Modelo 146.IRPF.Pensionistas con dous ou máis pagadores.Solicitud de determinación del importe de las retenciones.

  • De acordo co art.º 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase que os datos persoais que vai facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte enlace:Información ao interesado sobre protección de datos

  • Normativa referente al modelo
    • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 13 de enero de 2003,
      de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 146, de solicitud de determinación del importe de las retenciones, que pueden presentar los contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas procedentes de más de un pagador, y se determina el lugar de presentación de dicha solicitud.
       (BOE, 14-enero-2003)