ajornament de l'IVA a la importació per als subjectes passius que tributin exclusivament davant l'Administració tributària foral, per a les quotes liquidades per la Duana corresponents al mes de febrer de 2018 i següents: fins al 15 de gener de 2018.

  • Comunicació de la condició de revenedor de telèfons mòbils i consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals: amb caràcter general, en novembre.

  MODEL 038

  Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en registres públics: mensualment es declaren les del mes natural anterior.

  MODEL 039. COMUNICACIÓ DE DADES. GRUP D'ENTITATS

  • Comunicació d'inici d'activitats i opció per la prorrata especial: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què comenci la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis.

  • Comunicació de modificacions o incorporació d'entitats de nova creació: en el termini de presentació de l'autoliquidació del període en què es produeixi la modificació o incorporació.

  • Inscripció en el REDEME i opcions o renúncies: amb caràcter general, mes de desembre anterior a l'any en què hagen d'esdevindre efectius.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

  Model 113. Comunicació dels guanys patrimonials per canvi de residència a altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d'informació tributària: entre la data del desplaçament i la data de finalització del termini de declaració de l'Impost corresponent al primer exercici en què el contribuent no tingués tal condició com a conseqüència del canvi de residència i variacions, dos mesos des que es produeixin.

  Model 121. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració: termini establert en cada exercici per presentar la declaració de Renda.

  Model 122. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració: entre la data en què els pagaments anticipats s'hagin percebut de forma indeguda fins que finalitzi el termini per a la presentació de la declaració de Renda de l'exercici en què s'hagi percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

  Model 140. Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per maternitat i de comunicació de variacions que afecten el pagament: quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 143. Sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec i de comunicació de variacions que n'afecten el pagament: quan opte per la modalitat d'abonament anticipat i 15 dies naturals següents a les variacions, respectivament.

  Model 145. Comunicació de la situació personal i familiar del perceptor de rendes del treball, o de la seua variació, al pagador: abans de l'inici de cada any natural o a l'inici de la relació.

  Model 146. Pensionistes amb dos pagadors o més. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions: gener i febrer de cada any.

  Model 147. Comunicació voluntària dels treballadors per compte alié que adquiriran la condició de contribuents per l'IRPF, per desplaçar-se a territori espanyol, per a la pràctica de retencions: des dels 30 dies anteriors a l'entrada en territori espanyol fins als 183 dies següents al començament del treball o fins al 30 de juny de l'any següent quan el començament és posterior al 2 de juliol.

  Model 149. Comunicació de l'opció, renúncia i exclusió del Règim especial de tributació per l'impost sobre la renda de no residents per persones físiques que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya per desplaçar-se a territori espanyol. Opció: 6 mesos des de l'inici de l'activitat. Renúncia: novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què haja d'esdevindre efectiu. Exclusió: 1 mes des de l'incompliment dels requisits per aplicar el règim. Fi de desplaçament: 1 mes des que hagués finalitzat el mateix.

  Model 156. Declaració informativa anual de cotitzacions d'afiliats i mutualistes a l'efecte de la deducció per maternitat. Amb caràcter general: 1 a 31 de gener de l'any següent a què correspongui la declaració. Excepcions: fins a l'1 d'abril.

  Model 185. Declaració informativa mensual de cotitzacions de la Seguretat Social i mutualitats: 10 dies naturals següents al mes a què es refereixi la informació.

  Model 186. Declaració informativa de naixements i defuncions: mes natural següent.

  IMPOST SOBRE SOCIETATS

  Model 217. Autoliquidació de l'impost sobre societats: gravamen especial sobre dividends o participacions en beneficis distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari: 2 mesos des del dia de l'acord de distribució de beneficis per la junta general d'accionistes o òrgan equivalent.

  Model 231. Declaració d'informació país per país: 12 mesos següents a la finalització del període impositiu (1 de gener al 31 de desembre quan el període impositiu coincideixi amb l'any natural). Es presentarà comunicació prèvia per les entitats residents en territori espanyol que formin part d'un grup obligat a presentar el model 231 abans de la finalització del període impositiu a què es refereix la informació.

  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

  Model 206. Document ingrés/devolució: 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

  Model 210. No residents sense establiment permanent. Autoliquidació. Amb caràcter general: a ingressar: de l'1 al 20 d'abril, juliol, octubre i gener; quota zero: de l'1 al 20 de gener de l'any següent al de meritació; a tornar: des de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació i en el termini de 4 anys des de la fi del període de declaració i ingrés de la retenció. Rendes de transmissions d'immobles: 3 mesos havent transcorregut 1 mes des de la transmissió. Rendes imputades d'immobles urbans: any natural següent a la meritació.

  Model 211. Retenció en l'adquisició d'immobles a no residents sense establiment permanent: 1 mes des de la transmissió de l'immoble.

  Model 213. Gravamen especial sobre immobles d'entitats no residents: gener.

  Model 216. Declaració-document d'ingrés de retencions i ingressos a compte de rendes de no residents obtingudes sense establiment permanent: 1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre. Per a grans empreses, mensual.

  Model 247. Comunicació voluntària dels treballadors per compte d'altri que vagin a adquirir la condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents per desplaçar-se a l'estranger. El termini de presentació depèn de la durada del desplaçament.

  Model 250. Gravamen especial sobre dividends i rendes de font estrangera per la transmissió de valors d'entitats no residents: 25 dies naturals següents a la data de meritació.

  Model 282. Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de la REF de Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea: mateix termini establert per a la presentació de la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  Model 291. Declaració informativa de comptes de no residents: 1 a 31 de gener.

  Models 294 i 295. Accions i participacions i posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva comercialitzades per entitats residents a l'estranger: primer trimestre de l'any.

  Model 296. Declaració anual de retencions i ingressos a compte: 1 a 31 de gener.

  MODEL 282 DECLARACIÓ INFORMATIVA (RENDA, SOCIETATS I NO RESIDENTS)

  Model 282. Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de la REF de Canàries i altres ajudes d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea: mateix termini establert per a la presentació de la corresponent autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

  Model 04. Sol·licitud d'aplicació del tipus del 4% a vehicles per al transport habitual de discapacitats en cadira de rodes o mobilitat reduïda: abans d'adquirir el vehicle.

  Model 034. Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions en els règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'IVA, a presentar per aquells que vulguen acollir-se a qualsevol dels règims especials i designen Espanya com a estat membre d'identificació.

  • Declaració d'inici: abans de l'inici de les activitats o quan ja s'haguessin iniciat fins al desè dia del mes següent a aquest inici.

  • Declaració de modificació: fins al desé dia del mes següent a la modificació.

  • Declaració de cessament: almenys quinze dies abans del final del trimestre anterior en el qual es pretén deixar d'utilitzar el règim.

  Model 308. Sol·licitud de devolució per subjectes passius ocasionals per lliuraments de mitjans de transport nous: 30 dies naturals des de l'entrega. Sol·licitud de devolució, per subjectes passius en el règim simplificat de l'IVA i que exercisquen l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera, per adquirir determinats mitjans de transport: 20 dies naturals del mes següent a la seva adquisició. Sol·licitud de devolució per ens públics o establiments privats de caràcter social en l'adquisició de béns que es lliuren a organismes reconeguts que els exporten (activitats humanitàries, caritatives o educatives): 3 mesos des de la seva entrega.

  Model 309. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous (excepte empresaris i professionals): abans de la matriculació definitiva. Procediments administratius o judicials d'execució forçosa (llevat de transmissió d'immobles): 1 mes des del pagament de l'import de l'adjudicació. Incompliment del requisit de no transmissió posterior per actes inter vius del vehicle (beneficiaris del tipus reduït de l'IVA en entregues o adquisicions intracomunitàries de vehicles): 4 anys següents a la seva data d'adquisició.

  Model 303 i 322. Opció o revocació de l'aplicació prorrata especial, per a activitats en curs: presentació de l'autoliquidació de l'últim període, fins al 30 de gener de l'any següent.

  Model 360. Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en altres Estats membres per empresaris i professionals establerts en el territori d'aplicació de l'impost i en el territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals establerts en les Illes Canàries, Ceuta o Melilla: des del dia següent de cada trimestre o any fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Model 361. Sol·licitud de devolució de l'IVA suportat en el territori peninsular espanyol i Illes Balears per empresaris i professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost ni a la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla: des del dia següent de cada trimestre o any i fins al 30 de setembre de l'any natural següent.

  Models 362 i 363. Sol·licitud de reemborsament i de reconeixement previ d'exempció en el marc de relacions diplomàtiques, consulars i dels organismes internacionals reconeguts: 6 mesos després de finalitzar cada trimestre natural i abans de realitzar l'operació, respectivament.

  Model 364. Sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades relatives a l'OTAN, a les Casernes Generals Internacionals d'aquesta Organització i als Estats part en aquest Tractat: sis mesos posteriors a la finalització del trimestre a què corresponguin les quotes suportades.

  Model 365. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'OTAN, a les Casernes Generals Internacionals d'aquesta Organització i als Estats part en aquest Tractat: amb caràcter previ a la realització de cada operació.

  IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT

  Models 05 i 06. Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de base imposable amb reconeixement previ i declaració d'exempcions i no subjeccions sense reconeixement previ, respectivament: abans de la matriculació definitiva.

  Model 568. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori: 1 a 20 de gener, abril, juliol i octubre.

  Model 576. Autoliquidació. S'hi declaren les operacions subjectes i no exemptes: després de sol·licitar la matriculació definitiva del mitjà de transport i abans que tinga lloc. Si el fet imposable no és la matriculació definitiva, 15 dies naturals des de la meritació de l'impost.

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

  Model 511. Relació mensual de notes d'entrega de productes amb l'impost meritat a tipus reduït o amb aplicació d'un supòsit d'exempció, expedits pel procediment de vendes en ruta: 5 dies hàbils següents a la finalització del mes a què correspon la informació.

  Models 540 dels comprovants i rebuts d'entrega expedits per documentar els avituallaments a aeronaus i 541 a embarcacions, realitzades pel procediment de vendes en ruta i de les notes d'entrega expedides dins el procediment de venda en ruta, NE: mes següent a la seua expedició.

  Models 542 rebuts i comprovants d'entrega expedits durant un trimestre per documentar els avituallaments a aeronaus i 543 a embarcacions, no realitzats pel procediment de vendes en ruta; 546 de subministrament de gasoil marcat a embarcacions amb devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs i 547 relació d'abonaments realitzats a detallistes de gasoil bonificat per les entitats emissores de mitjans de pagament específics, efectuats durant un trimestre: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre.

  Models 544 i 545. Relacions de pagaments efectuats mitjançant xecs gasoil bonificat i targetes gasoil bonificat i la relació de subministraments de carburants realitzats en el marc de les relacions internacionals amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs efectuats durant un trimestre: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del trimestre.

  Model 551. Relació mensual de documents simplificats d'acompanyament expedits: mes següent a les expedicions referides.

  Models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580 s'utilitzaran exclusivament per a les declaracions relatives a fàbriques i dipòsits fiscals: 1 al 20 del mes següent al de la finalització del mes en què es produeixen les meritacions per a l'Impost sobre Hidrocarburs i Tabac, 1 al 20 del segon mes següent a què finalitza el trimestre en què s'han produït les meritacions, o 1 al 20 del tercer mes següent a aquell en què s'han produït les meritacions per a l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques.

  Models 559 i de relació de beneficiaris del règim de recol·lectors, per a la liquidació i pagament de l'Impost sobre l'Alcohol i Begudes Derivades en els règims de destil·lació artesanal i de colliter. Liquidació de la tarifa 1a: moment en què se sol·licite l'autorització per a destil·lar. Liquidació de la tarifa 2a: trimestre natural o mensual per a subjectes passius que liquiden l'IVA mensualment: 20 primers dies naturals del segon mes següent a l'en què finalitza el trimestre o del tercer mes següent a què finalitza el mes.

  DDC i DCC. Declaració desglossament de quotes centralitzades: en els mateixos terminis que la declaració-liquidació única.

  IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

  Model 588. Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Autoliquidació per cessament d'activitat de gener a octubre: dins el mes de novembre del mateix any natural en què es produeixi el cessament.

  INTRASTAT (ESTADÍSTICA COMERÇ INTRACOMUNITARI)

  Models N-I, N-E, O-I, O-E. Obligats a subministrar la informació estadística: 12 primers dies naturals del mes següent a què es van realitzar les operacions.

  Model 763 Autoliquidació: durant el mes següent a la finalització de cada trimestre natural.

  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

  Model 840

  • Declaració d'alta: 1 mes des de l'inici de l'activitat. Subjectes passius que hagen estat aplicant alguna exempció de l'impost i deixen de complir-ne els requisits: mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu resulte obligat.

  • Declaració de variació: 1 mes des de la variació. 

  • Declaració de baixa: 1 mes des del cessament. Subjectes passius de l'impost que apliquen alguna de les exempcions: durant el mes de desembre anterior a l'any en què el subjecte passiu quede exonerat de tributar per este impost.

  Model 848. Comunicació de l'import net del volum de negoci: 1 de gener a 14 de febrer de l'exercici en què hagi d'assortir efectes la comunicació.

 • Recorde Recorde

  Recorde:

  Si el venciment coincidix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en este calendari.

  Aquest calendari s'ha confeccionat en desembre de 2017, amb projectes normatius en tramitació.

  Per consultar la normativa publicada i més informació tributària:

  901335533 i www.agenciatributaria.es