Documentació acreditativa en el cas de certificat electrònic de representant d'entitat sense personalitat jurídica

A partir de l'1 de juliol de 2016 es deixaran d'emetre certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, si bé estos certificats (conforme a les directrius del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) podran continuar utilitzant-se fins a la seua caducitat o revocació.Per a substituir als esmentats certificats es podran utilitzar certificats de signatura electrònica de representant de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica.

L'autoritat certificadora establix la documentació que el sol·licitant ha de presentar per a l'acreditació de la identitat.Habitualment, esta informació està publicada al Web de l'entitat emissora del certificat.

En el cas dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'AEAT actua com a Oficina de Registre per a l'acreditació de la identitat (en cap cas no és emissora del certificat electrònic).Les entitats no residents en territori espanyol podran gestionar-lo a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger habilitades per a això, sense necessitat de realitzar un desplaçament a Espanya.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FMMT), amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis tècnics exigits per la normativa, començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris a partir del 6 de juny de 2016.

Per als certificats electrònics de representant d'entitat sense personalitat jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:

A. Documentació relativa a l'entitat:

 • Les entitats que s'hagen d'inscriure en un registre públic o especial presentaran a més de la sol·licitud, el certificat o nota simple acreditativa de la seua inscripció en el registre, expedit en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.En particular s'aportaran els següents documents:
  • Fondos de inversión, fondos de capital-riesgo, fondos de regulación del mercado de títulos hipotecarios, fondos de titulización hipotecaria, fondos de titulización de activos, fondos de garantía de inversiones y fondos de pensiones:certificat d'inscripcion en el registre corresponent del Ministeri que ostenta estes competències o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en el qual conste la identificació de la identitat gestora del fons.
  • Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú:certificat d'inscripció dels estatuts en el registre del Ministeri que ostenta estes competències o, en el seu cas, del registre corresponent de la Comunitat Autònoma.
  • Unions temporals d'empreses acollides al seu règim fiscal especial:certificat d'inscripció en el registre especial d'unions temporals d'empreses. No serà necessària l'aportació d'esta documentació quan l'Agència Estatal d'Administració Tributària intervinga com a autoritat d'identificació i registre en l'emissió del certificat electrònic.
 • Les entitats que no hagen d'estar inscrites en algun registre públic o especial presentaran juntament amb la sol·licitud les escriptures públiques, contractes, estatuts pactes o qualssevol altres documents que puguen acreditar-ne la constitució, la vigència i la identificació dels membres que les integren. 

B. Documentació relativa al representant.

 • La representació de l'entitat s'acreditarà mitjançant els certificats o notes simples dels registres públics o especials en què l'entitat haja d'estar inscrita (sempre que consta la identificació del representant), mitjançant els documents notarials que acrediten les facultats de representació del sol·licitant del certificat, o mitjançant poder especial atorgat a l'efecte.Els certificats o notes simples hauran d'haver estat expedits en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.
 • La representació de l'entitat també es podrà justificar amb els documents privats de designació de representant que escaiga en cada cas.En particular, podrà acreditar-se la representació mitjançant els següents documents:
  • Document de designació del representant de l'herència jacent, subscrit per tots els hereus, amb expressió del nom, cognoms i DNI o número de passaport del representant, quan no haja sigut designat administrador judicial o marmessor amb plenes facultats d'administració.
  • Còpia de l'Acta de la reunió de la Junta de Propietaris en la que es va anomenar al President de la Comunitat, tractant-se de comunitats en règim de propietat horitzontal.
  • Document subscrit per un nombre de membres que resulte suficient conforme al previst a l'article 398 del Codi Civil per a representar la majoria dels interessos de l'entitat, tractant-se de comunitats de béns i societats civils sense personalitat jurídica, en el qual es designa la persona que la representa per a sol·licitar el certificat.
 • Cuando ostente la representación de la entidad sin personalidad jurídica, una persona jurídica, el solicitante deberá acreditar sus facultades de administrador o representante legal de la misma, o disponer de un poder especial para la solicitud del certificado electrónico de la entidad sin personalidad jurídica gestionada por su representada.

 Para más información visite la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: