Tipus de certificat electrònic

Atenent la normativa, existixen dos tipus de certificats electrònics fonamentals:

  • Certificat electrònic: es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.
  • Certificado reconocido: és un certificat electrònic que complix amb els requisits recollits en la Llei de Signatura Electrònica 59/2003 tant quant al seu contingut, com en certes condicions que ha de complir el prestador de serveis de certificació.

Atenent la normativa actual podem diferenciar entre certificats de persona física, de persona jurídica, d'entitat sense personalitat jurídica i certificat d'Administració Pública.

A partir de l'1 de juliol de 2016 han de deixar d'emetre's certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, si bé estos certificats (conforme a les directrius del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) podran continuar utilitzant-se fins a la seua caducitat o revocació.Per a substituir als esmentats certificats, es podran utilitzar certificats de signatura electrònica de representant de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica.

D'acord amb esta nova normativa els tipus de certificats són:

  • Certificat de persona física:és el que identifica una persona individual.

  • Certificat de representant de persona jurídica:s'expedix a les persones físiques com representants de les persones jurídiques.      .

  • Certificat de representant entitat sense personalitat jurídica:s'expedix a les persones físiques com representants de les entitats sense personalitat jurídica en l'àmbit tributari i altres de previstos en la legislació vigent.

  • Certificats AP (Administració Pública).

Atenent al suport del certificat, es parla de:

  • Certificado software: es aquel que consiste en un fichero software, que no tiene soporte físico alguno más que el propio ordenador o servidor donde se instala.
  • Certificado de tarjeta: és aquell que es troba allotjat en una targeta.

Las anteriores tipologías de certificados no son las únicas que nos podemos encontrar, si bien sí son las más difundidas.

L'Agència Tributària no és emissora de certificats electrònics, però actua com a Oficina d'Inscripcions dels certificats emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

A estos efectes i en relació amb els nous certificats de la FNMT-RCM s'informa:

IMPORTANTE:La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre–Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM) amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis tècnics exigits per la normativa, començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris a partir del 6 de juny de 2016.A partir d'eixa data, deixaran d'emetre's els actuals certificats de persona jurídica i d'entitat sense personalitat jurídica, i la renovació dels mateixos no podrà realitzar-se a través de la pàgina web.No obstant això, podran continuar utilitzant-se fins a la seua caducitat o revocació.

La FNMT-RCM oferix una nova modalitat de certificat de representant de persona jurídica denominat certificat de Representante per a administradors únics i solidaris.Esta certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM s'expedix als administradors únics o solidaris com representants de les persones jurídiques per a les seues relacions amb les administracions públiques i en la contractació de béns o serveis propis o concernents al seu gir o trànsit ordinari.El Signant actua en representació d'una Persona Jurídica en qualitat de representant legal amb el seu càrrec d'administrador únic o solidari inscrit en el Registre Mercantil.

L'avantatge o facilitat que oferix esta modalitat de certificats és que si el representant legal, administrador únic o solidari, disposa d'un certificat de persona física de la FNMT-RCM o un DNIe, es pot obtindre el certificat d'administrador únic o solidari sense haver de personar-se en una oficina d'inscripcions, identificant-se a través d'internet (sempre i quan el certificat de persona física no provinguen d'una renovació).En qualsevol cas, ja no és necessari anar al registre mercantil per a l'acreditació de les facultats de representació, reduint el nombre de viatges/tràmits que es necessiten per a obtindre el certificat.

Per a més informació visite la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.