Estatística por partidas do Imposto sobre o Valor Engadido

 • Presentación
  • A Axencia Estatal de Administración Tributaria presenta a publicación estatística, "Estatística por partidas do IVE", baseada nas declaracións do Imposto sobre o Valor Engadido correspondentes ao exercicio fiscal de referencia.Esta publicación recolle información detallada das principais partidas contidas nos modelos de declaración Resumo Anual de IVE (modelo 390) e Resumo Anual de IVE de grandes empresas (Modelo 392).

   Nela, ofrécese unha primeira clasificación das cifras xerais diferenciadas por réximes de tributación:destacando a distinción entre os suxeitos cuxa actividade se declara en Réxime Xeral fronte aos de exclusiva aplicación da modalidade do Réxime Simplificado.

   En segundo lugar, a óptica de clasificación dos datos desta Estatística é a presentación de cada partida por tramos de Base Impoñible, definidos estes en 20 tramos para as partidas do Réxime Xeral e en 11 no caso do Réxime Simplificado.As táboas correspondentes aparecen organizadas seguindo a lóxica de liquidación da propia declaración anual, con separación en grupos distintos das partidas correspondentes ás Bases Impoñibles e as que corresponden ás cotas.

   Ao usuario das estatísticas pode resultarlle de utilidade as series históricas desta estatística por partidas dispoñible na base de datos BADESPE (polo momento a serie abrangue o período 1986 a 2004).Esta publicación está accesible na páxina web do Instituto de Estudos Fiscais a través da opción "estatísticas".

   Ademais, a Axencia Estatal de Administración Tributaria xa publica outra explotación estatística dos devanditos modelos de declaración baixo a rúbrica "Resultados económicos e tributarios no IVE" coa que se trata de ofrecer unha recompilación das cifras económicas e tributarias derivadas deste imposto.Esta Estatística, integra o contido de tres fontes tributarias distintas relacionadas co IVE cales son:os modelos de declaración resumo-anual do IVE, modelos 390 e 392;as declaracións mensuais de operacións asimiladas á importación, modelo 380;e as declaracións relativas ás importacións presentadas en Alfándegas mediante o DUA (documento único aduaneiro) ou outros documentos.

   O obxectivo fundamental nese caso é transformar os conceptos achegados en forma de partidas en conceptos económicos e tributarios de interpretación máis universal, e establecer as relacións fiscais entre conceptos económicos e tributarios que permitan realizar inferencias no comportamento e na evolución recadatoria do imposto.

 • Documentación
 • Publicacións
 • Calendario de difusión
  • Ano 2020

   XaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuño
   - - - - - Día 30
   (2019)
   XulloAgostoSetembroOutubroNovembroDecembro
   - - - - - -