Documentació acreditativa en el cas de certificat electrònic de representant d'entitat sense personalitat jurídica

A partir de l'1 de juliol de 2016 es deixaran d'emetre certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, si bé estos certificats (conforme a les directrius del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) podran continuar utilitzant-se fins a la seua caducitat o revocació.Per a substituir als esmentats certificats es podran utilitzar certificats de signatura electrònica de representant de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica.

L'autoritat certificadora establix la documentació que el sol·licitant ha de presentar per a l'acreditació de la identitat.Habitualment, esta informació està publicada al Web de l'entitat emissora del certificat.

En el cas dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'AEAT actua com a Oficina de Registre per a l'acreditació de la identitat (en cap cas no és emissora del certificat electrònic).Les entitats no residents en territori espanyol podran gestionar-lo a través de les Oficines Consulars d'Espanya a l'estranger habilitades per a això, sense necessitat de realitzar un desplaçament a Espanya.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FMMT), amb l'objectiu d'adaptar-se als canvis tècnics exigits per la normativa, començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris a partir del 6 de juny de 2016.

Per als certificats electrònics de representant d'entitat sense personalitat jurídica emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), el sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació:

A. Documentació relativa a l'entitat:

 • Les entitats que s'hagen d'inscriure en un registre públic o especial presentaran a més de la sol·licitud, el certificat o nota simple acreditativa de la seua inscripció en el registre, expedit en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.En particular s'aportaran els següents documents:
  • Fondos de inversión, fondos de capital-riesgo, fondos de regulación del mercado de títulos hipotecarios, fondos de titulización hipotecaria, fondos de titulización de activos, fondos de garantía de inversiones y fondos de pensiones:certificat d'inscripcion en el registre corresponent del Ministeri que ostenta estes competències o de la Comissió Nacional del Mercat de Valors en el qual conste la identificació de la identitat gestora del fons.
  • Comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú:certificat d'inscripció dels estatuts en el registre del Ministeri que ostenta estes competències o, en el seu cas, del registre corresponent de la Comunitat Autònoma.
  • Unions temporals d'empreses acollides al seu règim fiscal especial:certificat d'inscripció en el registre especial d'unions temporals d'empreses. No serà necessària l'aportació d'esta documentació quan l'Agència Estatal d'Administració Tributària intervinga com a autoritat d'identificació i registre en l'emissió del certificat electrònic.
 • Les entitats que no hagen d'estar inscrites en algun registre públic o especial presentaran juntament amb la sol·licitud les escriptures públiques, contractes, estatuts pactes o qualssevol altres documents que puguen acreditar-ne la constitució, la vigència i la identificació dels membres que les integren. 

B. Documentació relativa al representant.

 • La representació de l'entitat s'acreditarà mitjançant els certificats o notes simples dels registres públics o especials en què l'entitat haja d'estar inscrita (sempre que consta la identificació del representant), mitjançant els documents notarials que acrediten les facultats de representació del sol·licitant del certificat, o mitjançant poder especial atorgat a l'efecte.Els certificats o notes simples hauran d'haver estat expedits en la data de sol·licitud o en els quinze dies anteriors.
 • La representació de l'entitat també es podrà justificar amb els documents privats de designació de representant que escaiga en cada cas.En particular, podrà acreditar-se la representació mitjançant els següents documents:
  • Document de designació del representant de l'herència jacent, subscrit per tots els hereus, amb expressió del nom, cognoms i DNI o número de passaport del representant, quan no haja sigut designat administrador judicial o marmessor amb plenes facultats d'administració.
  • Còpia de l'Acta de la reunió de la Junta de Propietaris en la que es va anomenar al President de la Comunitat, tractant-se de comunitats en règim de propietat horitzontal.
  • Document subscrit per un nombre de membres que resulte suficient conforme al previst a l'article 398 del Codi Civil per a representar la majoria dels interessos de l'entitat, tractant-se de comunitats de béns i societats civils sense personalitat jurídica, en el qual es designa la persona que la representa per a sol·licitar el certificat.
 • Cuando ostente la representación de la entidad sin personalidad jurídica, una persona jurídica, el solicitante deberá acreditar sus facultades de administrador o representante legal de la misma, o disponer de un poder especial para la solicitud del certificado electrónico de la entidad sin personalidad jurídica gestionada por su representada.

 Per a més informació visite la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.