Reutilización da información na Axencia Tributaria

 • Se rexe polo Plan de medidas de impulso de reutilización da información na Axencia Tributaria, aprobado por Resolución de 8 de novembro de 2012 do presidente da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  Plan de medidas de impulso da reutilización na Axencia Tributaria Nova ventá

  • Límites á reutilización na Axencia Tributaria

   O artigo 1 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, establece que a aplicación desta lei se fará sen prexuízo do réxime aplicable ao dereito de acceso aos documentos e ás especialidades previstas en seu normativa reguladora. Ademais no artigo 3, apartado 3.b) se exclúe a aplicación da lei a documentos relacionados con actuacións sometidas por unha norma ao deber de reserva, segredo ou confidencialidade.

   Os límites á reutilización da información en poder da Axencia Tributaria veñen determinados pola Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria (LGT), en seus artigos   95.1 e 99.5.

   Estes artigos establecen con carácter xeral e agás rigorosas excepcións, o carácter reservado dos datos con transcendencia tributaria e a limitación ao acceso dos documentos e rexistros incorporados a expedientes que formen parte dun procedemento tributario.

  • Formato da información reutilizable

   Os documentos reutilizables se encontran en formato electrónico.

  • Reutilización na Axencia Tributaria

   Os documentos reutilizables se pon a disposición mediante a modalidade xeral básica, sen esixir condicións específicas de acceso á información nin o pagamento de taxas ou prezos públicos.

   A Axencia Tributaria non se propón inicialmente a opción de establecer taxas ou prezos públicos pola posta a disposición da información.

   Isto suporá, entre outras accións:

   • Publicar e manter os conxuntos de datos no portal da Axencia Tributaria www.agenciatributaria.es e seu reflexo no Catálogo de Información Pública Reutilizable no portal www.datos.gob.es.
   • Informar sobre as condicións de reutilización aplicables conforme ao Real decreto 1495/2011 e, se é o caso, establecer condicións específicas nos termos regulados na devandita norma.
   • Habilitar un caixa de correo de queixas e suxestións para esta materia en seu portal de Internet.
 • Condicións xerais de reutilización

  • Obrigatoriedade das condicións xerais

   As presentes condicións xerais vincularán a calquera axente reutilizador polo mero feito de facer uso dos documentos sometidos a elas.

  • Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual.

   As presentes condicións xerais permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Se entende por reutilización o uso de documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demais organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real decreto 1495/2011, de 24 de outubro, por que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que o devandito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a xeito ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

   O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información calquera que sexa seu soporte material ou electrónico así como seu forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluíndo, en consecuencia, tamén os datos en seus niveis máis desagregados ou “en bruto”.

   Esta autorización comporta, así mesmo, a cesión gratuíta e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, se é o caso, correspondentes a tales documentos, autorizandose a realización de actividades de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenvolver a actividade de reutilización autorizada, en calquera modalidade e baixo calquera formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

  • Condicións xerais para a reutilización.

   Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

   1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
   2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da seguinte maneira: “Orixe dos datos: Axencia Estatal de Administración Tributaria”.
   3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.
   4. Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que a Axencia Estatal de Administración Tributaria, titular da información reempregada, participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabo con ela.
   5. Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, se é o caso, no documento posto a disposición para seu reutilización.
  • Exclusión de responsabilidade.

   A utilización dos conxuntos de datos se realizará por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo seu propia conta e risco, correspondendolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen derivarse dela.

   A Axencia Estatal de Administración Tributaria non será responsable do uso que de seu información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reempregada.

   A Axencia Estatal de Administración Tributaria non garante a continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por calquera erro ou omisión contido neles.

  • Responsabilidade do axente reutilizador

   O axente reutilizador se acha sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluíndo o réxime sancionador previsto no artigo 11 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.