Onde se encontra o Código Seguro de Verificación dun documento da AEAT?

 • O Código Seguro de Verificación garante, mediante o cotexo na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, a integridade do documento.

  O Código Seguro de Verificación debe ser tratado coa debida cautela polo destinatario do documento;a súa comunicación a terceiras persoas permitiríalles acceder ao contido do documento, así como realizar, en relación coa notificación recibida, certos trámites electrónicos.

  O devandito código imprímese no pé de páxina da primeira folla de cada documento. 

  Imaxe:O Código Seguro de Verificación imprímese no pé da primeira folla de cada documento.

  Ademais, o CSV utilízase no parágrafo de firma do documento, como se mostra no seguinte exemplo:

  Imaxe:O código seguro de verificación utilízase no parágrafo de firma do documento