Modelo 045.Taxa fiscal sobre o xogo.Máquinas ou aparatos automáticos.Declaración-liquidación

Válido só cando o rendemento ou a xestión non estean cedidos á comunidade autónoma correspondente.

  • De acordo co art.º 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase que os datos persoais que vai facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte enlace:Información ao interesado sobre protección de datos

  • Normativa referente al modelo
    • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaOrden de 27 de julio de 2001
      por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651 en euros, así como el modelo 777, documento de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002.
       (BOE, 03-agosto-2001)