Cicle de vida dels certificats

Un certificat té el següent cicle de vida:

Obtenció del certificat: en primer lloc cal demanar el certificat a una Autoritat de Certificació (AC).Normalment, en l'obtenció es distingixen tres passos.Un primer pas, que sol ser via Internet des de la pàgina web de l'Autoritat de Certificació, de sol·licitud.Un segon pas on és necessària la presència física del sol·licitant davant d'alguna de les Oficines d'Inscripcions, o també anomenades Autoritats de Registre, habilitades per l'AC.Finalment, la descàrrega del certificat, via Internet normalment.

Per a operar amb la AEAT, consulte la llista d'Autoritats de Certificació acreditades.Després en les pàgines web de cada Autoritat de Certificació, trobarà les Oficines d'Inscripcions admeses per ella.

Instal·lació del certificat: Una vegada una Autoritat de Certificació ens haja emés un certificat i l’hàgem descarregat, cal instal·lar-lo en el navegador del nostre ordinador.Realment açò consistix a importar-lo.Això passa quan el certificat és solament software.Quan el certificat és de targeta no cal instal·lar el certificat en el navegador.Es farà ús d'ell inserint la targeta al lector de targetes.

Importar un certificat: quan tenim un certificat en algun medi d'emmagatzemament, ja siga este intern o extern al nostre equip i volem portar-lo al navegador diem que s'importarà un certificat.També és possible importar un certificat a una targeta.

Exportar un certificat: els certificats poden raure en una targeta criptogràfica, o bé en el navegador de l'usuari (suport programari).En este cas, el Certificat d'Usuari s’ha d’exportar a un dispositiu USB o altre mitjà d'emmagatzemament, per tindre'n una còpia de seguretat, ja que amb la reinstal·lació del sistema operatiu o de navegadors es pot perdre.

També pot exportar-se per a simultaniejar el seu ús en altres equips o navegadors.

Període de validesa del certificat: és el temps durant el qual un certificat es pot fer servir.Este període de validesa no pot ser superior a cinc anys i pot variar depenent del tipus de certificat, de l'àmbit del seu ús i fins i tot de l'Autoritat de Certificació que l'emeta.Així, un certificat de representant de persona jurídica emés per la FNMT classe 2 té un període de validesa de dos anys.Per la seua part un certificat de persona física emés per FNMT classe 2 té un període de validesa de quatre anys.

Caducitat d'un certificat: una vegada expirat el període de validesa que es reflectix al certificat, el certificat es diu que està caducat i deixa d'estar operatiu.

Renovar un certificat: quan un certificat està a prop de la seua data de caducitat, si volem tornar a utilitzar-lo, cal realitzar la renovació del certificat abans d'arribar a la data límit.És renovable sense necessitat de realitzar de nou tots els passos anteriors.

Depenent de l'Autoritat de Certificació i del tipus de certificat, este podrà o no ser renovat telemàticament.Així, la FNMT només permet la renovació dels certificats de persona física, de manera que podrà sol·licitar-se la renovació telemàtica d'este tipus de certificats utilitzant el mateix certificat electrònic que es vol renovar sempre que la sol·licitud s'efectue durant els 60 dies anteriors a la seua caducitat i sempre que a més, el certificat que s'utilitzarà en la renovació haguera sigut obtingut mitjançant acreditació presencial en un termini inferior a 5 anys.

Suspensió d'un certificat: la suspensió deixa sense efectes el certificat durant un període de temps i en unes condicions determinades.

La possibilitat de suspensió d'un certificat així com el procediment establit en el seu cas per a la mateixa depenen de l'Autoritat de Certificació que l'haja emés (pot consultar la pàgina web de l'Autoritat de Certificació corresponent).

Revocar un certificat: En cas de pèrdua o sospita que el certificat haja estat copiat per persones estranyes, és possible la revocació, que consistix a anul·lar la validesa del certificat abans de la data de caducitat que consta en el certificat mateix.

Eliminar un certificat: és l'operació de llevar el certificat del navegador o d'una targeta criptogràfica.Realitzada esta operació no es podrà utilitzar més tret que s'haja fet còpia de seguretat.Recorde que no es pot fer còpia de seguretat d'un certificat en targeta, per la qual cosa en este cas l’eliminaria definitivament.Se sol fer quan el certificat ja ha caducat.