Efectes dels certificats tributaris

Les certificats tributaris tindran caràcter informatiu i no es podrà interposar cap recurs contra ells, sense perjudici de poder manifestar la seua disconformitat amb qualsevol de les dades que formen part del seu contingut en el termini de deu dies, mitjançant escrit en el qual se sol·licite la modificació de la certificació dirigida a l'òrgan que l'haja expedit, a què s'adjuntaran els elements de prova que estime convenient per a acreditar la seua sol·licitud.