¿Qué datos se certifican?

Los hechos o datos que se certifiquen se referirán exclusivamente al obligado tributario al que se refiere el certificado tributario, sin que puedan incluir ni referirse a datos relativos a terceros.

No se certificaran dades relatives a obligacions tributàries respecte de les quals haja prescrit el dret de l'Administració per tal de determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna liquidació.

Tampoc no s'expedirà un certificat sobre el compliment d'obligacions tributàries mentre no haja vençut el termini voluntari per al seu compliment.