Modelo 551. Relación semanal de documentos de acompañamento expedidos.

  • De acordo co Art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, se informa que os datos persoais que vai a facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro. Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte ligazón: Información ao interesado sobre protección de datos

  • Normativa referente ao modelo
    • Boletín Oficial do Estado en nova ventáOrde EHA/3482/2007, de 20 de novembro,
      por que se aproban determinados modelos, se refunden e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos e se modifica a Orde EHA/1308/2005, de 11 de maio, por que se aproba o modelo 380 de declaración-liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, se determinan o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para seu presentación por medios telemáticos.
       (BOE, 01-diciembre-2007)