Qui té obligació de declarar?

Estan obligats a declarar (siga confirmant un esborrany o presentant una declaració)  tots els contribuents persones físiques residents en Espanya, excepte els que hagen percebut, exclusivament, rendes procedents de:

 1. Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:
  • Sempre que procedisquen d'un sol pagador.
  • Quan existisquen diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per orde de quantia  no superen en conjunt la quantitat de 1.500 euros.
  • Quan els únics rendiments de treball consistisquen en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, Plans de previsió assegurats i prestacions d'assegurances de dependència), sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s'haguera realitzat d'acord amb el procediment especial reglamentàriament establit (a sol·licitud del contribuent mitjançant presentació del model 146).

  El límit es fixa en 12.000 euros anuals en els següents supòsits:

  1. Quan els rendiments del treball procedisquen de més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per orde de quantia superen la quantitat de 1.500 euros anuals.
  2. Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  3. Quan el pagador dels rendiments del treball no estiga obligat a retindre.
  4. Quan es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

  Tenen la consideració el 2015 de rendiments del treball sotmesos a un tipus fix de retenció:  les retribucions percebudes per la con­dición d'administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facen les seues vegades i altres membres d'altres òrgans representatius (retenció del 37%), així com els rendiments derivats d'impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l'elabo­ración d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedisca el dret a la seua explotació (retenció del 19% fins i tot el 12 de juliol de 2015 i del 15% des de l'esmentada data fins al 31 de desembre de 2015).

 2. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmeses a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

  A partir de l'1 de gener de 2014 s'exclou del límit conjunt de 1.600 euros anuals els guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d'accions o partici­pacions d'institucions d'inversió col·lectiva en què la base de retenció no es determine per la quantia a integrar en la base imposable. Quan la base de retenció no s'haja determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable, el guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva no podrà computar-se com a guany patrimonial sotmés a retenció o ingrés a compte a l'efecte dels límits excloents de l'obligació de declarar.

 3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del Tresor i subvencions per a adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

  No hauran de presentar declaració en cap cas els qui obtinguen el 2015 rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, o guanys patrimonials que conjuntament no superen  els 1.000 euros ni els qui hagen tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

  No obstant això, encara que no estiguen obligats a declarar, tots els contribuents que tinguen dret a rebre una devolució han de confirmar l'esborrany o presentar la declaració per obtindre-la.

  Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

  Estan obligats a declarar, si més no, els contribuents que perceben qualsevol altre tipus de rendes diferents de les anteriors o superen els imports màxims indicats.