Documentació acreditativa per a l'expedició d'un certificat electrònic de representant de persona jurídica

A partir de l'1 de juliol de 2016 es deixaran d'emetre certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, si bé estos certificats (conforme a les directrius del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) podran continuar utilitzant-se fins a la seua caducitat o revocació.Per a substituir als esmentats certificats es podran utilitzar certificats de signatura electrònica de representant de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica.

L'autoritat certificadora establix la documentació que el sol·licitant ha de presentar per a l'acreditació de la identitat.Habitualment, esta informació està publicada al Web de l'entitat emissora del certificat.

En el cas dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'AEAT actua com a Oficina de Registre per a l'acreditació de la identitat (en cap cas no és emissora del certificat electrònic).Les entitats no residents en territori espanyol podran gestionar-lo a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger habilitades per a això, sense necessitat de realitzar un desplaçament a Espanya.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FMMT), amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis tècnics exigits per la normativa, començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris a partir del 6 de juny de 2016.

Per als certificats electrònics de representant de persona jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:

A. Documentació relativa a l'entitat:

Les societats mercantils i la resta de persones jurídiques la inscripció de la qual siga obligatòria en el Registre Mercantil:certificat recent del Registre Mercantil expedit amb termini no superior als quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat relatiu a les dades de constitució i personalitat jurídica de les mateixes (serà vàlida, a estos efectes, una nota simple amb tots els seus fulls segellats pel Registre).El termini assenyalat anteriorment començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.

Les Associacions, Fundacions i Cooperatives no inscriptibles en el Registre Mercantil:certificat recent del registre públic, expedit amb data no superior a quinze dies anteriors a la data de de sol·licitud del certificat, on consten inscrites, relatiu a la seua constitució.L'esmentat termini començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius. 

Las sociedades civiles y demás personas jurídicas:document públic que acredite la seua constitució de manera fefaent.

B. Documentació relativa al representant:

Si el sol·licitant és administrador o representant legal subjecte a inscripció registral;certificat del corresponent Registre relatiu al seu nomenament i vigència del seu càrrec, sent vàlida a estos efectes una nota simple amb tots els seus fulls segellats pel Registre.L'esmentat certificat o nota simple haurà d'haver sigut expedit durant els quinze dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat de representant de persona jurídica, termini que començarà a comptar des de l'endemà al de la data d'expedició, sense computar dissabtes, diumenges i dies festius.

En el supòsit de representació voluntària, a més d'un dels dos documents recollits en el paràgraf anterior, serà necessari presentar un poder notarial que continga una clàusula especial per a sol·licitar electrònic de representant de persona jurídica.

El poder dels representants voluntaris, només s'entendrà que és suficient a efectes de l'expedició del certificat de representant de Persona Jurídica quan continga una clàusula especial i expressa d'apoderament per a l'obtenció del certificat.

La persona física sol·licitant del certificat, a l'efecte de la seua identificació, haurà de comparéixer en qualsevol oficina d'acreditació, i s'acreditarà mitjançant un document nacional d'identitat.Es podrà prescindir de la personació si la seua firma a la sol·licitud del Certificat Electrònic de representant  de persona jurídica ha sigut legitimada en presència notarial.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FMMT) oferix una nova modalitat de certificat denominat certificat de Representante per a administradors únics i solidaris.Esta certificació electrònica expedida per la FNMT-RCM vincula un Signant a amb unes Dades de verificació de Firma i confirma la seua identitat.El Signant actua en representació d'una Persona Jurídica en qualitat de representant legal amb el seu càrrec d'administrador únic o solidari inscrit en el Registre Mercantil.

L'avantatge o facilitat que oferix esta modalitat de certificats és que si el representant legal, administrador únic o solidari, disposa d'un certificat de persona física de la FNMT-RCM o un DNIe, es pot obtindre el certificat d'administrador únic o solidari sense haver de personar-se en una oficina d'inscripcions, identificant-se a través d'internet (sempre i quan el certificat de persona física no provinguen d'una renovació).En qualsevol cas, ja no és necessari anar al registre mercantil per a l'acreditació de les facultats de representació, reduint el nombre de viatges/tràmits que es necessiten per a obtindre el certificat.

Per a més informació visite la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.