Com se sol·licita la suspensió d'un certificat

La possibilitat de suspensió d'un certificat, així com el procediment establit en el seu cas per a la mateixa, depenen de l'Autoritat de Certificació que l'haja emés (pot consultar la pàgina web d ela Autoritat de Certificació).

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) permet la suspensió de certificats.A estos efectes, la suspensió d'un certificat podrà realitzar-se pel subscriptor, pel representant o per una persona diferent amb la deguda autorització. 

La sol·licitud de la suspensió dels certificats de representació es podrà realitzar a través de les Oficines d'Inscripcions implantades per les Entitats usuàries amb les quals la FNMT-RCM haja subscrit el conveni corresponent.

Si durant el termini de suspensió del certificat este caducara o se sol·licitara la seua revocació, es produiran les mateixes conseqüències que per als certificats no suspesos que es veren afectats per supòsits de caducitat o de revocació respectivament.