Contingut dels certificats tributaris.

Els certificats tributaris contindran, almenys, les següents dades i circumstàncies:

  • Nom i cognoms o raó social o denominació completa, Número d'Identificació Fiscal i domicili fiscal de l'obligat tributari.
  • Les circumstàncies, obligacions o requisits que hagen de ser certificats.
  • La inexistència de la informació que se sol·licita a les bases de dades de l'Administració tributària o la improcedència de subministrar l'esmentada informació, quan esta no es puga certificar.
  • Lugar, fecha y firma del órgano competente para su expedición y el código seguro de verificación.