Entidades emisoras de certificados electrónicos.

  • Els certificats electrònics admesos per l'Agència Tributària conforme al disposat en la Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la que s'establixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, seran els emesos pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

    Prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme