Modelo 696 devengos anteriores a 22 de noviembre de 2012. Tasa por el ejercicio de la Potestad Jurisdiccional en los Órdenes Civil y Contencioso-Administrativo.

  • De acordo co art.º 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase que os datos persoais que vai facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte enlace:Información ao interesado sobre protección de datos

  • Normativa referente al modelo
    • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaOrden HAC/661/2003,
      de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación.
       (BOE, 26-marzo-2003)