Què acrediten els certificats tributaris?

Els certificats tributaris podran acreditar, entre altres circumstàncies, la presentació de declaracions, autoliquidacions i comunicacions de dades o extrems concrets continguts en elles, la situació censal, el compliment d'obligacions tributàries i l'existència o inexistència de deutes o sancions pendents de pagament que consten a les bases de dades de l'Administració tributària.