¿Puede un menor de edad ser titular de un certificado electrónico? 

Hay que distinguir entre certificados en tarjeta (certificados hardware) como es el caso del DNIe y certificados en navegador (certificados software) como los generados por la FNMT.

DNIe:

L'article 1.4 del Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, que regula l'expedició del document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica  permet als espanyols majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar, la identificació electrònica del seu titular així com realitzar la signatura electrònica dels seus documents.Per al cas dels espanyols menors d'edat, o que no gaudisquen de plena capacitat d'obrar, establix que el DNIe contindrà únicament la utilitat de la identificació electrònica, per a la qual cosa s'emetrà amb el respectiu certificat d'autenticació activat.  

Per tant, amb el DNIe el menor d'edat podrà acreditar la seua identitat per mitjans telemàtics, però no tindrà capacitat per a realitzar la signatura electrònica.

Certificados software:

Los certificados sólo podrán solicitarlos los mayores de 18 años o menores emancipados, y según las consideraciones siguientes:

Expedición de certificados a menores de edad

  1. La majoria d'edat és:
    1. Per a espanyols:18 anys
    2. Per a estrangers:entre 18 i 21 anys.En caso de dudas, el solicitante deberá aportar la acreditación de su mayoría de edad, según el país de origen, mediante certificado de su embajada o consulado.
  2. Menors emancipats.Pueden solicitar el certificado, pero han de acreditar su emancipación:
    1. Españoles:certificado literal del Registro Civil
    2. Per a estrangers:entre 18 i 21 anys.Según el país de origen, mediante el certificado correspondiente de su embajada o consulado.

Por tanto, un menor de edad no puede ser titular de un certificado electrónico salvo los supuestos de emancipación debidamente acreditados.