Modelo 146. IRPF. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións.

  • De acordo co Art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, se informa que os datos persoais que vai a facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro. Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte ligazón: Información ao interesado sobre protección de datos

  • Normativa referente ao modelo
    • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 13 de xaneiro de 2003,
      da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se aproba o modelo 146, de solicitude de determinación do importe das retencións, que poden presentar os contribuíntes perceptores de prestacións pasivas procedentes de máis dun pagador, e se determina o lugar de presentación da devandita solicitude.
       (BOE, 14-enero-2003)