Què és les suspensió d'un certificat

La suspensió deixa sense efectes el certificat durant un període de temps i en unes condicions determinades.

La possibilitat de suspensió d'un certificat, així com el procediment establit en el seu cas per a l'esmentada suspensió, depenen de l'Autoritat de Certificació que l'haja emés (pot consultar la pàgina web de l'Autoritat de Certificació).

La FNMT-RCM podrà suspendre la vigència dels Certificats de representació per les següents causes:

- a sol·licitud del legítim interessat;

- a sol·licitud d'Autoritat Judicial;

- per existir dubtes fundats sobre la concurrència de les causes d'extinció de la vigència dels certificats.

Així mateix, la sol·licitud de suspensió pot deure's a l'existència d'una investigació o procediment judicial o administratiu en curs, la conclusió del qual puga determinar que el certificat està afectat per una causa de revocació.En estos casos la FNMT-RCM, a sol·licitud del legítim interessat, suspendrà la vigència del certificat pel termini requerit i, transcorregut este termini, procedirà a la revocació del certificat tret que a la FNMT-RCM se li sol·licite, de forma fefaent pel legítim interessat, la reactivació del mateix.

La FNMT procedirà a suspendre el certificat de forma provisional durant un termini de trenta dies, termini després del qual s'extingirà el certificat mitjançant la seua revocació directa tret que s'haguera alçat la suspensió mitjançant sol·licitud de cancel·lació de la suspensió.(Este termini de trenta dies podrà veure's alterat en funció dels procediments judicials o administratius que el pogueren afectar).