Modelo 145.IRPF.Retencións sobre rendementos do traballo.Comunicación de datos ao pagador (art. 88 do Regulamento do IRPF).

 • De acordo co art.º 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase que os datos persoais que vai facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte enlace:Información ao interesado sobre protección de datos

 • Normativa referente al modelo
  • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 3 de diciembre de 2015,

   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.

    (BOE, 17-diciembre-2015)
  • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 18 de diciembre de 2014,
   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
    (BOE, 31-diciembre-2014)
  • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 17 de diciembre de 2013,
   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
    (BOE, 03-enero-2014)
  • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 23 de enero de 2012,
   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
    (BOE, 30-enero-2012)
  • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 3 de enero de 2011,
   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
    (BOE, 05-enero-2011)