Imposto de Matriculación de Vehículos Automóbiles

 • Presentación
  • A Axencia Estatal de Administración Tributaria publica a Estatística do Imposto sobre Matriculación de Vehículos Automóbiles, en seus dous versións Avance mensual e Estatística anual baseada nas declaracións que os contribuíntes están obrigados a presentar do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) coa primeira matriculación definitiva en España de vehículos automóbiles novos ou usados accionados a motor para circular por vías e terreos públicos. O Avance mensual presenta a información correspondente ao ano en curso cun desfasamento entre o mes de referencia e o mes de publicación de aproximadamente 25 días. A Estatística anual presenta a información correspondente ao último día do ano do exercicio fiscal de referencia da estatística.

   A fonte de datos obxecto de tratamento estatístico o constitúe a información contida no modelo de declaración 576 (Declaración do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte) que se presenta obrigatoriamente de forma telemática.

   Se incorporou á estatística pública de base tributaria, esta publicación relativa ao sector do automóbil, presentando información do número de vehículos matriculados e características dos mesmos tales como a cilindrada, o prezo medio do vehículo, etc e incorporando a información de carácter fiscal proveniente do propio modelo de declaración, bases impoñibles, tipos aplicables e cotas. Ademais, se incorporan a partir do 1 de xaneiro de 2008 as modificacións no IEDMT aplicandose os 'tipos impositivos' en función das emisións oficiais de CO2 e do epígrafe en que se encadramento cada un dos medios de transporte pola Lei 34/2007 da calidade do aire e protección da atmosfera. Esta lei derroga o artigo 70.bis da Lei 38/1992, de 28 de decembro, de Impostos Especiais, por que se establecían medidas urxentes en relación co plan Prever. Hai que destacar que esta estatística non é unha estatística exhaustiva do modelo 576 porque non incorpora a información relativa a motocicletas, embarcacións e aeronaves, que tamén se inclúen no mesmo modelo do imposto de matriculación.

   Actualmente España se sitúa entre os primeiros postos de fabricantes europeos de vehículos (o 3º en Europa) e o 7º a nivel mundial sendo de gran importancia o coñecemento do sector. De aí, que a información estatística do sector automóbil en España sexa de gran interese social e económico. Esta estatística non pretende competir senón complementar as estatísticas públicas proporcionadas pola Dirección Xeral de Tráfico e elaborada pola Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automóbiles.

   Doutra banda, esta información cóbrega especial importancia para as Comunidades Autónomas ao constituír este imposto outra fonte de financiamento autonómico. A estatística se presenta para cada unha das comunidades autónomas, preservando en todos os casos o segredo estatístico.

   Esta nova estatística complementa o "Estudo do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte" que elabora anualmente a AEAT e cuxas edicións son accesibles na web da AEAT (portal da Aduana española).

 • Documentación
 • Publicacións
 • Calendario de difusión
  • Ano 2019

   XaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuño
   Día 22
   (dec./2018)
   Día 12
   (2018)
   Día 19
   (feb./2019)
   Día 23
   (mar/2019)
   Día 21
   (abr./2019)
   Día 18
   (mai./2019)
   Día 19
   (xan./2019)
   XulloAgostoSetembroOutubroNovembroDecembro
   Día 23
   (xuñ./2019)
   - Día 24
   (xul.-ago./2019)
   Día 22
   (set./2019)
   Día 19
   (out./2019)
   Día 17
   (nov./2019)