Validesa dels certificats tributaris.

Tret que la normativa especifica del certificat tributari establisca una altra cosa diferent, els certificats tributaris tindran validesa durant 12 mesos a partir de la data de la seua expedició mentre no es produïsquen modificacions de les circumstàncies determinants del seu contingut, quan es referisca a obligacions periòdiques, o durant tres mesos, quan es referisca a obligacions no periòdiques.