Expedició dels certificats tributaris

L'òrgan competent de l'Administració tributària haurà d'expedir el certificat en el termini de 20 dies, llevat que en la normativa reguladora del certificat tributari s'hi haja fixat un termini diferent.Per exemple, en el cas de certificats de contractistes i subcontractistes el termini és de 3 a 5 dies hàbils.

El certificat tributari s'enviarà al sol·licitant seguint esta prelació:

  1. Al domicili assenyalat a tal efecte a la sol·licitud (en el cas de sol·licituds presentades en una Administració de l'AEAT).

  2. Al domicili electrònic si s'haguera subscrit al servei de notitificaciones electròniques en Adreça Electrònica Habilitada.

  3. Al domicili consignat a efectes de notificacions en els models 030, 036 o 037.

  4. Al domicili fiscal.

En el cas de les sol·licituds realitzades per Internet amb signatura electrònica avançada o Cl@ve PIN, la certificació s'obtindrà directament a la Seu electrònica.