Certificados tributarios que pueden ser solicitados por Internet

 • Certificats tributaris que poden ser sol·licitats per Internet


  La sol·licitud de certificats tributaris a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària es realitzarà en la següent ruta, utilitzant els tràmits associats a cada tipus de certificat:

  • Seu electrònica
  • Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre),
  • Certificacions

  En general, la sol·licitud de certificats tributaris des de la Seu electrònica de l'Agència Tributària ha requerit la identificació del sol·licitant mitjançant algun sistema de signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNI electrònic).No obstant això, cada vegada són més els certificats que es poden sol·licitar també amb algun sistema de signatura electrònica no avançada, per exemple amb Cl@ve PIN.També és possible la sol·licitud i recollida immediata (online) de certificats de l'IRPF sense necessitat de disposar de certificat electrònic, aportant les dades que se sol·liciten i un número de telèfon mòbil a què l'Agència Tributària li remetrà un SMS amb el Codi Segur de Verificació (CSV).Amb l'esmentat CSV podrà descarregar i imprimir el certificat de l'IRPF.

  La sol·licitud de certificats tributaris utilitzant algun dels sistemes de signatura electrònica citats en el paràgraf anterior implica, amb caràcter general, que estos es generaran de forma immediata, per la qual cosa si el resultat del certificat és positiu, es podrà descarregar de forma immediata.

  Si desitja recuperar certificats ja expedits, ha d'utilitzar l'opció "Consulta de certificacions ja expedides".

  També, sense necessitat de disposar de signatura electrònica avançada o Cl@ve PIN podrà sol·licitar els següents certificats tributaris a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària:

  • Contractistes i sotscontractistes
  • Certificats de Renda
  • Certificat d'operador intracomunitari

  Haurà d'introduir les dades que se li sol·liciten en cada cas concret i, una vegada que el certificat haja sigut emés, s'enviarà al domicili consignat a efectes de notificacions/domicili fiscal, o al seu domicili electrònic si s'haguera subscrit al servei de notificacions electròniques en Adreça Electrònica habilitada.

  A més per a la sol·licitud de certificats tributaris per Internet a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, pot actuar representat per apoderat o col·laborador social.

 • Normativa col·laboració social:
  • Resolución de 12 de enero de 2018,

   de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos, para la solicitud de certificados tributarios.

    (BOE, 23-enero-2018) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana