Expedició dels certificats tributaris

L'òrgan competent de l'Administració tributària haurà d'expedir el certificat en el termini de 20 dies, llevat que en la normativa reguladora del certificat tributari s'hi haja fixat un termini diferent. Por ejemplo, en el caso de certificados de contratistas y subcontratistas el plazo es de 3 a 5 días hábiles.

El certificado tributario se enviará al solicitante atendiendo la siguiente prelación:

  1. Al domicili assenyalat a tal efecte a la sol·licitud (en el cas de sol·licituds presentades en una Administració de l'AEAT).

  2. Al domicili electrònic si s'haguera subscrit al servei de notitificaciones electròniques en Adreça Electrònica Habilitada.

  3. Al domicili consignat a efectes de notificacions en els models 030, 036 o 037.

  4. Al domicili fiscal.

En el cas de les sol·licituds realitzades per Internet amb signatura electrònica avançada o Cl@ve PIN, la certificació s'obtindrà directament a la Seu electrònica.