Deduccions familiars.Guia Declaració Renda 2015

A partir de l'1 de gener de 2015 van entrar en vigor noves deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, dirigides a contribuents que formen part d'una família nombrosa en les seues diferents modalitats, a contribuents amb descendents o ascendents amb discapacitat a càrrec, o a contribuents que siguen ascendents de famílies monoparentals (separats legalment o sense vincle matrimonial) amb dos fills per qui tinga dret a la totalitat del mínim previst a l'article 58.de la LIRPF i sense dret a percebre anualitats per aliments.

Per a facilitar a estos contribuents la tramitació de l'esborrany/declaració de la Renda 2015, s'adjunten instruccions per a cada un dels supòsits: