Comprovació de l'autenticitat i validesa dels certificats.

El contingut, autenticitat i validesa del certificat tributari es podrà comprovar a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, en la següent ruta:

  • Seu electrònica
  • Utilitats,
  • Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)

S'utilitzarà el Codi Segur de Verificació (CSV) que figure al certificat.

 Les còpies dels certificats tindran la mateixa validesa i produiran idèntics efectes als certificats, en poder comprovar-se el contingut, autenticitat i validesa de les còpies mitjançant el Codi Segur de Verificació (CSV).