Què és un certificat electrònic?

Un certificat electrònic emés i firmat per una entitat amb capacitat per a això i que servix per a identificar una persona.

A eixa entitat se li sol cridar de diferents formes com:autoritat de certificació, prestador de serveis de certificació.

El document identifica una persona física o jurídica i una clau pública que se li ha assignat per poder realitzar processos de signatura i/o xifratge.Cada certificat està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs al certificat.

D'una manera més formal, segons la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica, un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de servicis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura (clau pública) a un signant i en confirma la identitat.