Informació general

  • D'acord amb l'Art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals que facilitarà seran tractades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària amb la finalitat de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.Podrà trobar més informació sobre els possibles tractaments i el procediment per a exercir els drets establits als articles 15 a 22 del reglament en el següent enllaç:Informació a l'interessat sobre protecció de dades

  • Descarga del modelo    (307 KB)
  • Instrucciones    (120 KB)
  • Nota informativa    (166 KB)
    del model 568de sol·licitud de devolució de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT) per revenda i enviament de mitjans de transport anara del territori d'aplicació de l'impost, de manera que es puga sol·licitar per via telemàtica a través d'Internet.