Guia d'usuari. Certificació per a contractistes i sotscontractistes

 • Certificació per a contractistes i sotscontractistes 

  El artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria establece que las personas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, serán responsables subsidiarios de la deuda derivada de las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

  Esta responsabilitat no serà exigible quan el contractista o subcontractista haja aportat al pagador un certificat específic de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries emés a este efecte per l'Administració tributària durant els dotze mesos anteriors al pagament de cada factura corresponent a la contractació o subcontractació.

  Por tanto, el certificado (positivo) exime de responsabilidad al pagador, aunque no sea él quien debe solicitarlo, sino que lo deberá pedir la persona o entidad con la que contrate o subcontrate obras o servicios, quien deberá entregarlo al pagador, una vez lo reciba de la Agencia Tributaria.

  A. Modalitats de sol·licitud

  1. Per Internet, a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària

  a) Amb signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNIe) o bé utilitzant Cl@ve PIN, en la direcció

   https://www.agenciatributaria.gob.es/AEATsede/tramitacion/G303.shtml

  Sempre que el resultat del certificat siga positiu, el certificat es genera immediatament. Si el resultat del certificat és negatiu, obtindrà el seu certificat en l'opció “Recollida" en el termini de tres a cinc dies hàbils des que es va realitzar la sol·licitud.

  b) Si no disposa de certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN, en la direcció

   https://www.agenciatributaria.gob.es/AEATsede/tramitacion/G303.shtml en l'opció “Sol·licitud sense certificat”

  En este cas haurà de complimentar  el NIF del sol·licitant i l'import de la casella 84 de la seua declaració-resum anual de IVA (model 390) o de la casella 03 de la seua declaració-resum anual de retencions (model 190).

  En tot cas, s'ha d'incloure el NIF del pagador per a qui se sol·licita el certificat. Haurà d'efectuar-se una sol·licitud per cada pagador.

  2. En oficines de l'Agència Tributària, mitjançant l'emplenament del nou formulari (01C), en què s'han de consignar les dades identificatives del sol·licitant i del pagador o pagadors.

  Formulari 01C http://www.agenciatributaria.es/AEATinternet/Modelos_formularios/modelo_01C.shtml

  B. Caràcter del certificat

  . Positiu de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
  • Es denega el certificat per deutes del sol·licitant.
  • Se deniega el certificado por falta de presentación de declaraciones del solicitante.
  • Es denega el certificat per estar inhabilitat el sol·licitant per a rebre ajudes o suvbenciones públiques per sentència ferma.
  • Es denega el certificat per estar inhabilitat el sol·licitant per a rebre ajudes o suvbenciones públiques sanció administrativa.
  • Es denega el certificat per baixa al cens del sol·licitant.
  • Es denega el certificat per estar condendo per delicte fiscal el sol·licitant.

   C. Nombre de certificats

  Cada sol·licitant rebrà un certificat específic per a cada pagador, raó per la qual resulta imprescindible consignar el NIF dels pagadors a la sol·licitud.

   D. Enviament dels certificats

  1. Si se solicitó por internet, se emitirán por el Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria y se enviarán por correo al domicilio fiscal del solicitante. A més, si la sol·licitud es va realitzar amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN s'obtindrà immediatament si és positiu o es descarregarà, si resulta negatiu en

  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEATsede/tramitacion/G303.shtml 

  en l'opció “Recollida”

  2. Si es va sol·licitar per mitjà del model 01C, el certificat s'enviarà al sol·licitant atenent la prelació següent:

  . Al domicili assenyalat a tal efecte a la sol·licitud.
  • Al domicili electrònic si s'ha subscrit al Servici de Notificacions Telemàtiques Segures. 
  • Al domicili consignat a l'efecte de notificacions en els models 030/036/037.
  . Al domicili fiscal.

  E. Consulta de l'estat de tramitació

  En seu electrònica, dins de “els meus expedients” podrà consultar l'estat de tramitació de les certificacions sol·licitades. Haurà de disposar de certificat electrònic o DNIe.
  F. Comprovació de certificacions expedides

  Tots els certificats emesos qualsevol que haja estat la modalitat de sol·licitud disposaran d'un codi de verificació segur perquè el pagador destinatari puga verificar-ne l'autenticitat i validesa.